СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Контакти

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

СЛУЖЕБЕН ТЕЛЕФОН

ОФИС

Кмет Д-р Делян Георгиев  02/9701032
info@so-izgrev.bg
19
Зам.-кмет Арх. Олга Берберова 02/9701012

info@so-izgrev.bg

Зам.-кмет Камелия Кюркчиева 02/9701013
info@so-izgrev.bg
16
Секретар Славчо Евтимов     02/9701053
info@so-izgrev.bg
17
Началник отдел “Управление на собствеността и търговската дейност”

Търговска дейност

 Анна Танева

 

02/9701023

02/9701062

2

3

Финансов контрольор Веселка Ангелова
02/9701056 24
Началник отдел ”Финансово счетоводно обслужване”   02/9701057 24
Юрисконсулт Петя Петкова
02/9701037 18
Юрисконсулт Мадлен Иванова 02/9701015 18
02/9701069 21
Главен специалист отдел “Деловодство”
 Силвия Тодорова 02/9701048 5
Началник отдел ГРАО, “Гражданско състояние и административно обслужване”
 Десислава Алендарова 02/9701025 5
Главен експерт “Обществен ред и управление при кризи и отбранително- мобилизационна подготовка” Илия Петров 02/9701055 26
Главен архитект арх. Добромир Горанов
02/9701019 1
 
Началник отдел “Инфраструктура и устройство на територията”

Кадастър и регулация

Екатерина Благоева

 

02/9701018

02/9701042
02/9701056

 11

12

Отдел “Хуманитарни дейности” и Секретар на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

  

02/9701063 28
Началник отдел “Хуманитарни дейности”  Весела Политова 02/9701046 4