СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

СО-Район „Изгрев“ обявява конкурс за длъжността „главен експерт“

29.11.2022

В Отдел „Инфраструктура и устройство на територията” на СО – Район „Изгрев” с място на работа в София:

Щатни бройки, за които се обявява конкурса: 1

Правоотношение: Служебно правоотношение

1.  Кратко описание на длъжността:

Упражнява контрол по прилагане на ЗУТ, определяне строителните линии и нива, както и по спазване на действащите нормативни актове, недопускане, предотвратяване и констатиране на нарушенията в строителството. Извършва технически надзор по изграждането на инженерната и транспортна инфраструктура. Съблюдава извършването на строителните работи в сгради общинска собственост, общински учебни заведения и детски градини в рамките на инвестиционни проекти в съответствие с проектите и графиците на територията на район „Изгрев”. Проверява и приема, всички количествени сметки, актове, протоколи и анализи свързани със СМР в сгради общинска собственост, общински учебни заведения и детски градини, извършвани в район „Изгрев”.

2. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

  • Минимална образователна степен – магистър;
  • Професионален опит – 10 години;
  • Минимален ранг за заемане на длъжността – V младши;
  • Специалност, по която е придобито образованието – Архитектура, строителство и геодезия.

3. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика: владеене на един или два чужди езика е предимство.

4. Минимален размер на основната заплата: минимален 720 (седемстотин и двадесет) лева – максимален 1 800 (хиляди и осемстотин) лева.

5. Начин на провеждане на конкурса по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от /НПКПМДСл/: решаване на писмен тест и интервю.

6. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

Образци на Заявлението по чл. 17, ал. 2 и Декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл могат да се изтеглят от интернет страницата на СО – Район „Изгрев“

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в срок до 13.12.2022 год. вкл. до 17:30 часа в отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в стая № 5 в сградата на СО – Район „Изгрев” – гр. София, ул. ”Атанас Далчев” № 12.

При подаване на документи кандидатите или техните пълномощници се запознават с пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове, и им се предоставя длъжностната характеристика на конкурсната длъжност.

Срокът за подаване на документите за участие е 14 дни след датата на публикуване на обявата или 13.12.2022 год. вкл. до17:30 часа.

Мястото, на което ще се обявят списъците и всички съобщения във връзка с конкурса е интернет страницата на СО – Район „Изгрев“ и информационното табло на централния вход на сградата на районната администрация, гр. София, ул. „Атанас Далчев” № 12.

Лице за контакти:

Лидия Бусарова, телефон: 02 / 970 – 10 – 43

Last modified: 29.11.2022

Comments are closed.