СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЗГРЕВ“ обявява конкурс за длъжността “Началник отдел”

28.11.2022

В Отдел „Правно – нормативно обслужване и човешки ресурси” на СО – Район „Изгрев” с място на работа в гр. София

Щатни бройки, за които се обявява конкурса: 1

Правоотношение: Служебно правоотношение

1.  Кратко описание на длъжността:

      Ръководи, контролира, координира и организира дейността на отдела и подпомага кмета при вземане на управленски решения и издаване на актове във връзка с правното и нормативно обслужване на физически и юридически лица. Осъществява процесуално представителство на Столична община и на Столична община – район „Изгрев“. Подпомага Кмета при управлението на човешките ресурси.

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността и съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

  • Минимална образователна степен – магистър
  • Професионален опит – минимум 5 години
  • Минимален ранг за заемане на длъжността – III младши
  • Област на висше образование съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления – Социални, стопански и правни науки
  • Професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления – Право
  • Професионална квалификация – „Юрист“
  • Специалност, по която е придобито образованието – „Право“ /с придобита юридическа правоспособност/
  • Компютърна грамотност
  • Владеенето на един или два чужди езика, както и сертификати от допълнителни обучения са предимство

3. Размер на основната заплата: минимален 770.00 (седемстотин и седемдесет) лева – максимален 2 700.00 (две хиляди и седемстотин) лева.

4. Начин на провеждане на конкурса по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от /НПКПМДСл/: решаване на писмен тест и интервю.

5. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

Образци на Заявлението по чл. 17, ал. 2 и Декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл могат да се изтеглят от интернет страницата на СО – Район „Изгрев“.

Срокът за подаване на документите за участие е 14 дни след датата на публикуване на обявлението – или от 28.11.2022 г., 17:30 часа.

При подаване на документи кандидатите или техните пълномощници се запознават с пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове, и им се предоставя длъжностната характеристика на конкурсната длъжност.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в срок до 17:30 ч. на 12.12.2022 год. в Отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в стая № 5 в сградата на СО – Район „Изгрев” – гр. София, ул. ”Атанас Далчев” № 12, етаж 1.

Мястото, на което ще се обявят списъците и всички съобщения във връзка с конкурса, е интернет страницата на СО – Район „Изгрев“ и информационното табло на централния вход на сградата на районната администрация, гр. София, ул. „Атанас Далчев” № 12, етаж 1.

Лице за контакти и информация: Емили Нинова, телефон: 02/970 10 43, електронна поща: eninova@so-izgrev.bg Електронна поща за изпращане на документи от кандидатите: info@so-izgrev.bg

Обявление

Списък на допуснатите кандидати, публикуван на 19.12.2022 г., 17:20 часа

Система за определяне на резултатите, публикуван на 03.01.2023 г., 17:30 часа

Протокол от проведения конкурс, публикуван на 05.01.2023 г. в 17:30 ч

Формуляр за окончателните резултати, публикуван на 05.01.2023 г. в 17:30 ч.

Last modified: 14.01.2023

Comments are closed.