СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Обявление – 21.10.2022 г.

21.10.2022

На основание чл. 19, ал. 5 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на Столична община, приета с решение № 24 по протокол № 4 от 20.12.2007 г. на Столичен общински съвет и писмо с вх. № РИВ22-ВК08-61_005/06.10.2022 г. от НАГ-СО, уведомяваме всички заинтересовани лица, че е изработена Схема за поставяне на преместваеми обекти – Група 40 в ПИ с идентификатор 68134.802.2256 по КККР, м.„ДИАНАБАД-ИЗТОК” (бивша м.„ДИАНАБАД“), на територията на район „Изгрев”, по плана на гр. София, попадаща на тротоара на ул. „Лъчезар Станчев“ срещу КАТ.
Схемата се намира в отдел „Инфраструктура и устройство на територията“ („ИУТ“) на районната администрация на ул. “Атанас Далчев” №12, ет.1, стая 12 (тел.: 02/ 970-10-47), а обявлението за същата е поставено на таблото за обяви, както и на електронната страница на район „Изгрев“, където може да се прегледа от заинтересованите лица.
Възражения се подават в едномесечен срок в деловодството на район „Изгрев“ на ул. „Атанас Далчев“ № 12, стая 5 и се изпращат в НАГ-СО за разглеждане на ОЕСУТ.

Last modified: 21.10.2022

Comments are closed.