СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Компенсации за деца, неприети в общински ясли и яслени групи

15.09.2022

Компенсиране през 2022 г. на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини.

Кой има право?– Съгласно Постановление на Министерски съвет № 231 от 01.08.2022 г. за определяне на реда и условията за предоставяне на средствата от държавния бюджет за компенсиране през 2022 г. на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини /наричано за краткост Постановлението/, право на компенсации имат родители на деца на възраст от тримесечна до тригодишна възраст.  Считано от 01.09.2022г., средствата се изплащат до приемането на детето в общинска детска ясла или в яслена група в общинска или държавна детска градина.

Условия за получаване на компенсация – Родителите на неприети деца в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини на територията на Столична община поради липса на свободни места трябва да отговарят едновременно на следните условия:

1. детето е кандидатствало за прием в общинска детска ясла или яслена група на общинска или държавна детска градина, в чийто прилежащ район се намира настоящият адрес на детето, по ред, определен от съответната община, и същото не е прието поради липса на свободни места;

2. детето не е записано в общинска детска ясла или в яслена група на общинска или държавна детска градина;

3. общината по настоящия адрес на детето не е предложила на родителите друго място в общинска детска ясла или яслена група в общинска детска градина поради липса на свободни места във всички общински детски ясли и общински детски градини в прилежащия район;

4. родителите не получават подпомагане от държавния бюджет, с изключение на месечни помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца, или подпомагане за сметка на оперативни програми за същите дейности на друго основание за месеца, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение, по реда на това постановление;

5. за отглеждане на детето не се ползва отпуск по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст.

Срок за подаване на документите:

Родителите, които желаят да получат компенсиране подават заявление по образец в районната администрация по настоящ адрес на детето в срок до 5-о число на месеца, следващ месеца, за който се иска компенсиране.

За изплащане на компенсации родителите подават искане в общината по настоящия адрес на детето. Искането се подава:

  • до 5-о число на месеца, следващ месеца, за който се иска компенсиране.
  • С искането родителят декларира, че към момента на подаването му са изпълнени изискванията на чл. 3, ал. 1, т. 4 и 5 от Постановлението, както и предпочитания от него начин за изплащане на компенсациите – по касов или безкасов път, със съответната информация за банковата сметка.
  • Към искането по ал. 1 се прилагат документите по чл. 5 или 6 от Постановлението, удостоверяващи извършените от родителите разходи за месеца, за който се иска компенсиране. Договорът за отглеждане, възпитание и обучение се прилага само към първото искане за изплащане, а за следващите месеци – само ако са настъпили промени.

Допустими разходи, които подлежат на компенсиране, са:

  • разходи за заплащане на такси по договори за отглеждане, възпитание и обучение, сключени с частна детска ясла или с частна детска градина с яслена група;

или

  • разходи за заплащане на възнаграждения по договори за отглеждане, възпитание и обучение, сключени с физически лица, когато страната по договора за отглеждане, възпитание и обучение, отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 1 или чл. 11, ал. 1 от Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.

Забележка:

  • Родителите имат право на компенсиране на разходите за всяко свое дете поотделно, пропорционално на частта от възнаграждението, което са заплатили за него въз основа на договор.
  • Правото на компенсиране със средства от държавния бюджет за едни и същи разходи за определен месец за едно дете не може да се упражнява и от двамата родители поотделно.

Ред за кандидатстване и Необходими документи:

В случай, че детето е записано в частна детска ясла или с частна детска градина с яслена група:

1. договор за отглеждане, възпитание и обучение между родителя и частната детска ясла или частната детска градина с яслена група;

2. платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане, възпитание и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон.

В случай, че детето се отглежда, възпитава и обучава от физически лица, отговарящи на изискванията на чл. 10, ал. 1 или чл. 11, ал. 1 от Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях:

1. договор за отглеждане, възпитание и обучение, сключен с физическото лице;

2. отчет и приемно-предавателен протокол, съдържащ информация за извършените за месеца дейности по чл. 16, ал. 1, т. 1, 3 и 4 и ал. 3 – 5 от Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях;

3. копие от документи, удостоверяващи спазването на изискванията по чл. 4, ал. 3 за физическото лице, страна по договора – диплома за придобита професионална квалификация „медицинска сестра“, „акушерка“, „лекарски асистент“ или „фелдшер“, съответно диплома за висше образование по специалност „Предучилищна педагогика“;

4. документи за изплатено възнаграждение по сключения договор – платежно нареждане или разходен касов ордер.

Забележка:

Договорът за отглеждане, възпитание и обучение се прилага само към първото искане за изплащане на компенсации, а за следващите месеци – само ако са настъпили промени.

Съответната районна администрация извършва проверка за наличието на условията и в 14-дневен срок уведомява родителите, които имат право да получат компенсиране на разходите. В случаите, когато не са изпълнени условията упълномощено длъжностно лице издава мотивиран отказ.

Изплащането на компенсации на родителите за разходите, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение на децата им, се прекратява със заповед на кмета, когато:

1. настъпи промяна в обстоятелствата по чл. 3, ал. 1, т. 1, 4 и 5 от Постановлението;

2. родителят откаже да запише детето си на предложено от общината място в детска ясла или градина, в които детето е кандидатствало.

В тези случаи средствата за компенсиране на разходите за месеца, в който изплащането на компенсации е преустановено, се определят пропорционално на броя на дните до преустановяването.

Заявление бланка ясла:

Искане бланка ясла:

Заповед № РИВ23-РД09-24/17.01.2023 г- е по ПМС № 231 – одобрени/неодобрени родители и деца за компенсации от 3 месеца до 3 години за м. декември 2022г.

Заповед за размер на компенсации ясли м. Ноември 2022г

Списък одобрени компенсации ясли м октовмри 2022г.:

Заповед:

Last modified: 17.01.2023

Comments are closed.