СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Предоставяне на безплатни GPS устройства на хора с деменция или заболяване, изразяващо се в проблеми с ориентацията и риск от загубване

16.05.2022

Столичният общински съвет прие решение за предоставяне на 250 бр. GPS устройства на хора с деменция или заболяване, изразяващо се в проблеми с ориентацията и риск от загубване. Заедно с устройството ще бъде предоставяна и SIM карта с безплатен абонамент за 24 месеца. Чрез инициативата се стремим да осигурим подкрепа за непосредствено засегнатите от деменция и за техните близки, както и да повишим осведомеността на обществеността относно деменцията.

Желаещите да получат устройство следва да отговарят на следните условия:

1)           Да са получили резултат от MMSE (Mini-Mental State Examination) тест под 27 точки – т.е. обхващат се хора в предементна фаза, както и в лек, умерен или тежък стадий на деменция;

2)           Да имат:

настоящ адрес на територията на Столичната община или

постоянен адрес на територията на Столична община и нямат настоящ адрес извън границите на Столичната община;

3)           Да имат непрекъснати здравноосигурителни права.

Необходими документи:

1)           Заявление (по образец)

2)           Епикриза или друг документ от невролог или невропсихолог, в който са описани специфичните изследвания за поставяне на диагноза и са упоменати резултати от проведено невропсихологично изследване с MMSE тест, и друга

медицинска документация относно наличието на придружаващи заболявания, ако има такава;

З)           Декларация (по образец) от лицето, че е съгласно да получи GPS устройство;

4)           Пълномощно, ако заявлението се подава от пълномощник.

Документите могат да бъдат подадени лично или от член на домакинството (съпруг; лице, живеещо във фактическо съпружеско съжителство; дете или роднина, ако живеят при лицето).

Документите се подават в запечатан плик, върху който се посочват трите имена на кандидата, на вниманието на Комисията за предоставяне на GPS устройства.

в Столичната община -ул.,,Московска” №33, фронт офис; в съответната районна администрация;

по електронен път – приложените документи следва да се сканират и да се подадат заедно със заявлението.

Лице за контакт: Милка Колешанска – главен специалист, тел. 0885 266 104, email: m.koleshanska@sofia.bg

С подробните правила за предоставяне на устройствата можете да се запознаете ТУК.

Last modified: 13.06.2022

Comments are closed.