СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Нови правила за използване на пиротехнически изделия в Столична община

14.02.2022

С приетите от Столичния общински съвет с Решение № 45 от 27.01.2022 г. изменения и допълнения на Наредбата за обществения ред на територията на Столичната община бяха въведени нови правила за използването на пиротехнически изделия от категория F2 и категория F3 на територията на Столичната община.

Съгласно измененията използването на фойерверки от категория F2 и категория F3 става само след подаване на заявление (па образец) от лицето и издаване на изрично разрешение (по образец от районната администрация. Разрешенията следва да бъдат изпратени на органите на МВР и да се публикуват на интернет страницата на съответната районната администрация.

С измененията и допълненията на Наредбата за обществения ред на територията на Столичната община се забранява използването на открито на пиротехнически средства — фойерверки от категория F2 и F3 на територията на Столична община,  освен след изрично разрешение. Новота регламентация влиза в сила от 01.03.2022 г.

Фойерверки от категория F2 са фойерверки, при използването на които съществува ниска степен на опасност и ниски нива на шум и които са предназначени за употреба на открито в обособени пространства. Фойерверки от категория F3 са фойерверки, при използването на които съществува средно голяма степен на опасност, предназначени за за употреба в обширни открити пространства и чието ниво на шум не вреди на човешкото здраве. В тези две категории влизат най-общо: пиратки, бомбички, римски свещи, пиробатерии. Категорията на съответната изделие е отбелязана върху опаковката.

Разрешителното се издава от районния кмет след подаване на заявление (по образец).

Необходима е в заявлението да бъдат посочени:

  • данни за заявителя:
  • категория на фойерверките. които ще се използват, тяхното брутно тегло/брой;
  • дата, час и точно място на използване.

С оглед на безпрепятственото протичане на административната процедура заявлението следва да бъде подадено в 10-дненен срок преди събитието.

Разрешението се издава в 7-дневен срок от подаването на заявлението и се публикува на интернет страницата на районната администрация.

Въвеждаме правилото, че за една място за една събитие може да се издава само едно разрешение за използване на фойерверки, а при постьпване на няколко заявления

За една и също място, разрешение се издава за най-рано подаденото.

Предвидени са конкретни оснавания, при които районните кметове да отказват  издаването на разрешение за употребата на фойерверки:

1) посоченото в заявлението място на използване попада на територията на междублоково пространство;

  • когато се предвиждат лоши метеорологични условия
  • в случаите посочени в Закона за оръжията. боеприпасите, взривните  вещества и пиротехническите изделия, а именно:

3.1. близост до леснозапалими материали:

3.2. в районите на здравни и лечебни заведения:

3.3. в районите на учебни заведения. социални домове, молитвени домове, храмове и манастири;

3.4. в закрити помещения

Кметът на района отказва издаването на разрешение и в случаите, когато посоченият в заявлението час е след 22.00 ч. и преди 09.00 ч.

Споменатата забрана не се прилага за времето от 18.00 ч. на 1 декември до 02.00  часа на 1 януари. За този период разрешение не се изисква.

Не се изисква разрешение н за пиротехническите изделия от категория F1. Това са фойерверки, при използването на които съществува много ниска степен на опасност и пренебрежимо ниско ниво на шум. В тази категория попадат бенгалският огьн и т. нар. „фонтани” за торта.

Предвиждат се по-високи санкции за нарушителите:

– глоба от 500 до 2 000 лв. – за физически лица;

имуществена санкция от 3 000 до 10 000 лв. – за юридически лица.

Last modified: 14.02.2022

Comments are closed.