СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Обява за конкурс за длъжността “юрисконсулт”

14.01.2022

На основание  чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители / НПКПМДСл / и Заповед № РИВ22-РД09- 9 / 13.01.2022 г. на Кмета на СО – Район „Изгрев”

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЗГРЕВ“

     ОБЯВЯВА  КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЮРИСКОНСУЛТ“

В Отдел „Правно – нормативно, обслужване и човешки ресурси” на СО – Район „Изгрев” с място на работа в София:

Щатни бройки, за които се обявява конкурса: 1

Правоотношение: Служебно правоотношение

1.  Кратко описание на длъжността:

     Изготвя правни становища и юридически консултации по проблеми, касаещи законосъобразното функциониране на дейността на СО – Район “Изгрев“, изпълнява и контролира дейности, свързани с отдела. Осъществява процесуално представителство на Столична община и Районна администрация „Изгрев“. Извършва текущи и правни консултации по проблеми, възникващи в хода на дейността на СО – Район „Изгрев“. Подпомага началник отдел „ПНОЧР“.

2. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

  • Минимална образователна степен – магистър;
  • Професионален опит – 5 години;
  • Минимален ранг за заемане на длъжността – III младши;
  • Специалност, по която е придобито образованието – право /с придобита юридическа

правоспособност/.

3. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика: владеене на един или два чужди езика е предимство.

4. Минимален размер на основната заплата: минимален 650 (шестстотин и петдесет) лева – максимален 2 000 (две хиляди) лева.

5. Начин на провеждане на конкурса по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от /НПКПМДСл/: решаване на писмен тест и интервю.

6. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

Образци на Заявлението по чл. 17, ал. 2 и Декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл могат да се изтеглят от интернет страницата на СО – Район „Изгрев“

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в срок до 28.01.2022 год. в Отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в стая № 5 в сградата на СО – Район „Изгрев” – гр. София, ул. ”Атанас Далчев” №12.

При подаване на документи кандидатите или техните пълномощници се запознават с пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове, и им се предоставя длъжностната характеристика на конкурсната длъжност.

Срокът за подаване на документите за участие е 14 дни след датата на публикуване на обявата или 28.01.2022 г. 17.30 часа.

Мястото, на което ще се обявят списъците и всички съобщения във връзка с конкурса е интернет страницата на СО – Район „Изгрев“ и информационното табло на централния вход на сградата на районната администрация, гр. София, ул. „Атанас Далчев” № 12.

Лице за контакти:

Лидия Бусарова, телефон: 02 / 970 – 10 – 43, електронна поща: l.busarova@so-izgrev.bg

Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността “Юрисконсулт” на СО-Район “Изгрев”

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността “Юрисконсулт” на СО-Район “Изгрев”

Last modified: 04.02.2022

Comments are closed.