СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Съобщение – 27.07.2021 г.

27.07.2021

Днес, 27.07.2021 г., на основание чл. 18A, ал. 10 от АПК, главен експерт Симона Петрова от отдел „ИУТ” и старши специалист Йоана Цанкова от отдел „ГРАО“ на район „Изгрев” – СО закачихме СЪОБЩЕНИЕ с вх. № РИВ21-БД00-54_003/23.06.2021 г. до г-жа Дора Димитрова на информа – ционното табло и го обявихме в сайта на района.

На основание чл. 18A, ал. 10 от АПК, отдел „Инфраструктура и устройство на територията“ при район „Изгрев“ – СО съобщава, че с писмо вх. № РИВ21- БД00-54_003/23.06.2021 г. е изпратено многократно, което не е получено от г-жа Дора Димитрова с настоящ адрес в НПЗ Дианабад, ул. „Тинтява“ № 120.

Съобщението се намира в сградата на районната администрация на ул. „Атанас Далчев“ № 12, ет.1, стая 6 (тел. 02/970-10-29) и може да бъде получена от г-жа Дора Димитрова в едноседмичен срок. С изтичане на този срок предписанието с вх. № РИВ21- БД00-54_003/23.06.2021 г. се смята за връчено.

Last modified: 27.07.2021

Comments are closed.