СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Съобщение – 20.07.2021 г.

20.07.2021

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЗГРЕВ” СЪОБЩАВА на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, че е издадена Заповед № РИВ21-РА50-2/20.07.2021г. на главния архитект на район „Изгрев“, с която сe разрешава изработването на проект за изменение на действащия подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване в следния териториален обхват: УПИ V-495, кв. 22, м. „ИЗТОК-ЮГ“ (ПИ с идентификатор 68134.800.495) с административен адрес: ул. „Латинка“ № 33, на територията на район „Изгрев”, по плана на гр. София.

Заповедта се намира в отдел „ИУТ“ на районната администрация на ул. “Атанас Далчев” №12, ет.1, стая 12 (тел.: 02/970-10-47), както и на електронната страница на район „Изгрев“  ( www.so-izgrev.bg), където може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповед № РИВ21-РА50-2/20.07.2021г.

Last modified: 20.07.2021

Comments are closed.