СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Съобщение за инвестиционно предложение – 17.06.2021 г.

17.06.2021

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда /ОВОС/, отдел „ИУТ” на СО – район „Изгрев” Ви съобщава, за внесено уведомление за инвестиционно предложение от „ИНФИНИТИ ПРОПЪТИ“ ООД за: „Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда с офис, гаражи и ажурна ограда, разположена изцяло в собствения УПИ“, находяща се в УПИ II-113, кв.62, м. „Изток“ по плана на гр. София, ул. „Райко Алексиев“, №19А,  район „Изгрев“, гр. София.

Заинтересованите лица могат в 14 (четиринадесет) дневен срок от обявяване на съобщението да подадат писмени становища, мнения и възражения, за горепосоченото инвестиционно предложение в деловодството  на СО-район „Изгрев” до кмета на района. Същите ще се изпратят и до РИОСВ, гр. София.

Обявата е качена на таблото за съобщения в сградата на район Изгрев ─ 1-ви етаж до деловодството. Уведомлението за инвестиционното предложение може да бъде разгледано в стая 6 на районната администрация, както и на сайта на район „Изгрев“ – so-izgrev.bg.

Уведомление за инвестиционното предложение

Last modified: 17.06.2021

Comments are closed.