СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Съобщение за инвестиционно предложение – 16.04.2021 г.

16.04.2021

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда /ОВОС/, отдел „ИУТ” на СО – район „Изгрев”  Ви съобщава, за внесено уведомление за инвестиционно предложение от “ПОЛИГРАФСНАБ“ АД за: „Приемане, третиране (балиране, уплътняване, шредиране) и съхраняване на отпадък с код и наименование 19 12 01 – Хартия и картон“ .

Заинтересованите лица могат в 14 (четиринадесет) дневен срок от обявяване на съобщението да подадат писмени становища, мнения и възражения, за горепосоченото инвестиционно предложение в деловодството  на СО-район „Изгрев” до кмета на района. Същите ще се изпратят и до РИОСВ, гр. София. Обявата е качена на таблото за съобщения в сградата на район Изгрев ─ 1-ви етаж до деловодството. Уведомлението за инвестиционното предложение може да бъде разгледана в стая 6 на районната администрация, както и на сайта на район „Изгрев“ – so-izgrev.bg.


Уведомление за инвестиционно предложение

Last modified: 16.04.2021

Comments are closed.