СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Съобщение 10.03.2021 г.

10.03.2021

Във връзка с провеждането на избори за народни представители за Народно събрание, насрочени за 04.04.2021 г., с Указ №9 от 14.01.2021 г. на президента на Република България на основание чл. 91, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Изборния кодекс (ИК) и в изпълнение на Решение №2062-НС от 16.02.2021 г. и Решение №2159-НС от 02.03.2021 г. на ЦИК, Ви уведомявам, че консултациите за определяне състави на подвижни секционни избирателни комисии (ПСИК) за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в  изборите за народни представители на 04.04.2021 г. на територията на СО — район „Изгрев” ще се проведат на 15.03.2021  година (понеделник), в общинската сграда, намираща се на ул. „А. П. Чехов“ № 16 А, ет. 2 в големия салон  от 11.00 часа.

Съгласно изискванията на чл. 91, ал. 4 и ал. 5 от ИК и Решение №2062-НС от 16.02.2021 г. на ЦИК, за участие в консултациите е необходимо да се представят:

1.    Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

  Наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

  Имената и ЕГН на предложените лица;

  Длъжността в комисията, за която се предлагат;

  Образованиe, специалност

  Телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице;

  Списък на резервните членове.

       2. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 14.01.2021 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-тото Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

       3. Когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и пълномощно, подписано от представляващия/ите партията коалицията или заверено копие от такова пълномощно;

Предложенията за състав на ПСИК следва да бъдат съобразени с изискванията на Изборния кодекс и Решение №2062-НС от 16.02.2021 г. на ЦИК.

Консултациите ще се проведат при строго спазване на всички противоепидемични мерки, разписани от компетентните органи.

С оригиналното съобщеие може да се запознаете тук.

Last modified: 10.03.2021

Comments are closed.