СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

СЪОБЩЕНИЕ 08.03.2021 г.

08.03.2021

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда /ОВОС/, отдел „ИУТ” на СО – район „Изгрев”  Ви съобщава, за внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда  за инвестиционно предложение от Столична община за: „Подготовка на регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община“ .

Заинтересованите лица могат в 14 (четиринадесет) дневен срок от обявяване на съобщението да подадат писмени становища, мнения и възражения, за горепосоченото инвестиционно предложение в деловодството  на СО-район „Изгрев” до кмета на района. Същите ще се изпратят и до РИОСВ, гр. София. Обявата е качена на таблото за съобщения в сградата на район Изгрев ─ 1-ви етаж до деловодството. Информацията по Приложение №2 към чл.6, ал.1 за инвестиционното предложение може да бъде разгледана в стая 6 на районната администрация, както и на сайта на район „Изгрев“ – so-izgrev.bg

С искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) може да се запознаете тук.

Last modified: 08.03.2021

Comments are closed.