СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Съобщение за принудително изземване

01.09.2020

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с Заповед №РИВ20-РД48-3/17.07.2020 г., на кмета на СО район – „Изгрев“, на 03.09.2020 г. (четвъртък) от 10:00 ч. ще бъде извършено принудително изземване от „Транспортна компания Илиеви” ЕООД с ЕИК 202530647 със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. „Дианабад”, ул. „Св. Пимен Зографски” №13, представлявано от Даниела Йосифова Илиева, на имоти – частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 68134.803.4076, ПИ с идентификатор 68134.803.4077, ПИ с идентификатор 68134.803.4078 и ПИ с идентификатор 68134.803.4079, съгласно КККР, одобрени със Заповед №РД-18-95/18.12.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК на територията на район „Изгрев“,  по плана на м. Дианабад, одобрен с Решение №307, Протокол  №82/28.05.2015 г. на СОС, представляващи: УПИ I – за жилищно строителство и трансформаторен пост, УПИ III – за жилищно строителство, УПИ V– за жилищно строителство, УПИ VI– за жилищно строителство, кв. 23, м. „Дианабад”, АОС№3121/14.01.2020г., вписан в Агенция по вписванията с вх. рег. №21670/30.04.2020г. акт №197, том L, дело №16129/2020, АОС№3122/14.01.2020г., вписан в Агенция по вписванията с вх. рег. №21671/30.04.2020г. акт №93, том L, дело №15987/2020, имотна партида №670992, АОС№3123/14.01.2020г., вписан в Агенция по вписванията  с вх. рег. №21673/30.04.2020г. акт №49, том L, дело №15933/2020, имотна партида №671309 АОС№3124/14.01.2020 г., вписан в Агенция по вписванията с вх. рег. №21675/30.04.2020г., акт №89, том L, имотна партида №670971, (предишен АОС № 2679/03.12.2001 г.)

         На основание чл. 271, ал. 4 от АПК, физическите лица, находящи се или упражняващи фактическа власт върху имота, предмет на изпълнението, следва да осигурят свободен достъп до него на лицата, надлежно натоварени или упълномощени за изпълнението, включително представители на съответните експлоатационни дружества, компетентни за оказване на съдействие при фактическото изпълнение на заповедта.

           На основание чл. 65, ал. 3 от ЗОС и чл. 271, ал. 3 от АПК, изпълнението на заповедта ще се извърши със съдействието на органите на Министерство на вътрешните работи, чрез 01 РУ на СДВР.

            Във връзка с горното лицата ползватели на услугите на фирма „Транспортна компания Илиеви” ЕООД в описания имот, следва да предприемат необходимите действия по неговото освобождаване в срок до 10:00ч.  на 03.09.2020 г.

Last modified: 01.09.2020

Comments are closed.