СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Съобщение за принудително изземване

25.08.2020


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с Заповед №РИВ20-РД48-2/17.07.2020 г., на кмета на СО район – „Изгрев“, на 26.08.2020 г. (сряда) от 10:00 ч. ще бъде извършено принудително изземване от ЕТ „ДЖАНИ КОМЕРС – Иван Ефремов” с ЕИК 121859692 със седалище и адрес на управление гр. София 1113, ж.к. „Изток”, ул. „Райко Алексиев” №5, вх. Б, ет. 2, ап. 3, представлявано от Иван Радославов Ефремов на имот публична общинска собственост, находящ се в част от ПИ 68134.803.2288 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. София, Район Изгрев СО със Зап. №РД-18-95/18.12.2015г. на ИД на АГКК, обхващаща се в северния край на имота, съгласно действащ ПУП-ПР, въпросната част е заключена между съседи: от запад – кв. 5а, м. „Дианабад“ по плана на гр. София, от север – ул. „Тинтява“ по о.т.34-о.т.35а, от изток – кв. 1, м. „НПЯ Червена звезда“, по плана на гр. София, от юг – бул. “Драган Цанков” по о.т.36-о.т.37. Участъкът попада в уличната регулация на бул. „Драган Цанков“ по о.т.36-о.т.506, в сервитута на трасе за метрополитен по плана на гр. София, м. „НПЯ Червена звезда” по действащ в този обхват ПУП – Изменение на план за улична регулация и прилежащи квартали на Обект ”Трасе I метродиаметър”, одобрен със Реш.№453 на СОС от 30.06.2005г., с площ от 1246 (хиляда двеста четиридесет и шест) кв. м.На основание чл. 271, ал. 4 от АПК, физическите лица, находящи се или упражняващи фактическа власт върху имота, предмет на изпълнението, следва да осигурят свободен достъп до него на лицата, надлежно натоварени или упълномощени за изпълнението, включително представители на съответните експлоатационни дружества, компетентни за оказване на съдействие при фактическото изпълнение на заповедта.На основание чл. 65, ал. 3 от ЗОС и чл. 271, ал. 3 от АПК, изпълнението на заповедта ще се извърши със съдействието на органите на Министерство на вътрешните работи, чрез 01 РУ на СДВР.Във връзка с горното лицата ползватели на услугите на фирма ЕТ „ДЖАНИ КОМЕРС – Иван Ефремов” в описания имот, следва да предприемат необходимите действия по неговото освобождаване в срок до 10:00ч. на 26.08.2020 г.

Last modified: 01.09.2020

Comments are closed.