СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Профил на купувача

31.07.2020

ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ СЛЕД 13.06.2020 г.
„Внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност на централна сграда на ДГ № 29 “Слънце”“
„Поддържане на зелени площи и междублокови пространства и изпълнение на благоустройствени дейности на територията на Столична община – район „Изгрев“ през 2020 г.“
„Дейности по поддържане и текущ ремонт на уличната мрежа и пътните съоръжения, включително изграждане, изработване и поддържане на средства за организация на движението на територията на Столична община – район „Изгрев“ през 2020 г.“
„Изготвяне на инвестиционен работен проект за пристройка за 4 яслени и 2 градински групи към Детска градина № 30 „Радецки“, находяща се в УПИ I – частна общинска собственост, за ОО, кв. 15, м. „Дианабад“, сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. „Д
Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. “Дианабад”, блок 32, вход В и вход Г“
Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. “Изгрев”, ул. “Тодор Стоянов” № 7
Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. “Изгрев”, ул. „Райко Алексиев“ № 5, вх. А и вх. Б
Строително-монтажни дейности за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. “Изгрев”, ул. “Тодор Стоянов” № 7
Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. “Изток”, ул. „Майор Юрий Гагарин“ № 22, блок 154 А“
Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. “Дианабад”, блок 32, вход В и вход Г“
Изготвяне на инвестиционен работен проект за пристройка за 4 яслени и 2 градински групи към Детска градина № 30 „Радецки“
Доставка на хранителни продукти за общинските детски заведения на територията на Столична община – район „Изгрев“
„Ремонтно-възстановителни дейности, основен ремонт и изграждане на публичното осветление на територията на район „Изгрев” – Столична община” за 2019 г.
„Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Детска градина № 30 „Радецки“, ж.к. „Дианабад“, ул. „Никола Габровски“ № 26, район „Изгрев“, Столична община по обособени позиции:
„Избор на изпълнител за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, топлоизолиране на външни стени и подмяна на дограма на корпус „А“ на 119 СУ „Академик Михаил Арнаудов“, сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. „Изток“, ул. „Латинка“ № 11, райо
„Избор на изпълнител за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, външна топлоизолация по ограждащи стени блок „А“ в Детска градина № 165 „Латинка“, сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. „Изток“, ул. „Чарлз Дарвин“ № 19, район „Изгрев“, Стол
„Дейности по поддържане и текущ ремонт на уличната мрежа и пътните съоръжения, включително изграждане, изработване и поддържане на средства за организация на движението на територията на Столична община – район „Изгрев“ през 2019 г.“
ИНЖEНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, СЕРТИФИЦИРАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ЗОНА Б – ДЕТСКА ПЛОЩАДКА – II ЕТАП И ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗОНА В – СМЕСЕНА ЗОНА)“- ЧЕТВЪРТА ПРОЦЕДУРА
Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. “Дианабад”, блок 41“
ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ ПО “НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ”, НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, РАЙОН „ИЗГРЕВ“, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ (втора процедура)
„ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, СЕРТИФИЦИРАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ) ЗА 5 БР. ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО – Р-Н “ИЗГРЕВ”: (ТРЕТА ПРОЦЕДУРА)
„ИНЖEНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, СЕРТИФИЦИРАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ЗОНА Б – ДЕТСКА ПЛОЩАДКА – II ЕТАП И ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗОНА В – СМЕСЕНА ЗОНА)“- ТРЕТА ПРОЦЕДУРА
Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район “Изгрев”, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015 г.
„ИНЖEНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, СЕРТИФИЦИРАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ЗОНА Б – ДЕТСКА ПЛОЩАДКА – II ЕТАП И ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗОНА В – СМЕСЕНА ЗОНА)“- ВТОРА ПРОЦЕДУРА
„ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, СЕРТИФИЦИРАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ) ЗА 5 БР. ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО – Р-Н “ИЗГРЕВ”:
„ИНЖEНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, СЕРТИФИЦИРАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ЗОНА Б – ДЕТСКА ПЛОЩАДКА – II ЕТАП И ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗОНА В – СМЕСЕНА ЗОНА)“
Конструктивно укрепителни и ремонтно-възстановителни работи, подмяна на дограма по фасади, топлинно изолиране на външни стени, топлинно изолиране на скатен покрив и покриване на тераса с лека слънцезащитна конструкция за обект : ДГ № 23 “ЗДРАВЕ”, ул. “Юри
ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, СЕРТИФИЦИРАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ) ЗА 5 БР. ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ
„Основен ремонт / Рехабилитация за осигуряване на добро експлоатационно състояние и правилно водоотвеждане на част от алейната мрежа на територията на парк „Княз Борисова градина” – Лесопаркова част, р-н „Изгрев” – СО”
Конструктивно укрепителни и ремонтно-възстановителни работи,подмяна на дограма по фасади, топлинно изолиране на външни стени, топлинно изолиране на скатен покрив и покриване на тераса с лека слънцезащитна конструкция за обект : ДГ № 23 “ЗДРАВЕ”, ул. “Юри
Доставка на топлинна енергия за нуждите на Столична община – район “Изгрев”
„Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. “Изгрев”, ул. „К. Кисимов“ № 4, блок 303“
Доставка на хигиенни материали за общинските детски заведения на територията на СО – Район “ИЗГРЕВ”
Доставка и монтаж на 30 бр. пилона за знамена на страните членки на Европейския съюз на бул. “Цариградско шосе” при “Площад на авиацията”
Доставка на хранителни продукти за общинските детски заведения на територията на Столична община – район “Изгрев”.
Инженеринг – проектиране и СМР на сграда с административен адрес гр.София, район “ИЗГРЕВ” ул.Чехов №16
Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни дейности по “Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради”, на територията на Столична община, район „Изгрев“, по обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 – С
Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район “Изгрев”, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г. по обособен
Реконструкция на детска площадка – “Парк при КАТ”
Хидро / топло изолационни работи по покрив на обект 119 СУ Академик Михаил Арнаудов – основна сграда бл. А и Б топла връзка и салон
Процедура на договаряне без предварително обявление
Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район “Изгрев”, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г. по обособени
Изготвяне на инвестиционен проект за изпълнение на мерки предписани в техническия паспорт на ДГ № 30 Радецки
Услуга по доставка на хранителни продукти за общинските детски заведения на територията на район “Изгрев”
Доставка на хигиенни материали за общинските детски заведения
„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ блок 3А и 303
Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район “Изгрев”, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г. по обособен
Внедряване на мерки за енергийна ефективност и изграждане на дренажна система за административната сграда на район „Изгрев“, находяща се на ул. „Атанас Далчев“ № 12
Доставка на специализирани превозни средства, адаптирани за хора с увреждания
Конструктивно укрепване, ремонтно-възстановителни работи и топлинно и хидроизлоиране на покрив на 11 ОУ, 105 СОУ и 34 ОДЗ
Доставка на специализирани превозни средства, адаптирани за хора с увреждания – прекратена
Извършване на ремонт и възстановяване в експлоатационно състояние на оградата на 105 СОУ „Атанас Далчев“
Извършване на СМР на ЦДГ 165 “Латинка”
Извършване на СМР на ОДЗ № 49 „Радост“ – Топлоизолиране на външни стени
Доставка на хранителни продукти и хигиенни материали за общинските детски и учебни заведения на територията на район “Изгрев”
Организиране и провеждане на обучения на служителите от СО- район “Изгрев”
“Осигуряване на информация и публичност по проект “Усъвършенстване на уменията и компетенциите на служителите в Столична община – район “Изгрев”
Вътрешни правила
Охрана на общински училища, детски градини и детски ясли на територията на Столична община – район „Изгрев“
Публична покана с предмет: “Извършване на СМР на паметник на културата „Къща-музей Ненко Балкански“ на ул. „Латинка“ № 12, район „Изгрев“” – 10.11.2014 г.
Публична покана с предмет: “Извършване на СМР на паметник на културата „Къща-музей Ненко Балкански“ на ул. „Латинка“ № 12, район „Изгрев“” – прекратена
Извършване на СМР по покрива на сградата на ОДЗ 49 “Радост”
Публична покана за доставка на оборудване за 4 градински групи за ЦДГ 133 “Зорница”
Извършване на СМР в сградата на ЦДГ 165 “Латинка”, ул. “Чарлз Дарвин” 19, р-н “Изгрев” – СО
Уведомление относно отваряне на ценовите предложения за процедура с предмет: доставка на хранителни продукти и хигиенни материали за общинските детски и учебни заведения на територията на район “Изгрев” по обособени позиции: І-ВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: ДОС
Обществена поръчка за доставка на хранителни продукти и хигиенни материали за общинските детски и учебни заведения на територията на район “Изгрев” по обособени позиции

Last modified: 01.09.2020

Comments are closed.