СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Получаване на УИН на сигнал по ЗЗЛПСПОИН

04.08.2023

Oт 4 май 2023 г. работодателите от публичния и частния сектор, които се явяват задължени субекти по чл. 12, ал. 1 от ЗЗЛПСПОИН (с изключение на работодателите в частния сектор, които имат между 50 и 249 работници или служители, за които тази дата е 17 декември 2023 г.) имат задължение да осигурят възможност за вътрешно подаване на сигнали по смисъла на закона.

За да се гарантира, че всеки постъпил сигнал при задължените субекти ще бъде регистриран и разгледан, както и за да се осигури отчетност и проследимост на всеки сигнал във връзка с контролните правомощия на Комисията, КЗЛД стартира функционалност за генериране на Уникален идентификационен номер (УИН) на сигнал, който ще следва да се взима от определените по чл. 14 от ЗЗЛПСПОИН служители, отговарящи за разглеждането на сигнали. Този номер ще се използва от тях за нуждите на регистриране на подадените до задължените субекти сигнали.

За получаването на УИН служителят, отговарящ за разглеждането на сигнала, ще трябва да предостави следната информация:

– Наименование и ЕИК/БУЛСТАТ на работодателя, при когото е подаден сигналът;

– Идентификационни данни на служителя, отговарящ за разглеждането на сигнала;

– Предмет на сигнала (съответните области, предвидени в чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН);

– Начин на получаване (писмено или устно).

Забележка: Системата за генериране на УИН прилага принципа на прогресивно нарастващо забавяне в случай на генериране на няколко УИН от един и същ IP адрес.

Last modified: 04.08.2023

Comments are closed.