СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

 

Наименование на услугата

Необходими документи
за издаването й

Срок за предоставяне
на услугата

Цена
на услугата

Заявления, декларация и др.

1

Издаване на виза в условията на чл. 140, ал. 1 от ЗУТ, която представлява копие (извадка) от действащ подробен устройствен план.

 

1. Заявление по образец
2. Копие от документ за собственост
3. Скица от действащия регулационен план /цветно копие на хартия/
4. Мотивирано предложение /ако е необходимо/

Обикновена услуга: 14 дни

– На основание чл. 140, ал. 1 от ЗУТ: –
– Обикновена услуга – 40.00 лв
– На основание чл. 140, ал. 3 от ЗУТ: –
– Обикновена услуга – 150.00 лв

Бланка обр. № 1, Бланка обр. № 2

2

Издаване на скица с указан начин на поставяне на обект в условията на чл.56, ал.5 и чл.57, ал.3 от ЗУТ.

 

1. Заявление по образец
2. Копие от документ за собственост
3. Нотариално заверено съгласие от съсобствениците /ако има такива/
4. Скица от действащия регулационен план
5. Мотивирано предложение

 

Обикновена услуга: 30 дни

Обикновена услуга – 40.00 лв

Бланка обр. № 22

Бланка обр. № 23

3

Одобряване на проекти и издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и на рекламни елементи съгласно чл. 56 и 57 от ЗУТ:

 

1. Заявление по образец
2. Копие от документ за собственост
3. Нотариално заверено съгласие от съсобствениците /ако има такива/
4. Виза за проектиране, скица с указан начин на поставяне или схема за поставяне, в зависимост от вида на обекта и собствеността на имота, върху който се поставя.
5. Проектна документация, комплектована съгласно изискванията на Наредбата по чл.56, ал.2 от ЗУТ.

 

. Обикновена услуга: 30 дни

– (изм. с Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009) за преместваеми обекти – сергия или маса – 25.00 лв
– (изм. с Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009) за преместваеми обекти с типов проект – 50.00 лв
– (изм. с Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009) за преместваеми обекти с индивидуален проект – 8,00 лв./кв. м., но не по-малко от 50,00 лв.;
– (изм. с Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009) за преместваеми обекти – автомивки и автосервизи – 10,00 лв./кв. м., но не по-малко от 100,00 лв.;
– (изм. с Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009) за рекламни елементи с индивидуален проект – 300.00 лв
– (изм. с Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009) за фирмена информационно-указателна табела – 50.00 лв
– (изм. с Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009) за временни информационни елементи – 50.00 лв
– (нов с Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009) за фирмен надпис отделно от инвестиционния проект – 50.00 лв
– (нов с Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009) за фирмен тотем – 200.00 лв
– (нов с Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009) за презаверяване на разрешение за поставяне на рекламен елемент – 80 на сто от таксата за издаване на разрешение за поставяне.

 

Свободен текст

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 Издаване на разрешение от Главен архитект на Столична община/ район/ за поставяне на преместваеми обекти и на рекламни елементи, съгласно чл. 56 и 57 от ЗУТ

 

За имоти, които не са собственост на държавата или общината
1. Заявление по образец;
2. Документ за собственост (друго вещно право)
3. Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е издаден на наследодател на заявителя);
4. Нотариално заверено пълномощно;
5. Съгласие от собствениците с нотариално заверени подписи;
6. Скица на имота по действащия план за регулация (кадастрален план, в случаите когато преместваем обект или рекламен елемент се поставя в границите на поземлен имот или УПИ);
7. Одобрена скица с указан начин за поставяне
8. Одобрени архитектурни и инженерни проекти (при индивидуални проекти) и/или проекти за външни връзки (при типови общински или корпоративни проекти) 3 броя, комплектовани съгласно изискванията на ЗУТ, КАБ, КИИП.
За имоти – собственост на държавата или общината
1. Заявление по образец;
2. Резултат от проведена състезателна процедура, който регламентира правата на искателя за разполагане на ПО или РЕ върху общински имот.
3. Одобрена схема за преместваемите обекти (съоръжението) в имота, в случаите когато същите са поставени върху имоти, собственост на държавата или общината.
4. Одобрени типови или индивидуални проекти и извършени съгласувателни процедури с компетентни органи, в зависимост от конкретния случай / НИНКН, експлоатационни предприятия и др./.

 

 Обикновена услуга: 30 дни
Бърза услуга: 14 дни

– за преместваеми обекти –
– сергия или маса /само в границите на пазари/ – 25.00 лв
– с типов проект – 50.00 лв
– с индивидуален проект – 8 лв на кв.м., но не по-малко от 50 лв;
– за автомивки и автосервизи – 10 лв. на кв.м., но не по-малко от 100 лв.;
– За рекламни и информационни елементи –
– за рекламен елемент с едностранна рекламна площ до 4 кв. м. – 200.00 лв
– за рекламен елемент с типов проект – 100.00 лв
– за рекламен елемент с индивидуален проект – 300.00 лв
– за фирмен тотем – 200.00 лв
– за фирмена информационно-указателна табела – 50.00 лв
– за фирмен информационен елемент – 50.00 лв
– за фирмен надпис отделно от инвестиционния проект – 50.00 лв
– Разрешенията за поставяне на елементи на градско обзавеждане, паметни плочи, знаци и монументално-декоративни елементи са освободени от такси. –
– Презаверяване на разрешение за поставяне на рекламен елемент – 80 на сто от таксата за издаване на разрешение за поставяне.

Бланка обр. № 24

Бланка обр. № 25

Бланка обр. № 28

Бланка обр. № 29

5

Одобряване на инвестиционни проекти от Главния архитект на района за ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ за обекти от четвърта и пета категория

 

1. Заявление по образец
2. Копие от документ за собственост
3. Инвестиционен проект по всички проектни части и съответните документи по т. 3

 

1 месец без комплексен доклад за оценка на съответствието и 7 дни за проекти с комплексен доклад

 

– за жилищни сгради – 0.20 лв. кв. м. РЗП със сутерен
– за нежилищни сгради – 0.40 лв. кв. м. РЗП със сутерен
– за идейни проекти – 30 % от цената на съответната услуга
– за оценка на съответствие от РЕСУТ – 30 % от цената на съответната услуга

 

 

 

Заявление по образец

6

Одобряване на инвестиционни проекти от Главния архитект на района (НОВО СТРОИТЕЛСТВО) – обекти от четвърта и пета категория

 

1. Заявление по образец
2. Копие от документ за собственост
3. Виза
4. Инвестиционен проект по всички проектни части и съответните документи по т. 3

 

1 месец без комплексен доклад за оценка на съответствието и 7 дни за проекти с комплексен доклад

 

– за жилищни сгради – 0.20 лв. кв. м. РЗП със сутерен
– за нежилищни сгради – 0.40 лв. кв. м. РЗП със сутерен
– за идейни проекти – 30 % от цената на съответната услуга
– за оценка на съответствие от РЕСУТ – 30 % от цената на съответната услуга

 

 

 

Заявление по

      образец

 

7

 

За преработка по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ

 

1. Заявление по образец
2. Копие от документ за собственост
3. Виза
4. Инвестиционен проект по всички проектни части и съответните документи по т. 3
5. Декларации по чл.154, ал.5 от ЗУТ

 

1 месец без комплексен доклад за оценка на съответствието и 7 дни за проекти с комплексен доклад

 

50 % от цените на услугите за одобряване на инвестиционни проекти от Главния архитект на района включително и за ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ

 

Бланка обр. № 8

 

8

Издаване на разрешение за строеж от главен архитект на района за основно застрояване, пристрояване и надстрояване на жилищни и нежилищни сгради за обекти от четвърта и пета категория

 

1. Документ за собственост (документ, удостоверяващ качеството на възложител);
2. Виза за проектиране
3. Копие от одобрения и съгласуван инвестиционен проект;
4. Оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, изготвена от съответното лице по чл.142, ал.6 от ЗУТ
5. Оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на ЗООС (когато се изисква ОВОС)
6. Положително становище на органите за пожарна и аварийна безопасност (когато строежът е първа или втора категория или не е придружен от оценка по т. 4);
7. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
8. Специалните разрешителни (изискуеми по специални закони);
9. Пълномощно (когато заявлението се подава от пълномощник);
10. Други

1 месец без комплексен доклад за оценка на съответствието и 7 дни за проекти с комплексен доклад

 

– сгради – I зона – 14.00 лв. на кв.м. РЗП
– сгради – II зона – 12.00 лв. на кв.м. РЗП
– сгради – III зона – 10.00 лв. на кв.м. РЗП
– сгради – IV зона – 8.00 лв. на кв.м. РЗП
– сгради – V зона – 6.00 лв. на кв.м. РЗП
– сгради – в строителни граници – 5.00 лв. на кв.м. РЗП
– сгради – извън строителни граници – 3.00 лв. на кв.м. РЗП
– сгради – вилна зона – 5.00 лв. на кв.м. РЗП
– за индивидуално жилищно застрояване до 300 кв. м. РЗП и за жилищни сгради, изграждани чрез ЖСК – 50 % от стойностите изброени по-горе
– за преустройство и реконструкция, както и за строеж на второстепенни постройки върху терени за жилищно строителство – 25 % от стойностите изброени по-горе
– за линейни инфраструктурни обекти – 0.3 % от стойността на обекта.

Заявление по      образец

 

9

Издаване на разрешение за строеж от главен архитект на район за преустройство и реконструкция за обекти от четвърта и пета категория

 

1. Документ за собственост (документ, удостоверяващ качеството на възложител);
2. Виза за проектиране /цветно копие/
3. Копие от одобрения и съгласуван инвестиционен проект;
4. Оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, изготвена от съответното лице по чл.142, ал.6 от ЗУТ
5. Оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на ЗООС (когато се изисква ОВОС)
6. Положително становище на органите за пожарна и аварийна безопасност (когато строежът е първа или втора категория);
7. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.
8. Специалните разрешителни (изискуеми по специални закони);
9. Пълномощно (когато заявлението се подава от пълномощник);
10. Други

 

1 месец без комплексен доклад за оценка на съответствието и 7 дни за проекти с комплексен доклад

 

25 % от стойността услугата за издаване на разрешение за строеж за основно застрояване, пристрояване и надстрояване на жилищни и нежилищни сгради.

 

Заявление по образец

 

10

Презаверка на разрешения за строеж, издадени от Главния архитект на района

 

1. Документ за собственост (документ, удостоверяващ качеството на възложител);
2. Копие от разрешение за строеж и оригинала.
3. Документ , удостоверяващ етапа на извършеното строителство

 

14 дни

 

50 % от стойността на услугата за издаване на разрешение за строеж

 

Бланка обр. №16

Бланка обр. №31

 

11

ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ПРОМЯНА ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО В ОБХВАТА НА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ОТКЛОНЕНИЯ И ВПИСВАНЕТО МУ КЪМ ИЗДАДЕНОТО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ ОТ ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА РАЙОНА– за проекти, одобрени от него

 

1. Заявление по образец
2. Копие от документ за собственост
3. Разрешение за строеж
4. Проекти по всички части, показващи преработката
5. Нотариално заверено съгласие на заинтересованите лица
6. Декларация по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ

 

1 месец без комплексен доклад за оценка на съответствието и 7 дни за проекти с комплексен доклад

 

в зависимост от зоната

 

Молба свободен текст

 

12

——-

———

 

——-

 

——-

 

——-

 

13

——

 

——-

——

 

——

——-

 

14

ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ:

 

– искане по орбазец до органа , издал разрешението за поставяне

– копие от одобрена проектна документация, съдържаща и необходимите съгласувания със специалните контролни органи, становища за въвеждане в експлоатация от СКО

-копие от разрешението за поставяне

– сертификат за безопастност на конструкцията и становище от лицензиран инженер конструктор

– документ за собственост, договор със собственика на имота, съгласие от собствениците

– декларация от техническо лице

– снимков материал в подкрепа на декларацията по предходната точка

– договори за присъединяване със „ Софийска вода” АД и „ Електроразпределение – Столично” , ако обектът е захранен с вода и ел. ток

 

– за преместваеми обекти – павилион с типов дизайн – 100,00 лв.;

– за преместваеми обекти по индивидуален проект – 300,00 лв.;

 

Бланка обр. №30

 

15

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ТЕРИТОРИАЛНОТО И СЕЛИЩНОТО УСТРОЙСТВО

          молба

          нотариален акт

          според случая

Срок 14 дни

 

– 5,00 лв.

 

Заявление по образец

 

16

ЗА ЗАВЕРЯВАНЕ НА ПРЕПИСИ ОТ ДОКУМЕНТИ И НА КОПИЯ ОТ ПЛАНОВЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯТА КЪМ ТЯХ

          – молба

          нотариален акт

 

според случая

Срок 14 дни

 

– 10,00 лв.

Бланка обр. №19

 

17

Търсене на изгубени строителни книжа в техническия архив.

 

1. Молба в свободен текст;
2. Нотариален акт/копие/

 

Обикновена услуга за заверено копие „вярно с оригинала” – 10.00 лв.

Бланка обр. №18

Бланка обр. №19

 

Кадастър и регулация

Наименование на услугата

Необходими документи
за издаването й

Срок за предоставяне
на услугата

Цена
на услугата

Заявления, декларация и др.

1

Издаване на удостоверения:

 

1.1. За факти и обстоятелства по ЗУТ

 

 

 

 

 

 

 1.1 Заявление, документ за собственост; удостоверение за наследници- при наследствен имот, скица на имота

 

 

 

 

 

 обикновена: 14 дни

бърза услуга: 7 дни

експресна услуга: 3 ден

 

 

 

 

 

 

 20,00 лв.

30,00 лв.

40,00 лв.

 

 

 

 

 

 

 

Заявление по образец

 

 

 

 

2

За издаване на заверени копия от ПУП

 

 

Документ за собственост или друго вещно право върху недвижимия имот

обикновена: 14 дни

бърза услуга: 7 дни

експресна услуга: 3 ден

 

10,00 лв.

15,00 лв.

20 лв.

 

 

Заявление свободен текст

 

3

Издаване на разрешения за допускане на ИПР за имоти, които са в правомощията на главните архитекти на района, съгласно Заповед № РД-09-178/19.03.2012г. на

Кмета на Столична община

Заявление по образец

копие от документ за собственост

проект за предложение

актуална скица

 

обикновена: 14 дни

бърза услуга: 7 дни

експресна услуга: 3 ден

 

100,00 лв.

150,00 лв.

200 лв.

 

 

 Заявление по образец

https://www.so-izgrev.bg/NEW_SITE/images/word.gif

4

Издаване на Заповеди за одобряване на ИПР и тяхното обявяване.

 

 

до 1 дка – 200,00лв.

до 10 дка – 250лв.

над 10 дка – 300лв

 

Заявление по образец

5

Преписки по чл. 190 до чл. 194 от ЗУТ, включващи изготвяне на:

 

Заявление подписано от всички собственици, документи за собственост, проекти съгласувани със всички експлоатационни предприятия, удостоверение от отдел „УОСЖ”

 

 

 

Заявление по образец

https://www.so-izgrev.bg/NEW_SITE/images/word.gif

6

Издаване на Удостоверения по чл. 13, ал. 4,5,6 от ППЗСПЗЗ, Заповед по чл. 11, ал. 4 от ППЗСПЗЗ и скица придружаваща цитираните документи

-заявление в свободен текст, подписано от всички собственици на имота

-документ за собственост или друго вещно право върху недвижимия имот

-влязло в сила решение на “Общинска служба по земеделие” за признато право на собственост за въстановяване

-комбинирана скица от ГИС-София между стар кадастрален план и кадастрална карта с нанесени подземни проводи и съоражения

 

 

 

Заявление свободен текст

7

 

 

 

 

 

 

8

За заверка на копие от    документ

8.1 Формат А4 (едностранно)

 

 

8.2  Формат А4 (двустранно)

 

Обикновена : 7 раб. дни

Бърза услуга:3 раб. дни

Експресна :1 раб. дни.

 

Обикновена – 7 раб. дни

Бърза услуга- 3 раб. дни

Експресна – 1 раб. дни.

 0.50 лв.

0.75 лв

1.00 лв

 

1.00 лв.

1.50 лв

2.00 лв

Заявление свободен текст

 

Наименование на услугата

Необходими документи
за издаването й

Срок за предоставяне
на услугата

Цена
на услугата

Заявления, декларация и др.

 

1

За съгласуване или становище по ПУП

1.Заявление, молба

2.  Експертно становище от
Ландшафтен архитект за растителността
на терена

3. Геодезически заснета съществуващата растителност (за строителство – съгласуван проект по озеленяване).

30 дни

за Столична община –
безплатно
за физически лица – 50 лв.
за юридически лица – 80 лв.

Свободен

текст

 

2

За съгласуване или становище

по мотивирано предложение

1.Заявление, молба

2. Мотивирано педложение

30 дни

за Столична община –
безплатно
за физически лица – 20 лв.
за юридически лица – 30 лв.

Свободен

текст

 

3

За съгласуване или становище

на инвестиционни проекти

по част “Паркоустройство и благоустройство”

1.Заявление, молба

2. Паркоустройствен и благоустройствен
 проект заверени от Д -я ЗС

30 дни

за Столична община –
безплатно
за физически лица – 20 лв.
за юридически лица – 30 лв.

Свободен

текст

 

4

Оценка на дървесна и храстова
растителност

1. Молба свободен текст или образец
2. Документ за собственост на терена.
3. Писменото съгласие на всички собственици.

30 дни

до 5 бр.дървета – 30 лв.
до10 бр.дървета – 50 лв.
над 10 бр.дълвета – 100 лв.

да

 

5

Издаване разрешение за кастрене и премахване на растителност в частни имоти, и
при ново строителство

1. Молба свободен текст или образец
2. Документ за собственост на терена.
3. Писменото съгласие на всички собственици.
4. Геодезически заснета съществуваща растителност /за строителството  съгласуван проект по озеленяване/

30 дни

30 лв.

да

 

6

Измерване, кубиране и маркиране маркиране с общинска  марка  на

дървесина добита  извън  горския

фонд № -08

1. Разрешение за сеч на растителност

10 дни

5 лв. /куб. м., но не по-малко от 10 лв.

Свободен

текст

 

7

Издаване на транспортен билет за транспортиране на придобитата дървесина

1. Разрешение за сеч на растителност.
2. Предварително маркирана и измерена
дървесина
3. Лични данни на превозвача.
4. Направление на товара.
5. Номер  и вид на транспортното средство.

10 дни

4 лв. / брой, но не по-малко от 10 лв.

Свободен

текст

 

8

Регистрация на пчелни

 семейства

1. Молба свободен текст
2. Данни  на собственика  име, адрес
3. Регистрационен № на пчелина
4. Адрес на пчелина
5. брой на отглежданите пчелни
семейства
6. брой новозакупени семейства
7. брой продадени пчелни семейства
8. Брой новосъздадени пчелни семейства
9. Брой зазимени пчелни семейства

30 дни

безплатно

Свободен

текст

 

 

Контрол по строителството

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Откриване на стр. площадка и определяне на стр. линия и ниво на строежите и съставяне на Протокол обр.2 и 2а (чл.159 от ЗУТ)

1. Документ за собственост

2. Влязло в сила разрешение за строеж

3. Разрешение за извозване на земни маси; стр. отпадъци и др.

4. Договор за стр. надзор и лиценз

5. Удостоверение от камарата на строителите в РБ на строителя

 

Обикновена – 7 дни

Бърза – 3 дни

Експресна – 1 ден

 

10.00 лв.

15.00 лв.

20.00 лв.

 

Заявление

свободен текст

 

2.

Издаване на удостоверение за груб строеж (чл.181, ал.2 от ЗУТ)

1. Документ за собственост

2. Влязло в сила разрешение за строеж

3. Заверен Акт обр.14

4. Акт обр.2 с нанесени коти

 

30 дни

 

750.00 лв.

 

Заявление

свободен текст

 

3.

Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строежите

1. Документ за собственост

2. Влязла в сила разрешение за строеж

 

30 дни

 

30.00 лв.

Заявление

свободен текст

 

4.

Издаване на Констативен протокол за възникнали аварийни ситуации, касаещи ремонти в частни имоти

 

1. Документ за собственост

 

30 дни

 

40.00 лв.

 

Заявление

свободен текст

 

 

5.

Изготвяне на становище, служебна бележка или друг документ по искане на физически или юридически лица

 

 

1. Документ за собственост

 

 

30 дни

 

30 лв.

 

Заявление

свободен текст

 

 

6.

Издаване на Разрешение за ползване на общински площи за строителни обекти 

(чл.157, ал.5 от ЗУТ)

1. Влязло в сила разрешение за строеж

2. План за безопасност и здраве

3. Окомерна скица

 

Съгласно искането на заявителя

 

ІІ-ра зона

1.20лв. за

кв.м./ден

 

Заявление

свободен текст