СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

ОБЯВЛЕНИЕ

05.10.2023

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ  и писмо с вх. № РИВ23-ВК08-812/04.10.2023 г. от НАГ-СО, уведомяваме заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ, че е издадена Заповед № САГ23-РА53-649/27.09.202. на главния архитект на Столична община, с която е разрешено изработването на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване в следния териториален обхват: УПИ ІІ-„за спорт и озеленяване“,  УПИ ІІ-„за озеленяване“, УПИ ХІ-„за жилищно строителство“, УПИ Х-„за инфраструктура“, УПИ Х-„за инфраструктура и зелени площи“ от кв. 92 и УПИ І-„за озеленяване“ от кв. 92Б (попадащи в ПИ с идентификатори 68134.802.2278, 68134.802.2277, 68134.802.679, 68134.802.1304, 68134.802.2125, както и ПИ 68134.802.2124, 68134.802.2415, 68134.802.2416, 68134.802.2126, 68134.802.2362 по КККР), м. „ИЗТОК-ИЗТОК – 1 и 2 част“, на територията на район „Изгрев”.

Заповедта се намира в отдел „Инфраструктура и устройство на територията“ („ИУТ“) на районната администрация на ул. “Атанас Далчев” №12, ет.1, стая 12 (тел.: 02/ 970-10-47), а обявлението за същата е поставено на таблото за обяви, на подходящи места в съответната територия – предмет на плана, както и на електронната страница на район „Изгрев“, където може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд София-град по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването й. Жалбите се подават в деловодството на район „Изгрев“ на ул. „Атанас Далчев“ № 12, стая 5 и се изпращат в АССГ от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на НАГ-СО.

Last modified: 06.10.2023

Comments are closed.