СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

ОБЯВЛЕНИЕ

28.09.2023

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ уведомяваме всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед № РИВ23-РА50-3/25.09.202. на главния архитект на район „Изгрев“-СО, с която е разрешено изработването на проект за изменение на действащия подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване в обхвата на УПИ VІІ-662 от кв. 84  (ПИ с идентификатор 68134.802.662 по КККР), м. „ИЗТОК-ИЗТОК – 2 част”, на територията на район „Изгрев”, по плана на гр. София, с административен адрес: ул. „Тинтява“ № 16а.

Заповедта се намира в отдел „Инфраструктура и устройство на територията“ („ИУТ“) на районната администрация на ул. “Атанас Далчев” №12, ет.1, стая 12 (тел.: 02/ 970-10-47), а обявлението за същата е поставено на таблото за обяви, на електронната страница на район „Изгрев“, както и на други подходящи места в съответната територия – предмет на плана, където може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд София-град. Жалбите се подават в деловодството на район „Изгрев“ на ул. „Атанас Далчев“ № 12, стая 5 и се изпращат в АССГ от отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси“ на район „Изгрев“.

Last modified: 28.09.2023

Comments are closed.