СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

ОБЯВЛЕНИЕ

08.06.2023

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ  и писмо с вх. № РИВ23-ВК08-492/05.06.2023 г. от НАГ-СО, уведомяваме всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед № САГ23-РА53-313/25.05.202. на главния архитект на Столична община, с която е разрешено изработването на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застраяване за УПИ ІІІ-2235 (ПИ с идентификатор 68134.803.2235) и УПИ ІV-2236 (ПИ с идентификатор 68134.803.2236) в кв. 20, м. „ДИАНАБАД“, на територията на район „Изгрев”.

Заповедта се намира в отдел „Инфраструктура и устройство на територията“ („ИУТ“) на районната администрация на ул. “Атанас Далчев” №12, ет.1, стая 12 (тел.: 02/ 970-10-47), а обявлението за същата е поставено на таблото за обяви, както и на електронната страница на район „Изгрев“, където може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд София-град. Жалбите се подават в деловодството на район „Изгрев“ на ул. „Атанас Далчев“ № 12, стая 5 и се изпращат в АССГ от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на НАГ-СО.

Last modified: 09.06.2023

Comments are closed.