СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА”

23.05.2023

Столична община – район „Изгрев“ започва изпълнението на проект по предоставяне на услуга „Грижа в дома“ като  услуга от общ икономически интерес (УОИИ) по проект BG05SFPR002-2.001-0120-C01 „Грижа в дома в Столична община“ по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2021 – 2027 г.

Срокът на изпълнение е 12 месеца до 31.05.2024 г.

Общата стойност на акта за възлагане е 403 280,00 лв.

Целта на проекта е да се осигури подкрепа в домашна среда за:

  • лица с увреждания
  • възрастни хора, зависими от грижа.

Ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, включително и психологическо подпомагане, медицинско обслужване.

Услугите за лицата от целевите групи са свързани с:

  • Предоставяне на почасови мобилни интегративни здравно – социални услуги от целевата група по Проекта.
  • Доставка на храна и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги – със средства на потребителите.
  • Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране.

Идентифицирана е нужда от предоставянето на услуги по домовете на 80 лица от целевата група на СО – район „Изгрев“, отговарящи на изискванията на проекта.

III. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от лицата от целевите групи за кандидатстване  са:

Заявление (по образец);

Документ за самоличност (за справка при подаване на заявлението);

Декларация (по образец).

Място и срок за подаване на документите:

Лицата от целевите групи/потребители/ могат да подават горепосочените документи в центъра за административно обслужване (деловодството) на Столична община – район „Изгрев“, София -1113, ул.“Атанас Далчев“ № 12, или да бъдат изтеглени от интернет страницата на Столична община – район „Изгрев“.

За консултации и разяснения може да се свържете с диспечер:

Елена Митева –  гл.диспечер на тел. 0882240251 и eл.адрес – e.miteva@so-izgrev.bg

Last modified: 27.06.2023

Comments are closed.