СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

СЪОБЩЕНИЕ

24.02.2023

Кандидатстването по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ В РАЙОННАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, на адрес :ул. „Атанас Далчев” №12, стая №5.

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ:

НЕ ПО-КЪСНО ОТ 17:00 ЧАСА НА 10.05.2023 г.

При кандидатстване следва да се представят по електронен път всички изискуеми документи, СЪГЛАСНО Т. 19 ОТ НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, както следва:

 1. Формуляр за кандидатстване – попълва се електронно в ИС за МВУ;
 2. Декларация за съответствие с изискванията по процедурата при кандидатстване (Приложение №1)- попълва се към Формуляра за кандидатстване в ИС за МВУ;
 3. Документ за регистрация на сдружение при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост и доказателство за вписване в публичния регистър на съответната община/район и в регистър БУЛСТАТ – подава се във формат сканирано копие;
 4. Документи удостоверяващи взетите от СС и общото събрание на етажната собственост решения за кандидатстване по настоящата процедура за изпълнение на ЕТАП 1 от подмярка 1 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ от инвестиция „Енергийна ефективност в сграден фонд“на Националния план за възстановяване и устойчивост. – подава се във формат сканирано копие;
 5. Партньорско споразумение (Приложение №2) – подава се във формат сканирано копие;
 6. Обследване за енергийна ефективност (доклад и резюме), придружено от сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация и при необходимост   – подават се във формат сканирано копие;
 7. Обследване за установяване на техническите характеристики на сградата и технически паспорт  – подават се във формат сканирано копие;
 8. Обобщено КСС – подава се във формат EXCEL;
 9. Декларация за държавни/минимални помощи (Приложение №3)подава се във формат сканирано копие;
 10. Контролен лист за самооценка съгласно „принципа за ненанасяне на значителни вреди“ попълва се в ИС на МВУ;
 11. Пълномощно/заповед на лицето, което подписва с електронен подпис от името на водещия партньор документите за кандидатстване по предложението за изпълнение на инвестиция в ИС за МВУ (ако е приложимо) – подава се в оригинал или във формат сканирано копие.
 12. Декларация относно енергийните характеристики на сградата – попълва се в ИС на МВУ
 13. Декларация относно резултатите от проведеното събрание на ЕС за създаване на СС– попълва се в ИС на МВУ
 14. Декларация относно представения сертификат за енергийна ефективност – попълва се в ИС на МВУ

Last modified: 24.02.2023

Comments are closed.