СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Информация за родители на деца, неприети в държавни или общински детски градини и училища поради липса на места

24.10.2022

Условия, документи и срокове за подаване

ПО    Н  А  Р  Е Д  Б  А

за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места

  • Заявление

За учебната 2022-2023 година родителите, които желаят да получават компенсиране при условията и по реда на тази Наредба за извършваните от тях разходи, пряко свързани с обучението и отглеждането на деца от 3-годишна възраст до постъпването им в I-ви клас,  подават заявление по образец съгласно Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1 от Наредбата в общината по настоящия адрес на детето, както следва:

  • В срок до 5 ноември 2022 г. – за получаване на компенсации за цялата учебна година;
  • В срок до 5-то число на месеца от декември 2022 г. до юли 2023 г. – за получаване на компенсации от месеца, следващ месеца на подаване на заявлението.

Родителите имат право да получат средства за компенсиране на разходите им, пряко свързани с отглеждането и обучението на децата им, ако едновременно отговорят на следните 6 условия, към момента на подаване на заявлението:

1. Детето  е кандидатствало за прием в целодневна или полудневна организация в държавна или общинска детска градина или училище, в чийто прилежащ район  се намира настоящият адрес на детето, и не е прието, поради липса на свободни места за съответната учебна година.

2. Детето  не е записано в целодневна, полудневна или почасова организация на предучилищното образование в нито една държавна или общинска детска градина или училище.

3. Общината по настоящия адрес на детето не е предложила на родителите друго равностойно място в общинска детска градина или училище за съответната учебна година, поради липса на свободни места във всички детски градини и училища в прилежащия район.

4. За съответната учебна година детето да е записано в самостоятелна организация в държавна или общинска детска градина или училище, или в самостоятелна, целодневна, полудневна или почасова организация в частна детска градина  или училище.

5. Ако детето е в задължителна предучилищна възраст и е записано за задължително предучилищно образование в частна детска градина или в частно училище – частната институция да не е включена в системата  на държавно финансиране.

6. Родителите на детето да не получават подпомагане от държавния бюджет или  по оперативни програми за същите дейности на друго основание за периода, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението по реда на тази Наредба.

  • Искане

За изплащане на компенсации родителите подават искане в общината по настоящия адрес на детето. Искането се подава до пето число на месец ноември – за периода 15 септември – 31 октомври, и до пето число на месеците: януари – за периода 1 ноември – 31 декември на предходната година, март, май, юли и октомври на текущата година – съответно за периодите 1 януари – 28 февруари, 1 март – 30 април, 1 май – 30 юни и 1 юли – 14 септември.

Важно! Обръщаме внимание, че исканe с приложени документи, удостоверяващи извършените разходи, подлежащи на компенсиране за първия период от учебната 2022-2023 година (15 септември – 31 октомври 2022 г.) се подават в същия срок, като на заявлението за получаване на компенсации за цялата учебна година – до 5 ноември 2022 г.

Към искането се прилагат следните документи:

  1. В случаите, когато обучението на детето ще се осъществява в частна детска градина/частно училище:

– Договор за обучение между родителя и частната детска градина или училище;
– Платежен документ за извършено плащане на таксата за обучение за съответния месец – фактура  и платежно нареждане или фискален бон;

  • В случаите, когато обучението на детето ще се осъществява от юридическо лице с нестопанска цел/лице, регистрирано като търговец:

– Договор за отглеждане и обучение, сключен между родителя и търговеца  или юридическото лице с нестопанска цел;

– Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон;

  • В случаите, когато обучението на детето ще се осъществява отфизическо лице:

– Договор за обучение, сключен с физическото лице, което извършва обучението;

– Прeдавателно-приемателен протокол за извършено обучение, съдържащ информация за извършените дейности за съответния месец;

– Копие от документи, удостоверяващи спазването на изискванията за физически лица, страна по договора, за заемане на длъжността учител в детска градина, определени в т. 1 от Приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;

– Документи за изплатено възнаграждение по сключения договор – платежно нареждане или разходен касов ордер;

– Когато договорът за обучение, сключен с физическо лице – обучител, е сключен за дружество по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) на родители, обединили своята дейност за обучение и отглеждане на децата си, освен гореизброените документи се представя и копие от договора за дружеството по ЗЗД.

4. Начин за изплащане на компенсациите:

Родителят/настойникът трябва подаде следните данни: 

  • Притежател на банковата сметка; наименование на банката;номер на банкова сметка; документ от банката, удостоверяващ притежателя на посочената банкова сметка.

За кандидатстване по настоящ адрес на дете в СО – район “Изгрев”, документи се подават  в деловодството на сградата на районната администрация – ул. “Атанас Далчев” № 12, стая № 5.  Заявление и искане за попълване може да си изискате на място.

Last modified: 24.10.2022

Comments are closed.