СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Проектът “Топъл обяд” продължава от 17.10.2022 г.

12.10.2022

Проектът “Топъл обяд”, чрез който осигуряваме доставка до дома на храна на най-нуждаещи се, продължава от 17.10.2022 г., понеделник. Напомняме, че кандидатите за потребители се одобряват от Агенция социално подпомагане и е необходимо да отговарят на следните критерии: -лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си; -лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа; – лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ; -лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане; скитащи и бездомни лица; – лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците

Last modified: 12.10.2022

Comments are closed.