СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Обявление – 01.07.2022

01.07.2022

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ уведомяваме всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед № РИВ22-РА50-1/01.07.2022г. на главния архитект на район „Изгрев“-СО, с която е разрешено изработването на проект за изменение на действащия подробен устройствен план – изменение на план за застрояване и работен устройствен план в обхвата на УПИ ІІІ-259 и УПИ ІV-249 от кв. 3  (ПИ с идентификатори 68134.801.259 и 68134.801.249 по КККР), м. „ИЗТОК-ИЗТОК – 1 част”, на територията на район „Изгрев”, по плана на гр. София.

Заповедта се намира в отдел „Инфраструктура и устройство на територията“ („ИУТ“) на районната администрация на ул. “Атанас Далчев” №12, ет.1, стая 12 (тел.: 02/ 970-10-47), а обявлението за същата е поставено на таблото за обяви, както и на електронната страница на район „Изгрев“, където може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд София-град. Жалбите се подават в деловодството на район „Изгрев“ на ул. „Атанас Далчев“ № 12, стая 5 и се изпращат в АССГ от отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси“ на район „Изгрев“.

Last modified: 05.07.2022

Comments are closed.