СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Покана за партньорство

16.05.2022

В изпълнение на Националния план за действие по заетостта през 2022 г. (НПДЗ, 2022) Министерството на труда и социалната политика стартира процедурата по разработване на регионалните програми за заетост. Законът за насърчаване на заетостта предвижда реализирането на една Регионална програма за всяка административна област. Целта на програмата е да допринесе за повишаване на заетостта, намаляване на безработицата и повишаване качеството на работната сила в районите.

Във всяка Регионална програма трябва да се планира субсидирана заетост за лица от целевата група, на основата на партньорства с предприятия от частния сектор. Приоритетно в субсидирана заетост се включват безработни лица, регистрирани в бюрата по труда по причини, свързани с Ковид кризата, продължително безработни лица, младежи до 29 г., безработни над 50 г. и други лица от уязвимите групи на труда.   

Програмите могат да осигуряват заетост и работни места в дейности, свързани с осигуряването на грижа в домашна среда (доставяне и/или приготвяне на храна, помощ при хранене, подкрепа за самообслужване, движение и придвижване, пазаруване и др. ежедневни и домакински дейности) на лица с трайни увреждания и възрастни хора, които не попадат в обхвата на съществуващите към момента мерки, услуги и програми, финансирани със средства от държавния бюджет или с европейски средства, или средства от международни програми и проекти, включително Механизма за личната помощ.

Програмите трябва да съдържат обосновка и описание на предложените дейности, периода за изпълнение, работодателите по програмата, финансирането, броя на наетите лица, и работните места, на които ще бъдат наети. Предложените работни места трябва да бъдат съобразени с природо-климатичните условия за работа. Необходимо е да се имат предвид и изискванията на чл.56, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за насърчаване на заетостта и чл.50, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта.

СО-район „Изгрев“ кани заинтересовани представители от частния сектор за осъществяване на партньорства по реализиране на Регионалната програма, които следва да заявят своето намерение до 16.05.2022 г. на ел. адрес на района – info@so-izgrev.bg.

Last modified: 16.05.2022

Comments are closed.