СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Допълнителни места за продажба на открито на мартеници, картички и др. за периода от 07.02.2022 г. до 10.03.2022 г.

03.02.2022

Заповед

ОТНОСНО: Допълнителни места за продажба на открито на мартеници, картички и др. за периода от 07.02.2022 г. до 10.03.2022 г. от физически и юридически лица

На основание чл. 46, ал. 1, т. 11 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11 от Устройствения правилник на СО – район „Изгрев“, утвърден със заповед № РИВ20-РД09-201/06.11.2020 г., чл. 23 и чл. 27 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община, чл. 30, т. 3 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, и § 3 от ПЗР към нея, чл. 79 от Закона за местните данъци и такси, в изпълнение на Заповед № СОA22-РД09-231/28.01.2022 г. на Кмета на Столична община, както и във връзка със създаване на по-добра организация на търговията с мартеници на територията на Столична община – район „Изгрев” и събиране на дължимите такси от тази дейност,

О П Р Е Д Е Л Я М:

1. Допълнителни места за продажба на открито на мартеници, картички и др. до 2 кв. м., за физически и юридически лица за периода от 07.02.2022 г. до 10.03.2022 г., съгласно одобрени схеми на следните локации:

 • На ул. „Фредерик Жолио Кюри” пред магазин „Билла”
 • До офис на „А1”
 • Ул. „Атанас Далчев” № 2
 • Ул. „Никола Габровски” срещу Гражданска защита, на 20 м. от спирката
 • Ул. „Никола Габровски” и ул. „Апостол Карамитев”
 • Ул. „Никола Габровски” и ул. „Кирил Цонев”
 • Ул. „Никола Габровски” до ДГ № 30 „Радецки”, на 20 м. от спирката
 • Площад „Витошко лале”
 • До спирка „ж.к. Изток”, на 20 м. от спирката
 • Ул. „Самоков” – „Автогара – Юг”
 • Ул. „Фредерик Жолио Кюри” и ул. „Константин Щъркелов”, извън вход-изхода на метростанция „Фредерик Жолио Кюри”
 • Бул. „Драган Цанков” и ул. „Фредерик Жолио Кюри”, извън вход-изхода на метростанция „Фредерик Жолио Кюри ”
 • Бул. „Драган Цанков” и бул. „Д-р Г. М. Димитров”, извън вход-изхода на метростанция „Д-р Г. М. Димитров”
 • Ул. „Райко Алексиев” №40

2. Заявления за определените допълнителни места за търговия на открито ще се приемат в районната администрация на адрес гр. София, ул. „Атанас Далчев“ № 12 от 04.02.2022 г. до 07.03.2022 г. включително.

3. За определените допълнителни места за търговия на открито да се издават разрешения по реда на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община, след заплащане на съответните такси по чл. 30, т. 3 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

4. При издаване на разрешенията да се определя точната стокова специализация (мартеници, картички и др.), локацията, номер на позиция по схемата и срокът, за който се издават.

5. На определените по т. 1 места да се спазват изискванията за безопасност на движението, опазване на чистотата и обществения ред. Всички видове мобилни търговски съоръжения – маси, щендери и др., да се разполагат извън вход-изходите на подлези, подходи към пешеходни пътеки, метростанции и подходи към обществено-обслужващи обекти, като се осигурява свободна ширина за преминаване на пешеходци минимум 2,00 м.

6. При провеждане на мероприятието да се спазват всички мерки и изисквания, въведени със заповед на министъра на здравеопазването и свързани с обявената от Министерски съвет извънредна епидемична обстановка.

             Настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение в срок до 07.02.2022 г. да се насочи чрез СЕОС към Дирекция „Икономика и търговска дейност” – Столична община.

            Контрола по изпълнение на настоящата заповед възлагам наАнна Танева, началник на отдел УСТД.
Със заповедта можете да се запознаете тук и тук.

Last modified: 03.02.2022

Comments are closed.