СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Съобщение – 06.01.2022 г.

06.01.2022

     Днес, 06.01.2022 г., на основание чл. 18A, ал. 10 от АПК, главен експерт Симона Петрова от отдел „ИУТ” и юрисконсулт Петя Петкова от отдел „ПНОЧР“ на район „Изгрев” – СО закачихме СЪОБЩЕНИЯ с вх. № РИВ21-БД00-61_003/01.07.2021 г. и с вх. № РИВ21-БД00-61_004/01.07.2021 г. до г-жа Валентина Константинова на информационното табло и го обявихме в сайта на района.

     На основание чл. 18A, ал. 10 от АПК, отдел „Инфраструктура и устройство на територията“ при район „Изгрев“ – СО съобщава, че писма с вх. № РИВ21-БД00-61_003/01.07.2021 г. и с вх. № РИВ21-БД00-61_004/01.07.2021 г.  са изпратени многократно и не са получени от г-жа Валентина Константинова.

     Съобщенията се намират в сградата на районната администрация на ул. „Атанас Далчев“ № 12, ет. 1, стая 6 (тел. 02/970-10-29) и може да бъдат получени от г-жа Валентина Константинова в едноседмичен срок. С изтичане на този срок съобщенията с вх. № РИВ21-БД00-61_003/01.07.2021 г. и с вх. № РИВ21-БД00-61_004/01.07.2021 г. се смятат за връчени.

Last modified: 06.01.2022

Comments are closed.