СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Съобщение за инвестиционно предложение – 12.10.2021 г.

12.10.2021

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда /ОВОС/, отдел „ИУТ” на СО – район „Изгрев” Ви съобщава, за внесено уведомление за инвестиционно предложение от Църковно настоятелство „Св. Пимен Зографски“ за: „Изграждане на уличен канал по задънена улица от О.Т.53б до О.Т.53в /до СКО за УПИ VIII, кв.1, м. „Дианабад – изток“, СО – район „Изгрев“.

Заинтересованите лица могат в 14 (четиринадесет) дневен срок от обявяване на съобщението да подадат писмени становища, мнения и възражения, за горепосоченото инвестиционно предложение в деловодството  на СО-район „Изгрев” до кмета на района. Същите ще се изпратят и до РИОСВ – гр. София.

Обявата е качена на таблото за съобщения в сградата на район Изгрев ─ 1-ви етаж до деловодството. Уведомлението за инвестиционното предложение може да бъде разгледано в стая 6 на районната администрация, както и на сайта на район „Изгрев“ тук.

Last modified: 12.10.2021

Comments are closed.