СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Обявление – 28.04.2021 г.

28.04.2021

Столична община – Район „Изгрев“ обявява на всички заинтересовани лица на основание чл. 19, ал. 5 от Наредбата на Столичен общински съвет за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община, че е открито производство по одобряване на частично изменение на обща и подробни схеми № 24 и № 26 в имоти публична общинска собственост на територията на местност „ДИАНАБАД“, в частта на:

  1. Схема № 24 – кв. 14, на тротоара на ул. „Никола Габровски“
  2. Схема № 26 – кв. 10, на тротоара на ул. „Васил Калчев“

Проектът с графичната част към него ще бъде наличен на официалната интернет страница на район „Изгрев“ (www.so-izgrev.bg). Заинтересованите лица могат да депозират  писмени становища, мнения и предложения по проекта в едномесечен срок от публикуването му, като ги подават в деловодството на районната администрация на район „Изгрев“  на ул. „Атанас Далчев“ № 12, етаж І, стая № 5 или на e-mail: info@so-izgrev.bg

Last modified: 28.04.2021

Comments are closed.