СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация

25.03.2021

Право да заявяват подвижна избирателна кутия, обслужваща лица поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето в изборите за народни представители за Народно събрание – 2021 г. имат избирателите, които към 4 април 2021 г. са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето с постоянен, съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящ адрес) на територията на Столична община и са карантинирани/изолирани на този адрес. Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия се подава до кмета на Столична община/кметовете на райони на Столична община в периода от 24.03.2021 г. (10 дни преди изборния ден) до 31 март 2021 г. (3 дни преди изборния ден) включително.

Заявленията се подават по един от следните начини:

1.  В писмена форма чрез саморъчно подписано заявление  по образец – Приложение № 1 към Решение № 2159-НС/02 март 2021 г.:

  • подадено от упълномощено лице с пълномощно (без изискване за нотариална заверка на същото) в Столична община/съответната районна администрация по постоянен/настоящ адрес;
  • изпратено по факс: 02 988 56 97;
  • изпратено по пощата на адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, Столична община;

БЛАНКА НА ЗАЯВЛЕНИЕ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ

2. По електронен път чрез подаване на заявление:

–       чрез Портала на Столична община  https://izbori.sofia.bg/public/home/izbori2019/index  чрез Квалифициран електронен подпис (КЕП) или облачен КЕП EvroTrust или облачен КЕП B-Trust или чрез е-Автентикация, ПИК на НАП или  чрез електронна поща и парола.

–       на електронна поща covid.psik@sofia.bg

За допълнителна информация можете да се обръщате към нас на безплатен телефон: 02 904 13 5

Last modified: 25.03.2021

Comments are closed.