СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

О Б Я В А за прием на заявления от лица, нуждаещи се от ползване на услуги по домовете с цел превенция разпространението на COVID-19

17.03.2021

О Б Я В А

за прием на заявления от лица, нуждаещи се от ползване на услуги по домовете с цел превенция разпространението на COVID-19, за набиране на ПОТРЕБИТЕЛИ на социални услуги по проект BG05M9OP001-6.002-0020-C01 “Патронажна гарижа + в община Столична”, процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020

Обява

Карта за участие

Заявление-декларация

Last modified: 25.03.2021

Comments are closed.