СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Съобщение 17.02.2021 г.

17.02.2021

Във връзка с провеждането на избори за народни представители за Народно събрание, насрочени за 04.04.2021 г., с Указ №9 от 14.01.2021 г. на президента на Република България на основание чл. 91, ал. 1, ал. 2 и ал. З от Изборния кодекс (ИК) и в изпълнение на Решение №2062-НС от 16.02.2021 г. на ЦИК, Ви уведомявам, че консултациите за определяне състава на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на СО — район „Изгрев” ще се проведат на 22.02.2021  година, в общинската сграда, намираща се на ул. „А. П. Чехов“ № 16 А, ет. 2 в големия салон  от 10.00 часа.

Съгласно изискванията на чл. 91, ал. 4 и ал. 5 от ИК и Решение №2062НС от 16.02.2021 г. на ЦИК, за участие в консултациите е необходимо да се представят:

  1. Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

Наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

Имената и ЕГН на предложените лица;

Длъжността в комисията, за която се предлагат;

Образование, специалност;

Телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице;

Списък на резервните членове.

  2. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 14.01.2021 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-тото Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

 3. Когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и пълномощно, подписано от представляващия/ите партията коалицията или заверено копие от такова пълномощно;

Предложенията за състав на СИК следва да бъдат съобразени с изискванията на Изборния кодекс и Решение №2062-НС от 16.02.2021 г. на ЦИК.

Консултациите ще се проведат при строго спазване на всички противоепидемични мерки, разписани от компетентните органи.

Копие от документа можете да намерите тук.

Last modified: 18.02.2021

Comments are closed.