СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2021

17.02.2021

СЪОБЩЕНИЕ 17.02.2021 г.

Във връзка с провеждането на избори за народни представители за Народно събрание, насрочени за 04.04.2021 г., с Указ №9 от 14.01.2021 г. на президента на Република България на основание чл. 91, ал. 1, ал. 2 и ал. З от Изборния кодекс (ИК) и в изпълнение на Решение №2062-НС от 16.02.2021 г. на ЦИК, Ви уведомявам, че консултациите за определяне състава на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на СО — район „Изгрев” ще се проведат на 22.02.2021  година, в общинската сграда, намираща се на ул. „А. П. Чехов“ № 16 А, ет. 2 в големия салон  от 10.00 часа.

Съгласно изискванията на чл. 91, ал. 4 и ал. 5 от ИК и Решение №2062НС от 16.02.2021 г. на ЦИК, за участие в консултациите е необходимо да се представят:

  1. Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

Наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

Имената и ЕГН на предложените лица;

Длъжността в комисията, за която се предлагат;

Образование, специалност;

Телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице;

Списък на резервните членове.

  2. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 14.01.2021 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-тото Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

 3. Когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и пълномощно, подписано от представляващия/ите партията коалицията или заверено копие от такова пълномощно;

Предложенията за състав на СИК следва да бъдат съобразени с изискванията на Изборния кодекс и Решение №2062-НС от 16.02.2021 г. на ЦИК.

Консултациите ще се проведат при строго спазване на всички противоепидемични мерки, разписани от компетентните органи.

Копие от документа можете да намерите тук.

ИЗБОРНИ КНИЖА

Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 ИК)

Заявление за вписване в избирателния списък (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 ИК)

Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК (по чл. 39, ал. 2 – 6 ИК)

Заявление – Декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК (по чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39 ИК)

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по чл. 36, ал. 1 ИК)

Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден (по чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1, 2 и 3 ИК)

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 ИК)

Заявление – Декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място (по чл. 34, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК)

Пълният списък от документи можете да намерите на страницата на Централна избирателна комисия.

Last modified: 18.02.2021

Comments are closed.