СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Съобщение за издадена градоустройствена заповед

07.10.2020

На основание чл.129, ал. 5 от зут, Район “Изгрев”СО съобщава, че е издадена Заповед №РИВ20-РА50-3/07.10.2020г. на Главен архитект на район „Изгрев” СО, с която е одобрен проект за изменение на план за регулация  (ИПР) в следния териториален обхват: в следния териториален обхват:

УПИ VIII-253(ПИ68134.801.253 по КККР) и УПИ XV-254 за хотел (ПИ68134.801.254 КККР), кв. 3, м. „Изток-Изток – част I и част II”, по плана на гр. София

Заповедта и одобреният проект се намират в техническа служба на районната администрация на ул. „Атанас Далчев”№ 12, стая 14 (тел.: 02/970 10 42), както и на електронната страница на район „Изгрев” СО (https://www.so-izgrev.bg). в срок от 14 (четиринадесет) дни от съобщението може да се прегледа и да се подадат писмени възражения срещу така издадената заповед чрез Район “Изгрев” СО до административен съд.

Last modified: 07.10.2020

Comments are closed.