СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

СЪОБЩЕНИЕ 20.12.2019 Г.

01.09.2020

СЪОБЩЕНИЕ

   НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ, РАЙОН “ИЗГРЕВ”СО съобщава, че е издадена Заповед №РИВ19-РА50-5/20.12.2019Г. НА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА РАЙОН „ИЗГРЕВ” СО, С КОЯТО СЕ РАЗРЕШАВА ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДЕЙСТВАЩИЯ ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ПУП/ – ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ /ИПР/ В СЛЕДНИЯ ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ:

Част от УПИ IЗА ЖИЛ.СТР. ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, кв. 15, разположена между О.Т.92 и О.Т.93, м. „Дианабад”, по плана на гр. София, одобрен с Решение №307 по Протокол №82 от 28.05.2015г.

ЗАПОВЕДТА СЕ НАМИРА В ТЕХНИЧЕСКА СЛУЖБА НА РАЙОННАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА УЛ. „АТАНАС ДАЛЧЕВ”№ 12, СТАЯ 14 (ТЕЛ.: 02/970 10 42), КАКТО И НА ЕЛЕКТРОННАТА СТРАНИЦА НА РАЙОН „ИЗГРЕВ” СО (HTTP://WWW.SO-IZGREV.BG). В СРОК ОТ 14 (ЧЕТИРИНАДЕСЕТ) ДНИ ОТ СЪОБЩЕНИЕТО МОЖЕ ДА СЕ ПРЕГЛЕДА И ДА СЕ ПОДАДАТ ПИСМЕНИ ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ ТАКА ИЗДАДЕНАТА ЗАПОВЕД ЧРЕЗ РАЙОН “ИЗГРЕВ” СО ДО АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД.

ЗАПОВЕД

Last modified: 01.09.2020

Comments are closed.