СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

СЪОБЩЕНИЕ 18.12.2019 Г.

01.09.2020

СЪОБЩЕНИЕ

      НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ, РАЙОН “ИЗГРЕВ”СО съобщава, че е издадена Заповед №РИВ19-РА50-4/17.12.2019г. на главен архитект на район „Изгрев” СО, с която се разрешава изработването на проект за изменение на действащия подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на план за регулация /ИПР/ в следния териториален обхват:

Урегулиран поземлен имот без номер, заключен между УПИ II1434,1448, кв. 53a по плана на гр. София, м. „Изток-Изток част I и част II”, одобрен със Зап. №РД50-09-114/13.04.1989г. и улица по регулация с О.Т.119-О.Т.127-О.Т.127а по плана на гр. София, м. “Изток-Изток част I и част II”, одобрен с Реш. №241 по протокол 38/16.04.2009г. на СОС

ЗАПОВЕДТА СЕ НАМИРА В ТЕХНИЧЕСКА СЛУЖБА НА РАЙОННАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА УЛ. „АТАНАС ДАЛЧЕВ”№ 12, СТАЯ 14 (ТЕЛ.: 02/970 10 42), КАКТО И НА ЕЛЕКТРОННАТА СТРАНИЦА НА РАЙОН „ИЗГРЕВ” СО (HTTP://WWW.SO-IZGREV.BG). В СРОК ОТ 14 (ЧЕТИРИНАДЕСЕТ) ДНИ ОТ СЪОБЩЕНИЕТО МОЖЕ ДА СЕ ПРЕГЛЕДА И ДА СЕ ПОДАДАТ ПИСМЕНИ ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ ТАКА ИЗДАДЕНАТА ЗАПОВЕД ЧРЕЗ РАЙОН “ИЗГРЕВ” СО ДО АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД.

ЗПОВЕД

Last modified: 01.09.2020

Comments are closed.