СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

СЪОБЩЕНИЕ 10.04.2020 Г.

01.09.2020

Район „Изгрев“ – СО на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване за обезпечаване на велосипедна алея от ВТУ „Тодор Каблешков“ до гара „Пионер“ с придружаващите го част комуникации и план – схема за вертикална планировка.

Обхвата на проекта е в границите на район „Изгрев“ – СО и район „Слатина“ – СО.

Проекта е обявен от Столична община на основанията и по реда на чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и публикуван в ДВ бр.35 от 10.04.2020 г. В едномесечен срок от публикуването в ДВ район „Изгрев“ – СО и район „Слатина“ – СО ще събират възражения, предложения и искания по проекта от заинтересовани лица.

Всички графични материали по проекта са публикувани в сайта на „Направление архитектура и градоустройство“ на Столична община и могат да бъдат разгледани там.

               Съгласно изискванията на ЗУТ, ЗУЗСО и Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община проекта подлежи на обществено обсъждане, което ще бъде проведено при спазването на реда и сроковете на действащите нормативни изисквания, след изтичането на окончателния срок на времетраене на извънредното положение по Закона за извънредното положение в Република България.

Приложение: 1.Пълен текст на съобщението от ДВ бр. 35 от 10.04.2020 г.

                     2.Графична част на проекта на

(https://www.sofia-agk.com/SearchDevelopmentPlans/Index)

 Приложение № 1

Last modified: 01.09.2020

Comments are closed.