СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

СЪОБЩЕНИЕ 05.06.2019 Г.

01.09.2020

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “ИЗГРЕВ”

СЪОБЩЕНИЕ

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ, РАЙОН “ИЗГРЕВ”СО СЪОБЩАВА, ЧЕ Е ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД №РИВ19-РА50-2/05.06.2019Г. НА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА РАЙОН „ИЗГРЕВ” СО, С КОЯТО СЕ РАЗРЕШАВА ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДЕЙСТВАЩИЯ ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ПУП/ – ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ /ИПР/ В СЛЕДНИЯ ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ:

УПИ VI-1579, (ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (ПИ) С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.803.1579 ПО КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ (КККР)), КВ. 21Б, М. „ДИАНАБАД”, ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ, РАЙОН „ИЗГРЕВ“СО.

ЗАПОВЕДТА СЕ НАМИРА В ТЕХНИЧЕСКА СЛУЖБА НА РАЙОННАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА УЛ. „АТАНАС ДАЛЧЕВ”№ 12, СТАЯ 14 (ТЕЛ.: 02/970 10 42), КАКТО И НА ЕЛЕКТРОННАТА СТРАНИЦА НА РАЙОН „ИЗГРЕВ” СО (HTTP://WWW.SO-IZGREV.BG). В СРОК ОТ 14 (ЧЕТИРИНАДЕСЕТ) ДНИ ОТ СЪОБЩЕНИЕТО МОЖЕ ДА СЕ ПРЕГЛЕДА И ДА СЕ ПОДАДАТ ПИСМЕНИ ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ ТАКА ИЗДАДЕНАТА ЗАПОВЕД ЧРЕЗ РАЙОН “ИЗГРЕВ” СО ДО АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД.

ЗАПОВЕД 

Last modified: 01.09.2020

Comments are closed.