СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

РЕГИСТРАЦИЯ НА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

31.07.2020

НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ – ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ /КУЧЕТА И КОТКИ/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ШАБЛОНЫ САЙТОВ ОНЛАЙН-МАГАЗИНЫ
ФАЙЛОВЫЕ МЕНЕДЖЕРЫ JOOMLA

Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на животни – домашни любимци /кучета и котки/ на територията на Столична община

(Приета с Решение № 379 по Протокол № 92 от 23.06.2011 и обявена на 04.07.2011)

Раздел I
Общи положения

Чл.1. (1) Наредбата определя реда и начина на придобиване, притежаване, отглеждане и развъждане на животни – домашни любимци /кучета и котки/ на територията на Столична община;

(2) Регламентира взаимоотношенията между институциите, неправителствените организации за защита на животните /НПО/ и собствениците на животни – домашни любимци.

Раздел II
Придобиване, регистрация, отглеждане, развъждане и размножаване на кучета – домашни любимци

Чл.2. Придобиването на куче се удостоверява:
1. С договор за покупко-продажба или за дарение от търговски обект, развъдник, приют, пансион, регистрирани по чл.137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВД/ или от други физически и юридически лица, в това число или по наследство;
2. Със сертификат и ветеринарномедицински паспорт – внос от трета страна, а при придобиване от държава членка на Европейския съюз с ветеринарномедицински паспорт;
3. Посредством регистрационните документи – ветеринарномедицински паспорт с вписана идентификация, съгласно чл. 174 от ЗВД при придобиване на безстопанствено куче.

Чл.З. Придобиване на куче от лица под 18-годишна възраст
Продажбата или дарение на куче на лица под 18 год. се извършва единствено с нотариално заверена декларация от родител или настойник.

Регистрация на кучета – домашни любимци

Чл.4. Регистрация на кучета – домашни любимци
(1) Необходими действия при регистрацията на кучета – домашни любимци
1. Собствениците на кучета – домашни любимци, навършили 6-седмична възраст, задължително ги представят на ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика, за издаване на паспорт по образец и извършване на ветеринарномедицински манипулации – ваксинация и обезпаразитяване.
2. За кучета – домашни любимци, на които е издадена легитимна здравна книжка в минал период, същата остава валидна и собственикът не е задължен да я замени с ветеринарномедицински паспорт. При деклариране на кучето – домашен любимец, съгласно чл. 4. ал. 1, т. 5 от настоящата наредба, собственикът вписва в декларацията идентификационен код от шест цифри, удостоверяващ здравната книжка като регистрационен документ.
3. При навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на куче над тази възраст, собственикът задължително го регистрира при ветеринарен лекар. При регистрацията на кучето – домашен любимец ветеринарният лекар поставя инжектируем транспондер /чип/.
4. При кучета – домашни любимци над тази възраст собствениците са длъжни да им поставят чип в 6-месечен срок от влизане в сила на тази наредба.
5. Всеки собственик на куче – домашен любимец над 4-месечна възраст или в тримесечен срок от неговото придобиване над тази възраст го декларира в данъчната служба към съответния район, независимо дали същото е освободено от дължимия данък, съгласно чл. 175 на ЗВД, като попълват декларация по образец, съгласно Приложение „а” от настоящата наредба.
6. В декларацията по т. 5 на чл. 4, ал. 1 от настоящата наредба се въвеждат следните данни:

6.1. За всяко физическо лице – собственик на куче – домашен любимец се въвеждат и обработват данни:

6.1.1.          Собствено, бащино име и фамилно име;

6.1.2.          ЕГН (ЛНЧ);

6.1.3.          Адрес по местоживеене и постоянен адрес;

6.1.4.          Номер на транспондера /чип/ на животното;

6.2. За всяко юридическо лице – собственик на куче – домашен любимец се въвеждат и обработват данни:

6.2.1.     Наименование;

6.2.2.     Булстат/ЕИК;

6.2.3.     Адрес на регистрация;

6.2.4.     Адрес на управление;

6.2.5.     Управител (лице за контакти);

6.2.6.     Номер на транспондера /чип/ на животното.

6.3.   Към декларацията за притежаване на куче – домашен любимец се въвеждат данни, съгласно Приложение 1 от настоящата наредба и се прилага ксерокопие на съответната страница от паспорта за удостоверяване на обстоятелствата за освобождаване от такса „притежаване на куче”, съгласно изискванията на ЗВД и ЗЗЖ.

7.  При промяна на адреса и на собствеността, собственикът е длъжен да уведоми районната данъчна служба в срок до 2 месеца, а при смърт на кучето – домашен любимец, в срок от 7 дни след настъпване на събитието.

8. Районните кметове, чрез сформираните мобилни групи извършват системни проверки за регистрацията на кучета – домашни любимци и други възложени им дейности, като информират ресорният зам. кмет на Столична община.

9. Ветеринарните лекари на територията на Столична община изпращат ежемесечно данните от ветеринарномедицинския паспорт на всяко новорегистрирано куче – домашен любимец до кмета на Столична община или упълномощени от него длъжностни лица.

Чл.5. Създаване на регистър с електронна база данни

(1) Столична община ползва информацията от електронния регистър за кучетата на БАБХ, създава и поддържа собствена база данни.

(2) Софтуерното поддържане и съхраняване на данните се осъществява от дирекция „Информационно обслужване и технологии” на Столична община

(3) Редът за получаване от страна на Столична община на достъп до информация по ал. 1 на чл. 5 от настоящата наредба се урежда с двустранно споразумение между страните.

Чл.6. Заплащането и освобождаването от такса за притежаване на куче – домашен любимец се извършва съгласно Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

Отглеждане на кучета – домашни любимци

Чл.7. Принципи на отглеждане.
(1) Всеки, който отглежда куче – домашен любимец али се грижи за такова е отговорен за неговото здравословно състояние и е длъжен да му осигурява условията, грижите и вниманието, съобразени с естествените му нужди, като:

1. Осигурява необходимото пространство, свобода за движение, естествена светлина, добра вентилация и обезопасяване от вредни газове и изпарения;

2. Предпазва от контакт с предмети и препарати, които могат да го наранят или да предизвикат отравяне на територията на дома;

3. Предоставя достатъчно количество храна, вода и свободен достъп до тях;

4. Използва подходящи съдове за хранене, поставени по начин, който не позволява замърсяването им;

5. Грижи се за него и не го изоставя, включително и неговото потомство;

6. Предприема всички мерки за предотвратяване на бягството му;

7. Отглежда кучето – домашен любимец при условия и начин, които не формират агресивно поведение;

8. Осигурява поведение на кучето – домашен любимец, безопасно за здравето и живота на други животни и на хората;

9. Осигурява ветеринарномедицинско обслужване:

9.1. при  необходимост,  поради  нарушено  здравословно  състояние  и нараняване;

9.2. за целите на профилактиката от опасни за хората и животните заболявания – ваксинация и обезпаразитяване, съгласно изискванията на ЗВД;

10. Не допуска в непосредствена близост животни, притежаващи естествена или придобита нетърпимост едно към друго.

11. Не нарушава спокойствието и хигиенните условия на членовете на етажната собственост.

(2) В случай, че собственикът на кучето – домашен любимец не може да го отглежда по независещи от него причини, той го предава в приют, спасителен център или на нов собственик, който да го отглежда в съответствие с физиологичните и поведенческите му особености.

(3) Забранява се отглеждането на кучета – домашни любимци на:
1. Открити тераси и балкони на жилищни сгради;
2. В общите части и прилежащите територии на жилищните сгради;
3. В мазета на сгради.

(4) При отглеждане на кучета – домашни любимци в жилищни сгради, се осигурява площ, съгласно изискванията на чл.34 от Закона за защита на животните.

(5) Собственикът на куче – домашен любимец е длъжен да осигури безопасността на хората, преминаващи покрай неговото лично дворно пространство, като изгради ограда с достатъчна плътност и височина, непозволяваща контакт с кучето – домашен любимец.

Чл.8. (1). При постъпване на сигнал с идентифициращи данни за подаващия сигнала, за наличие на случаи, посочени в чл.7 от настоящата наред», а, се извършва съвместна проверка от сформираните мобилни групи по райони.

(2) След извършване на проверката се съставя протокол и предписание до собственика със срок за отстраняване на констатираните нарушения.

Чл.9. Когато собственикът не изпълни предписанията по чл. 8 от настоящата наредба, същият   подлежи   на   санкции,   предвидени   в   разпоредбите   на   Закона   за ветеринарномедицинската дейност /ЗВД/ и Закона за защита на животните /ЗЗЖ/.

Размножаване на кучета – домашни любимци

Чл.10. Размножаване на кучета – домашни любимци

(1) Собственикът на куче – домашен любимец е длъжен да избягва нежеланото му размножаване чрез осигуряването на:
1.  изолация по време на размножителния период;
2.  кастрация.

(2) В случаите, в които собствениците не са в състояние ,а отглеждат новородените или да ги представят на нови собственици, животните се настаняват в приют, а собственикът задължително кастрира своето куче – домашен любимец.

(3) Собствениците на кучета – домашни любимци, които ги използват за развъждане, ги регистрират на основание чл. 137 от ЗВД и освен таксата за притежаване на куче, заплащат в районната данъчна служба такса, съгласно чл. 35, ал. 5 от ЗЗЖ, в размер на 300 лв.

(4) Таксата по ал. З на чл. 10 от настоящата наредба в размер на 300 лв. не се заплаща от развъдници и членове на киноложки клубове, членове на Български и международни организации, които извършват развъдна дейност на чистопородни кучета, удостоверено със съответните документи за регистрация.

Раздел III
Присъствие на куче – домашен любимец на обществени места

Чл. 11. На обществени места собственикът на куче – домашен любимец е длъжен:

1.   Да предотврати всяка проява на необоснована агресия на кучето – домашен любимец, проявена на обществени места и не допуска ситуации, застрашаващи живота или здравето на хора и животни.

2.   Да не оставя кучето – домашен любимец без надзор ч да осигурява постоянен и непосредствен контрол върху поведението му.

3.   Собственикът на кучето – домашен любимец взема мерки да не допуска животното само да напуска мястото на отглеждане, да навлиза в чужда собственост или на обществени места.

4.   Да не допуска контакт на заразно болно и опасно куче – домашен любимец с други животни и хора.

5.   Да не използва кучето – домашен любимец за комерсиални цели – просия, фотография, игри на късмета, хазарт и бой с други кучета.

6.   Да събере и изхвърли на подходящо място екскрементите на кучето – домашен любимец.

7.   Да носи със себе си следните регистрационни документи на кучето – домашен любимец:

7.1. Ветеринарномедицински паспорт или копие от него;

7.2. Документ за платена такса за съответната или предходната година, или копие от него, ако кучето – домашен любимец не е освободено, съгласно чл. 175 от ЗВД;

7.3. За ловните кучета – ловен билет, издаден от БЛРС;

7.4. Собственикът е длъжен да предоставя документите на кучето – домашен любимец пред ветеринарните и/или общински власти при поискване.

Чл.12. (1) Забранява се присъствието и разхождането на кучета – домашни любимци:
1. На територията на детски градини, ясли и училища;
2. На територията на здравни заведения;
3. На територията на обособени детски и спортни площадки;
4. На територията на градските паркове и градини, които не са определени със заповед от районния кмет за разхождане на кучета – домашни любимци;

(3) Разрешено е преминаването на кучета – домашни любимци през градските паркове и градини, които не са определени със заповед от районния кмет, при спазване изискванията на чл.13, т.1 от настоящата наредба.

Чл.13. Собственикът на куче – домашен любимец е длъжен:
1. На обществени места да води кучето – домашен любимец винаги и задължително на повод до 1,5 м., а при кучета – домашни любимци над 10 кг. на неразтеглив повод до 1,5 м. или с намордник.
2. От намордник са освободени кучета – водачи на незрящи хора;
3. Поводът и намордникът не са задължителни на местата за разхождане на кучета – домашни любимци, определени със заповед от кмета на района;
4. При пътуване със средствата на масовия градски транспорт собственикът е длъжен да води кучето – домашен любимец на къс неразтеглив повод и с намордник, или в транспортен кафез. От намордник при пътуване в градския транспорт са освободени кучета – домашни любимци по т. 2 на чл. 13 от настоящата наредба. Имат право на пътуване само регистрирани животни, съгласно изискванията на чл. 4, на чл. 11, т. 7 от настоящата наредба и с редовни превозни докуггнти.

Чл.14. (1) Родител, попечител или други лица, които полагат грижи за деца под 14 години, не трябва да го оставят без надзор при разхождане на куче – домашен любимец над 10 кг. на обществени места;

(2) Когато лицата по ал. 1 на чл. 14 от настоящата наредба не могат да упражнят надзор върху деца под 14 години, за които полагат грижи, са длъжни да осигурят придружител, пълнолетно /дееспособно/ лице в случаи на разхождане на куче -домашен любимец над 10 кг. на обществени места.

Чл.15. Забранено е умишленото провокиране от собственици на кучета – домашни любимци, водещо животните до агресия или поведение, нарушаващо спокойствието и безопасността на други животни и хора по време на разходка или в жилищни сгради в режим на етажна собственост.

Раздел IV
Придобиване, отглеждане и размножаване на котки – домашни любимци. Функциониране на обекти с търговска цел за временен престой на котки – домашни любимци

Чл.16. (1) Придобиване на котки – домашни любимци се извършва и съгласно чл. 2, т. 1, 2 и чл. З от настоящата наредба.

(2) Придобиването на безстопанствени котки може да се извършва посредством регистрационен документ – ветеринарномедицински паспорт с вписана идентификация.

Чл.17. (1) При отглеждане на котка – домашен любимец, собственикът е длъжен да спазва принципите, посочени в чл. 7, ал.1 от настоящата наредба.

(2)    Собственикът е длъжен да вземе мерки за предотвратяване на нежелано размножаване, съгласно разпоредбите на чл. 10, ал.1 от настоящата наредба.

(3)    Функциониране на обекти с търговска цел за временен престой на котки -домашни любимци се осъществява съгласно изискванията на чл.19 от настоящата наредба.

Раздел V
Изисквания към неправителствените организации, стопанисващи приюти на територията на Столична община и правила за функциониране на обекти с търговска цел за временен престой на кучета – домашни любимци

Чл.18. Изисквания за стопанисване на приюти на територията на Столична община.
Всяка неправителствена организация, стопанисваща приют за безстопанствени кучета на територията на Столична община въз основа на сключен договор или споразумение с общината, е длъжна:
(1) Да идентифицира, съгласно чл. 46 от Закона за защита на животните всяко куче, прието в приюта, безстопанствено или предоставено с договор от собственици, които не могат да го отглеждат и да го кастрира, при условие, че здравния му статус и възрастта позволяват тази манипулация.
(2) Да изпраща ежемесечно информация в Столична община, относно броя кастрирани и осиновени кучета за съответния период.
(3) Кучетата, настанени в приют да се предоставят безвъзмездно на лица, които желаят да ги отглеждат като домашни любимци и ги регистрират по чл. 174 от ЗВД.
(4) Кучета – домашни любимци, настанени в приют по желание на своите стопани /или отнети от тях от контролните органи по настоящата наредба/, както и кучета, чието връщане по места е невъзможно /по здравословни или поведенчески причини/ се идентифицират, съгласно чл. 4, ал. 1, т. 2, т. З от настоящата наредба и остават в приюта до намирането на нови стопани. Всички останали кучета, постъпили за обработка в приюта се връщат по места на залавяне, съгласно чл. 47, ал. З от ЗЗЖ.

Чл.19. Функциониране на обекти с търговска цел за временен престой на кучета -домашни любимци

(1) Хотелите за кучета – домашни любимци, училищата за дресура и приютите за безстопанствени кучета се регистрират в ОБДХ, съгласно изискванията на чл.137 от ЗВД и в търговските регистри към районите.

(2) Настаняването на кучета – домашни любимци в обектите по ал. 1 на чл. 19 от настоящата наредба е възможно, съгласно чл.150 от ЗВД и Наредба 41 на МЗХ за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни, обн. ДВ. бр. 1 от 06.01.2009 г., в сила от 01.07.2009 г.

(3) Забранено е функционирането на обекти по ал. 1 на чл. 19 от настоящата наредба в жилищни сгради в режим на етажна собственост.

(4) Дресьорите на кучета – домашни любимци трябва да притежават документ за правоспособност.

(5) Собствениците на обекти по ал. 1 на чл. 19 от нас ящата наредба са длъжни да притежават удостоверение за завършен курс по защита и хуманно отношение към животните.

Раздел VI
Мерки при агресивно поведение от страна на куче – домашен любимец

Чл.20 (1) При регистриран подаден писмен сигнал за случай на нападение от куче -домашен любимец с известен собственик и/или адрес на отглеждане срещу човек или друго животно, се извършва проверка на място от представители на мобилната група по смисъла на § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на настоящата наредба, които процедират, съгласно изискванията на ЗВД и ЗЗЖ;

(2) При нанесени от кучето – домашен любимец телесни повреди,
проверяващите органи изготвят протокол по образец – приложение „б” от настоящата наредба. При необходимост се изискват медицинско ср-детелство и свидетелски показания;

(3) Кучето – домашен любимец по ал. 2 на чл. 20 от настоящата наредба може да се отнеме от собственика, съгласно чл. 426 от ЗВД и въз основа на изготвен от проверяващите органи протокол, съдържащ основанията за отнемането му, подписан от минимум 2/3 от членовете на комисията. Кучето – домашен любимец се настанява в общински приют.

(4) В общинския приют се сформира комисия, която извършва анализ на поведението на кучето – домашен любимец, която включва:
–  управител на приюта;
–  Ветеринарен лекар на приюта;
–  със съдействието на ветеринарен лекар от ОДБХ.

(5) Комисията по ал. 4 на чл. 20 от настоящата наредба изготвя индивидуален протокол, който потвърждава или отхвърля агресивното поведение на кучето, след което се процедира, съгласно изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за защита на животните.

Чл.21. При подаден писмен сигнал за нападение и причинени телесни повреди от домашно куче с неизвестен собственик с/или неизвестен адрес на отглеждане, районната администрация се обръща за съдействие за установяване на адреса и собственика към ОДБХ и съответното районно управление на полицията. След установяване на адреса и собственика се процедира по реда на чл.20 от настоящата наредба.

Раздел VII
Административно – наказателни разпоредби

Чл. 22. (1) Контролни органи по смисъла на наредбата са Кметът на Столична община или упълномощени от него длъжностни лица.

(2) Неправителствени организации могат да съдействат на органите по ал. 1 на чл. 22 от настоящата наредба при осъществяване на контролните им правомощия.

Чл.23. (1) Контролните органи по чл. 22, ал. 1 от настоящата наредба извършват проверки по постъпили писмени молби, жалби и сигнали за нарушения на наредбата, подадени от държавни органи, физически и юридически лица, като анонимни сигнали не се проверяват.

(2) Контролните органи:
1. Установяват самоличността на собственика на животно – домашен любимец, със съдействието на полицията;
2. Имат право да извършват проверка след осигурен достъп от страна на собственика в недвижими имоти, в които се отглеждат животни или се предполага, че се отглеждат или третират животни-домашни любимци. В случаите на отказ от страна на собственика на имота проверката се извършва на основание на съдебно решение и съдействие на общинска полиция.

(3) При констатиране на нарушения по тази наредба контролните органи:
1. Съставят констативни протоколи и дават предписания със срокове и отговорници за отстраняването им;
2. Съставят актове за установяване на административни нарушения;
3. Налагат глоба срещу фиш. При отказ от страна на нарушителя да заплати глобата, му се съставя акт по реда на Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/;

(4) Въз основа на съставените актове за установени административни
нарушения се издават наказателни постановления от кмета на Столична община и/или упълномощени от него длъжностни лица.

Чл.24. Санкции и глоби

(1) За констатирани нарушения по чл. 11, т. 6 и т. 7 от настоящата наредба, на нарушителите се налага глоба с фиш до 20 лв., а при повторно нарушение в рамките на текущата година се съставя акт за административно наруше. те и се издава наказателно постановление за налагане на глоба в размер до 200 лв.;

(2) За констатирани нарушения по чл. 13, т. 1 от настоящата наредба на нарушителите се налага глоба с фиш до 50 лв., а при повторно нарушение в рамките на текущата година се съставя акт за административно нарушение и се издава наказателно постановление за налагане на глоба в размер до 400 лв.;

(3) В случай, че стопанинът допусне нежелано размножаване и не осигури кастрация на животното – домашен любимец, съгласно чл. 10, ал. 2 и чл. 17, ал. 2 от настоящата наредба, му се налага глоба от 100 до 250 лв., а при повторно нарушение в рамките на текущата година се съставя акт за административно нарушение и се издава наказателно постановление за налагане на глоба в размер от 300 до 500 лв.

(4) За констатирани нарушения на чл. 10, ал. 3 от настоящата наредба, на нарушителя се налага глоба с фиш до 50 лв., а при повторно нарушение в рамките на текущата година се съставя акт за административно нарушение и се издава наказателно постановление за налагане на глоба в размер от 350 до 1000лв.

(5) В случай, че собственикът не осигури поставянето на микрочип на кучето -домашен любимец и не го регистрира, съгласно чл. 4, ал. 1, т. З, т. 4 и т. 5 от настоящата наредба, му се налага глоба с фиш в размер до 50 лв., като се дава писмено предписание за извършване на регистрация в едноседмичен срок. При повторно нарушение в рамките на текущата година се съставя акт за административно нарушение и се издава наказателно постановление за налагане на глоба в размер до 200 лв.

(6) При разхождане на куче – домашен любимец над 10 кг. на обществени места от лица под 14 г. без родител, попечител или други лица, които полагат грижи за него, или без придружител, пълнолетно /дееспособно/ лице, на отговорното за него лице се налага глоба с фиш до 20 лв.

(7) На собственика на куче – домашен любимец, нанесло тежки телесни повреди по смисъла на чл.20, ал.2 от настоящата наредба се нотата глоба с издаване на наказателно постановление в размер от 1000лв. до 2000лв., освен ако за извършеното нарушение не се предвижда по-тежко наказание по друг нормативен акт, като кучето се отнема от собственика и се настанява в общински приют.

(8) На собственици на кучета – домашни любимци, нарушили разпоредбите на чл. 11, т. 5 и чл. 15 от настоящата наредба се налага глоба в размер от 500 до 1500 лв., за което се издава наказателно постановление.

(9) Наказанията по предходните алинеи се налагат, ако за извършеното нарушение не се предвижда по-тежко наказание по друг нормативен акт

(10) За констатирани нарушения по настоящата наредба, различни от описаните в предходните алинеи, на нарушителите се налагат глоби от 100 до 200 лв., а при повторни нарушения в рамките на текущата година се съставя акт за административно нарушение и се издава наказателно постановление за налагане на глоба в размер от 250 до 500 лв.

(11) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Захона за административните нарушения и наказания.

Чл.25. Глобите, събрани по реда на тази наредба постъпват в общинския бюджет и се използват за:
1. Обособяване и благоустрояване на равномерно разпределени места, представляващи максимум 10% от зелената площ на района, определени със заповед на районните кметове за разхождане на кучета – домашни любимци.
2. За мерки и дейности, насочени към овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Столична община.
3. За предоставяне от страна на ОП „Екоравновесие” на безплатна услуга, включваща кастрация, регистрация на осиновено куче, прщюбито от улицата, издаване на паспорт, ваксинация против „бяс”, третиране срещу вътрешни паразити и маркиране с микрочип на осиновените животни;
4. За финансиране на общински кастрационни програми и кампании;
5. За сключване на договори с частно практикуващи ветеринарни лекари за извършване на кастрации на безстопанствени кучета;
6. За изграждане на нови общински приюти и кастрационни центрове.

Раздел VIII
Допълнителни разпоредби

§1. По смисъла на наредбата:

1. „животно – домашен любимец” е всяко куче или котка, което се отглежда от домакинството или от интерес към животното;

2. “идентификация на животно” е еднозначното му характеризиране по данните от неговия микрочип, съответстващи на паспортните и регистрационните данни;

3. „безстопанствено животно” е всяко животно, което няма дом или се намира извън границите на дома на своя собственик и не е под котела или под прекия надзор на собственик, както и всяко животно-домашен любимец, гледано в незаградено пространство;

4. „кастрация” – отстраняване на яйчниците и матката на женските животни и тестисите на мъжките;

5. „блокиране на раждаемостта” – спиране популацията на кучета – домашни любимци и безстопанствените кучета;

6. „агресивни кучета” са кучета, които проявяват спонтанна неадекватна реакция, насочена срещу хора или животни, които в зависимост от силата и нейното естество би могла да доведе до нараняване или причиняване на смърт; като кучето „не е агресивно”, ако е нападнало или хапало при самозащита, защита на стопанина или неговата собственост /респективно човека, под чийто контрол се намира в момента/;

7. „търговия с животни – домашни любимци” са всички сделки, извършвани системно със стопанска цел, включващи прехвърляне правото на собственост върху тези животни;

8. „приют за животни” е общински или частен обект, който разполага с подходящи условия, за да осигури на безстопанствени животни ветеринарномедицинско обслужване, грижи, подслон и намиране на нов собственик.

9. „мобилна група” – комисия, сформирана със заповед на кмета на съответния район, в която участват представители на района, Столичен инспекторат, Областна дирекция по безопасност на храните, общинска полиция, представител на неправителствена организация. Мобилната група извършва проверки за регистрацията на кучета – домашни любимци и на сигнали, относно нарушения изискванията на наредбата. Проверката може да се извърши при присъствие на половината от членовете на комисията.

Преходни и заключителни разпоредби

1. Настоящата наредба се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 133, чл. 178 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) и Закона за защита на животните.

2. Изпълнението на наредбата се възлага на кмета на Столична община и на упълномощени от него лица.

3. Собственици на кучета – домашни любимци трябва да поставят чип на кучето и да го декларират в районната данъчна служба, съгласно чл. 4, ал. 1, т. 4 и т. 5 от настоящата наредба в 6-месечен срок от влизане в сила на наредбата.

4. За всички останали животни, без кучета и котки, отглеждани като домашни любимци, задължително се спазват разпоредбите на Наредба № 39 от 01.12.2008 г. за условията за отглеждане на животни-домашни любимци, съобразени с техните физиологически и поведенчески особености, издадена от Министерство на земеделието и храните, обн. ДВ, бр. 1 от 06..01.2009 г. и Наредба № 41 от 10.12.2008 г. на Министерство на земеделието и храните, обн. ДВ, бр. 1 от 06.01.2009 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни.

5. При деклариране на куче – домашен любимец в районната данъчна служба, на собственика се издава карта, която съдържа данните от подадената декларация, съгласно чл. 4, ал. 1, т. 5 и т. 6 от настоящата наредба.

6. Механизмът на издаване на картите по т. 5 на Преходните и заключителните разпоредби на настоящата наредба да бъде разработен и утвърден от кмета на Столична община в едногодишен срок от влизане в сила на наредбата.

7. При разхождане на куче – домашен любимец, собственикът е длъжен да носи в себе си картата по т.5 от преходните и заключителните разпоредби на наредбата, която замества ветеринарномедицинския паспорт и документа за платена годишна такса.

8. Изискването за носене на документите от т. 7.1. до т. 7.3 на чл. 11 от настоящата наредба при разхождане на куче – домашен любимец на обществени места е задължително до влизане в сила на механизма за издаване на карти, съгласно т. 6 от преходните и заключителните разпоредби на настоящата наредба.

9. С приемането на настоящата наредба от Столичен общински съвет се отменя действието на Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на Столична община, приета с Решение № 5 по Протокол № 46/18.12.2002 г. на СОС, изменена и допълнена с Решение № 315 по Протокол № 57 от 07.08.2003 г., в частта придобиване, притежаване и отглеждане на животни – домашни любимци.

Приложение “а”

Приложение “б”

     Председател на Столичния общински съвет:
                                                                            /Андрей Иванов/

Last modified: 31.07.2020

Comments are closed.