СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

АРХИВ – ЗАПОВЕДИ

31.07.2020

Заповед за извършване на проверка по чл.99Б, ал.1 от ЗГР от 25.09.2019 г.

Заповед за извършване на проверка по чл.99Б, ал.1 от ЗГР от 17.07.2019 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ СО – район “Изгрев съобщава, че със Заповед №РИВ18-РА50-1/16.10.2018г. на Главен архитект на Район Изгрев СО е допуснато да се изработи подробен устройствен план – изменение на план за регулация в следния териториален обхват: Уширение за паркиране по О.Т.101 до О.Т.102 между ул. „Никола Габровски”, ул. „Ловен парк”, УПИ IIза поликлиника, УПИ VIза озеленяване с режим на ТГО, кв. 14 в м. „Дианабад” по плана на гр. София, одобрен с Решение №307 по Протокол №82 от 28.05.2015г., попадащо в ПИ 68134.803.3957 по ККиКР на гр. София – Район Изгрев СО.

Заповед за извършване на проверка по чл.99Б, ал.1 от ЗГР  

ЗАПОВЕДИ ЗА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Заповеди за месец Април по чл.46, ал.7 от НУОПОЧТСО

Заповеди за месец Април – Маи по чл.46, ал.7 от НУОПОЧТСО

Заповеди за месец – Юни по чл.46, ал.7 от НУОПОЧТСО

Заповеди за м. септември – 2019 г., по чл. 46, ал.7 от НУОПОЧТСО

Заповеди за м. октомври- 2019 г. по чл. 46, ал. 7 от НУОПОЧТСО

Заповеди за м. декември- 2019 г. по чл. 46, ал. 7 от НУОПОЧТСО

 Заповеди за автомобили без номера за м. март 2020 г. по чл. 46, ал. 7 от НУОПОЧТСО

Заповед за автомобили без номера за м. май 2020 г. по чл. 46, ал. 7, от НУОПОЧТСО

Заповеди на неоткрити собственици на ИУМПС за м. март и май 2020 г. по чл.46, ал.7 от НУОПОЧТСО

Заповед за автомобили без номера за м. юни 2020 г. по чл. 46, ал. 7, от НУОПОЧТСО

ЗАПОВЕД ЗА ИЗЗЕМВАНЕ НА ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМ ИМОТ

Заповед за изземване на общински недвижим имот. 27.03.2018г. 13:38 ч 

Заповед за изземване на общински недвижим имот. 21.03.2018г. 17:30 ч. 

Заповед № РД 09-50-840/06.12.2013г. на главен архитект на Столична община

ЗАПОВЕД РД 09-33/12.02.2013 Г.

Last modified: 31.07.2020

Comments are closed.