СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

УСЛУГИ ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ОТДЕЛ  “УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ”


 

 

 

 

 

срок за изпълнение на услугата
/в дни/

 

 

такса за изпълнение на услугата
/лева/

 

 

 

наименование
на услугата

документи,
необходими за извършване на услугата

документ от
изпълнение на услугата

изтегли документи

обикновена. 

бърза

експресна

обикновена  

бърза

експресна

Приложение по
НОАМТЦУПСО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Извършване на проверка
и заверка на молба-
декларация за признаване
на собственост по
обстоятелствена
проверка на
имоти 

1. Заявление по образец
2. Молби-декларации – 4 бр.
3. Копие от документи идентифициращи
имота /стари нотариални актове,
делбени протоколи, скици,
удостоверения за идентичност на
имота и др.
4. Удостоверение за наследници
5. Строителни книжа
6Документ за платена такса

заверка на молбата-
декларация

изтегли ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ

7 дни и
30 дни
допълнително

 

 

20,00

 

 

пр. 5, т. 15

2

Издаване на заверено копие от акт
за общинска собственост и
други документи

1. Заявление по образец
2. Документ, доказващ отношение към
исканата справка
3. Документ за платена такса

заверено копие

изтегли ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ

7

4

2

7,5

11,25

15,00

пр. 5, т. 17

3

Заверка на копие от документ
формат А 4

1. Заявление по образец
2. Документ за платена такса

заверено копие

изтегли ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ

7

4

2

0,50

0,75

1,00

пр. 5, т.21

4

Двустранно заверено копие
от документ формат А 4

1. Заявление по образец
2. Документ за платена такса

двустранно заверено
копие

изтегли ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ

7

4

2

1,00

1,50

2,00

пр. 5, т.22

5

Копие на документ
формат А4

1. Заявление по образец
2. Документ за платена такса

копие от документ

изтегли ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ

7

4

2

0,09

0,14

0,18

пр. 14,т. 1

6

Двустранно  копие
от документ формат А 4

1. Заявление по образец
2. Документ за платена такса

двустранно
копие от документ

изтегли ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ

7

4

2

0,15

0,23

0,30

пр. 14, т. 2

7

Удостоверение за
идентичност на адрес

1. Заявление по образец
2. Документ за собственост
3. Документ за платена такса

удостоверение

изтегли ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ

7

4

2

3,50

5,25

7,00

пр. 5, т. 1а

8

Издаване на удостоверения
свързани с недвижими имоти
за съдилища, нотариуси, област
София, СОАПИ, общински фирми,
юридически и физически лица

1. Заявление по образец
2. Документ, доказващ отношение към
исканата справка
3. Скица на имота
4. Документ за платена такса

удостоверение

изтегли ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ

7

4

2

15,00

22,50

30,00

пр. 11, т. 2

9

Удостоверение, че имотът е  отписан от
актовите книги за общинска
собственост на районната
администрация

1. Заявление по образец
2. Заповед за отписване
3. Документ, доказващ
отношение към исканата справка
4. Документ за платена такса

удостоверение

изтегли ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ

7

4

2

15,00

22,50

30,00

пр. 5, т. 25

10

Извършване на писмени справки
и издаване на удостоверения
относно реституционни
претенции

1. Заявление по образец
2. Документ, доказващ
отношение към исканата справка
3. Документ за платена такса

справка
удостоверение

изтегли ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ

7

4

 

20,00

30,00

 

пр. 5, т. 26

11

Извършване на писмени справки
относно разпределение на идеални части от общите
части на сгради в режим на
етажна собственост
/само по ценообразуване/

1. Заявление по образец
2. Документ, доказващ
отношение към исканата справка
3. Документ за платена такса

справка

изтегли ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ

7

4

2

15,00

22,50

30,00

пр. 11, т. 6

12

Извършване на писмени справки
относно  собствеността и издаване
на удостоверения за технически
характеристики на жилищни,
нежилищни имоти и терени и
техните граници

1. Заявление по образец
2. Документ, доказващ
отношение към исканата справка
3. Документ за платена такса

справка
удостоверение

изтегли ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ

7

4

2

15,00

22,5

30,00

пр. 11, т. 7

13

Извършване на писмени
справки по досиетата на актове
за общинска собственост

1. Заявление по образец
2. Документ за платена такса

справка

изтегли ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ

7

4

2

15,00

22,5

30,00

пр. 11, т. 8

14

Извършване на писмени
справки за извършени сделки
с имоти общинска собственост

1. Заявление по образец
2. Документ, доказващ
отношение към исканата справка
3. Документ за платена такса

справка

изтегли ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ

7

4

2

15,00

22,50

30,00

пр. 11, т. 9

15

Консултиране, изготвяне на
становища и издаване на
служебни бележки, удостоверения
или др. документи по искания на
фирми, адвокати, брокери
и професионално
заинтересовани лица

1. Заявление по образец
2. Документ за платена такса

според исканата
услуга

изтегли ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ

7

4

2

50,00

75,00

100,00

пр. 11, т. 21

16

Окомплектоване на заявления
за продажба, замяна, прекратяване
на съсобственост, делба,
учредяване на ограничени
вещни права върху
имоти
общинска собственост

1. Заявление по образец
2. Документ за собственост
3. Скица на имота
4. Удостоверение за наследници
/ако е необходимо/
5. Пълномощно
/ако е необходимо/

 

изтегли ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ

 

 

 

30

 

 

пр. 11, т. 24,
т. 25, т. 26

17

 Заверяване и вписване в информационен масив на ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РАБОТНО ВРЕМЕ  на стационарни търговски обекти 

1. Заявление за работно време по образец (в два екземпляра), подадено от собственика на фирмата или упълномощено пред  нотариус лице; търговецът може да приложи:
2.  Актуално удостоверение за вписване в Т.Р.  към АВ или удостоверение за АС
3. Удостоверение за регистрация,  съгласно  чл.12, ал.9 от Закона за храните (за обекти предлагащи хранителни стоки и заведения за хранене и развлечения)
4. Удостоверение за вписване в регистър по Закона за занаятите и майсторско свидетелство – за обекти в които се упражняват занаяти от юридически лица.
5. Карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ, удостоверение за вписване в регистър по Закона за занаятите и майсторско свидетелство – за обекти, в които се упражняват занаяти от физически лица.
6. Свидетелство за фискално устройство
7. Разрешение за въвеждане в експлоатация на обекта
8. Протокол от РИОКОЗ или лицензирана лаборатория за съответствие на шума (задължителен при удължено работно време след 22.00 ч.)
      -за търговски обект, находящ се в жилищна сграда с режим на етажна собственост се изисква съгласие на  50% + 1 от собствениците, включително съгласието на всички непосредствени съседи

Заверено ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РАБОТНО ВРЕМЕ, вписано (съгласно чл.5., ал.2)  в информационен масив “Търговски обекти”

изтегли ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ

7 дни в случаите по чл. 5, ал. 3/ НРУИТДТСО
30 дни  – чл. 5, ал. 1 /НРУИТДТСО

 

 

няма

 

 

образец по чл.4 от НРУИТДТСО

18

Издаване  и вписване в информационен масив на РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЯСТО ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПОДВИЖНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ПРЕД СТАЦИОНАРЕН ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ (маси, столове за консумация на открито, хладилни витрини, щендери, стелажи), върху терени общинска собственост 

1. Копие от Заявление за работно време за обекта пред който ще се разположат съоръженията;
2. Заверена индивидуална схема указваща заеманата площ, пространствено разположение, отстояние от други сгради и от      регулационни имотни граници. Етапите на заверяване на схемата за календарната година са както следва:
      – изготвяне на схема от лицензиран архитект
      – заверяване на схема в Дирекция Транспортна инфраструктура на адрес ул. “Будапеща” №17 (приемно време: понеделник, сряда и петък)
      – заверяване на схема от гл. архитект на СО- район “Изгрев”
      – представяне на заверената схема в отдел УСТД
Заверената схема важи за една календарна година

 РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЯСТО ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПОДВИЖНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ПРЕД СТАЦИОНАРЕН ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ

изтегли ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ

заявленията се представят до 15-то число на предходния месец в СО – район “Изгрев”

 

 

Приложение 1/ НОАМТЦУПСО
за маси, столове за консумация на открито
19,38 лв./ кв. м./ на месец
0,77 лв. кв. м. на ден
-за хладилни витрини, щендери, стелажи
38.00 лв./ кв. м./ на месец
1.50 лв. кв. м. на ден

 

 

Образец по чл.28г/ НРУИТДТСО

19

Издаване и вписване в информационен масив на РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЯСТО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВИЯ НА ОТКРИТО върху терени общинска собственост

1. Заявление по образец, подадено от собственика на фирмата или упълномощено  лице
2. За ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ и ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
      – Актуално удостоверение за вписване в Т.Р
      – Други документи, на които лицето извършващо търговската дейност се позовава
3. За ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ:
      – Анкетна карта за регистрация, заверена от компетентния орган за съответната година
      – Регистрационна карта на земеделски производител, заверена за съответната година
      – Други документи, на които лицето извършващо търговската дейност се позовава

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЯСТО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВИЯ НА ОТКРИТО

изтегли ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ

заявленията се представят до 15-то число на предходния месец в СО – район “Изгрев”

 

 

Приложение 1/ НОАМТЦУПСО
за търговия на открито
38.00 лв./ кв. м./ на месец
1.50 лв. кв. м. на ден

 

 

Образец по чл.24/ НРУИТДТСО

20

Издаване и вписване в информационен масив  на РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЯСТО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВИЯ НА ОТКРИТО при провеждане на обществени, спортни и други мероприятия с общоградски характер  върху терени общинска собственост

1. Заявление по образец, подадено от собственика на фирмата или упълномощено  лице
2. За ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ и ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
      – Актуално удостоверение за вписване в Т.Р
      – Други документи, на които лицето извършващо търговската дейност се позовава
      – в разрешението задължително се вписва определен в рамките на съответния район маршрут, съобразен с изискванията за безопасност на движението и утвърден от главния архитект на района

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЯСТО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВИЯ НА ОТКРИТО
чл.27/ НРУИТДТСО

изтегли ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ

 

 

 

Приложение 1/ НОАМТЦУПСО
за търговия на открито
3,80 лв./ кв. м./ на ден

 

 

Образец по чл.24/ НРУИТДТСО

21

Издаване и вписване в информационен масив на РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЯСТО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВИЯ НА ОТКРИТО при провеждане на фирмени мероприятия кампанийна реклама,  върху терени общинска собственост (Заповед на Кмета на СО район “Изгрев”)

1. Заявление по образец, подадено от собственика на фирмата или упълномощено  лице
2. За ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ и ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
      – Актуално удостоверение за вписване в Т.Р
      – Други документи, на които лицето извършващо търговската дейност се позовава

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА СО-РАЙОН “ИЗГРЕВ” ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФИРМЕНИ МЕРОПРИЯТИЯ, КАМПАНИЙНА РЕКЛАМА

изтегли ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ

 

 

 

Приложение 1/ НОАМТЦУПСО
за търговия на открито
2,80 лв./ кв. м./ на ден

 

 

Образец по чл.24/ НРУИТДТСО

22

Издаване и впсване в информационен масив на ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РАБОТНО ВРЕМЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ОТКРИТО В ИМОТ ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ

1. Заявление по образец, подадено от собственика на фирмата или упълномощено  лице
2. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър/ за земеделски производители анкетна карта за регистрация заверена компетентния орган
3. ЕИК/ за земеделски производители регистрационна карта, заверена за съответната година
4. Нотариално заверено пълномощно на пълномощника ако има такъв
5. Други документи, на които лицето извършващо търговската дейност се позовава

Заверено ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РАБОТНО ВРЕМЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ОТКРИТО В ИМОТ ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ

изтегли ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ

Заверено ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РАБОТНО ВРЕМЕ, вписано (съгласно чл.5., ал.2)  в информационен масив “Търговски обекти”

 

 

 

 

 

образец по чл.31 от НРУИТДТСО

23

Издаване на разрешение и вписване в информационен масив за ползване на място за поставяне на  ФИРМЕНИ ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ

Заявление (по образец)по чл.33б,
Декларация по образец по чл.. 33б, ал. 3
Към заявлението се прилагат:
– карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ – за физически и юридически лица без регистрация в търговския регистър;
– списък на местата за поставяне на фирмени информационно-указателни табели за обекта/дейността с посочване на вида на табелите;
– отбелязано местоположение на всяка фирмена информационно-указателна табела върху извадка от карта на гр. София, съгласно списъка;
– визуализация на всяка фирмена информационно-указателна табела, съгласно списъка;
– текстово и графично съдържание на всяка фирмена информационно-указателна табела – 2 бр.;
– декларация (по образец) за изработване и поставяне на фирмените информационно – указателни табели в съответствие с общинския типов проект.
(4) Когато със заявлението по ал. 1 са посочени места за поставяне на фирмени информационно-указателни табели, находящи се на територията на друг район заверено копие от документите по ал. 2 и ал. 3 се изпраща служебно на кмета на съответния район за издаване на разрешение по чл. 33а, за което се уведомява заявителя.
(5) В случаите по ал.4, информация за издадените разрешения за ползване на място се изпраща на кмета на района, на територията на който се намира обекта, чието местоположение се указва с фирмените информационно-указателни табели за осъществяване на контрол по чл.53, ал.1 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община.

Разрешение за ползване на място за поставяне на  ФИРМЕНИ ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ

изтегли ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ

поставяне на фирмена информационно-указателна табела – 50.00 лв./месец/кв.м. информационна площ

 

 

 

 

 

образец по чл.33а НРУИТДТСО

24

Издаване на разрешение и вписване в информационен масив за ползване на място за поставяне на ФИРМЕНИ ТОТЕМИ

Заявление (образец) по чл.33о, ал. 1 се подава не по-късно от 14 (четиринадесет) дни преди датата на поставяне на фирмения тотем.
Към заявлението се прилагат:
– карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ – за юридически лица без регистрация в търговския регистър;
– одобрена проектна документация;
– разрешение за поставяне.

разрешение ползване на място за поставяне на ФИРМЕНИ ТОТЕМИ

изтегли ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ

50.00 лв./месец/кв.м. заета площ, но не по-малко от площта на проекцията на най-големия правоъгълен контур, обхващащ най-външните точки на обемната фигура върху общинския терен

 

 

 

 

 

образец по чл.33н  от НРУИТДТСО

25

Издаване на дубликат на документ от архива на отдел УСТД

 

 

изтегли ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ

10,00 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование на услугата

Необходими документи
за издаването й

Срок за предоставяне
на услугата

Цена
на услугата

Заявления, декларация и др.

1

Издаване на виза в условията на чл. 140, ал. 1 от ЗУТ, която представлява копие (извадка) от действащ подробен устройствен план.

 

1. Заявление по образец
2. Копие от документ за собственост
3. Скица от действащия регулационен план /цветно копие на хартия/
4. Мотивирано предложение /ако е необходимо/

Обикновена услуга: 14 дни

– На основание чл. 140, ал. 1 от ЗУТ: –
– Обикновена услуга – 40.00 лв
– На основание чл. 140, ал. 3 от ЗУТ: –
– Обикновена услуга – 150.00 лв

Бланка обр. №3 

2

Издаване на скица с указан начин на поставяне на обект в условията на чл.56, ал.5 и чл.57, ал.3 от ЗУТ.

 

1. Заявление по образец
2. Копие от документ за собственост
3. Нотариално заверено съгласие от съсобствениците /ако има такива/
4. Скица от действащия регулационен план
5. Мотивирано предложение

 

Обикновена услуга: 30 дни

Обикновена услуга – 40.00 лв

Бланка обр. №10

3

Одобряване на проекти и издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и на рекламни елементи съгласно чл. 56 и 57 от ЗУТ:

 

1. Заявление по образец
2. Копие от документ за собственост
3. Нотариално заверено съгласие от съсобствениците /ако има такива/
4. Виза за проектиране, скица с указан начин на поставяне или схема за поставяне, в зависимост от вида на обекта и собствеността на имота, върху който се поставя.
5. Проектна документация, комплектована съгласно изискванията на Наредбата по чл.56, ал.2 от ЗУТ.

 

. Обикновена услуга: 30 дни

– (изм. с Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009) за преместваеми обекти – сергия или маса – 25.00 лв
– (изм. с Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009) за преместваеми обекти с типов проект – 50.00 лв
– (изм. с Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009) за преместваеми обекти с индивидуален проект – 8,00 лв./кв. м., но не по-малко от 50,00 лв.;
– (изм. с Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009) за преместваеми обекти – автомивки и автосервизи – 10,00 лв./кв. м., но не по-малко от 100,00 лв.;
– (изм. с Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009) за рекламни елементи с индивидуален проект – 300.00 лв
– (изм. с Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009) за фирмена информационно-указателна табела – 50.00 лв
– (изм. с Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009) за временни информационни елементи – 50.00 лв
– (нов с Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009) за фирмен надпис отделно от инвестиционния проект – 50.00 лв
– (нов с Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009) за фирмен тотем – 200.00 лв
– (нов с Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009) за презаверяване на разрешение за поставяне на рекламен елемент – 80 на сто от таксата за издаване на разрешение за поставяне.

 

Бланка обр. №10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 Издаване на разрешение от Главен архитект на Столична община/ район/ за поставяне на преместваеми обекти и на рекламни елементи, съгласно чл. 56 и 57 от ЗУТ

 

За имоти, които не са собственост на държавата или общината
1. Заявление по образец;
2. Документ за собственост (друго вещно право)
3. Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е издаден на наследодател на заявителя);
4. Нотариално заверено пълномощно;
5. Съгласие от собствениците с нотариално заверени подписи;
6. Скица на имота по действащия план за регулация (кадастрален план, в случаите когато преместваем обект или рекламен елемент се поставя в границите на поземлен имот или УПИ);
7. Одобрена скица с указан начин за поставяне
8. Одобрени архитектурни и инженерни проекти (при индивидуални проекти) и/или проекти за външни връзки (при типови общински или корпоративни проекти) 3 броя, комплектовани съгласно изискванията на ЗУТ, КАБ, КИИП.
За имоти – собственост на държавата или общината
1. Заявление по образец;
2. Резултат от проведена състезателна процедура, който регламентира правата на искателя за разполагане на ПО или РЕ върху общински имот.
3. Одобрена схема за преместваемите обекти (съоръжението) в имота, в случаите когато същите са поставени върху имоти, собственост на държавата или общината.
4. Одобрени типови или индивидуални проекти и извършени съгласувателни процедури с компетентни органи, в зависимост от конкретния случай / НИНКН, експлоатационни предприятия и др./.

 

 Обикновена услуга: 30 дни
Бърза услуга: 14 дни

– за преместваеми обекти –
– сергия или маса /само в границите на пазари/ – 25.00 лв
– с типов проект – 50.00 лв
– с индивидуален проект – 8 лв на кв.м., но не по-малко от 50 лв;
– за автомивки и автосервизи – 10 лв. на кв.м., но не по-малко от 100 лв.;
– За рекламни и информационни елементи –
– за рекламен елемент с едностранна рекламна площ до 4 кв. м. – 200.00 лв
– за рекламен елемент с типов проект – 100.00 лв
– за рекламен елемент с индивидуален проект – 300.00 лв
– за фирмен тотем – 200.00 лв
– за фирмена информационно-указателна табела – 50.00 лв
– за фирмен информационен елемент – 50.00 лв
– за фирмен надпис отделно от инвестиционния проект – 50.00 лв
– Разрешенията за поставяне на елементи на градско обзавеждане, паметни плочи, знаци и монументално-декоративни елементи са освободени от такси. –
– Презаверяване на разрешение за поставяне на рекламен елемент – 80 на сто от таксата за издаване на разрешение за поставяне.

Бланка обр. № 11

 

5

Одобряване на инвестиционни проекти от Главния архитект на района за ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ за обекти от четвърта и пета категория

 

1. Заявление по образец
2. Копие от документ за собственост
3. Инвестиционен проект по всички проектни части и съответните документи по т. 3

 

1 месец без комплексен доклад за оценка на съответствието и 7 дни за проекти с комплексен доклад

 

– за жилищни сгради – 0.20 лв. кв. м. РЗП със сутерен
– за нежилищни сгради – 0.40 лв. кв. м. РЗП със сутерен
– за идейни проекти – 30 % от цената на съответната услуга
– за оценка на съответствие от РЕСУТ – 30 % от цената на съответната услуга

 

 

 

Заявление по образец

6

Одобряване на инвестиционни проекти от Главния архитект на района (НОВО СТРОИТЕЛСТВО) – обекти от четвърта и пета категория

 

1. Заявление по образец
2. Копие от документ за собственост
3. Виза
4. Инвестиционен проект по всички проектни части и съответните документи по т. 3

 

1 месец без комплексен доклад за оценка на съответствието и 7 дни за проекти с комплексен доклад

 

– за жилищни сгради – 0.20 лв. кв. м. РЗП със сутерен
– за нежилищни сгради – 0.40 лв. кв. м. РЗП със сутерен
– за идейни проекти – 30 % от цената на съответната услуга
– за оценка на съответствие от РЕСУТ – 30 % от цената на съответната услуга

 

 

 

Заявление по

      образец 4

7

 

За преработка по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ

 

1. Заявление по образец
2. Копие от документ за собственост
3. Виза
4. Инвестиционен проект по всички проектни части и съответните документи по т. 3
5. Декларации по чл.154, ал.5 от ЗУТ

 

1 месец без комплексен доклад за оценка на съответствието и 7 дни за проекти с комплексен доклад

 

50 % от цените на услугите за одобряване на инвестиционни проекти от Главния архитект на района включително и за ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ

 

Бланка обр. № 5

8

Издаване на разрешение за строеж от главен архитект на района за основно застрояване, пристрояване и надстрояване на жилищни и нежилищни сгради за обекти от четвърта и пета категория

 

1. Документ за собственост (документ, удостоверяващ качеството на възложител);
2. Виза за проектиране
3. Копие от одобрения и съгласуван инвестиционен проект;
4. Оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, изготвена от съответното лице по чл.142, ал.6 от ЗУТ
5. Оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на ЗООС (когато се изисква ОВОС)
6. Положително становище на органите за пожарна и аварийна безопасност (когато строежът е първа или втора категория или не е придружен от оценка по т. 4);
7. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
8. Специалните разрешителни (изискуеми по специални закони);
9. Пълномощно (когато заявлението се подава от пълномощник);
10. Други

1 месец без комплексен доклад за оценка на съответствието и 7 дни за проекти с комплексен доклад

 

– сгради – I зона – 14.00 лв. на кв.м. РЗП
– сгради – II зона – 12.00 лв. на кв.м. РЗП
– сгради – III зона – 10.00 лв. на кв.м. РЗП
– сгради – IV зона – 8.00 лв. на кв.м. РЗП
– сгради – V зона – 6.00 лв. на кв.м. РЗП
– сгради – в строителни граници – 5.00 лв. на кв.м. РЗП
– сгради – извън строителни граници – 3.00 лв. на кв.м. РЗП
– сгради – вилна зона – 5.00 лв. на кв.м. РЗП
– за индивидуално жилищно застрояване до 300 кв. м. РЗП и за жилищни сгради, изграждани чрез ЖСК – 50 % от стойностите изброени по-горе
– за преустройство и реконструкция, както и за строеж на второстепенни постройки върху терени за жилищно строителство – 25 % от стойностите изброени по-горе
– за линейни инфраструктурни обекти – 0.3 % от стойността на обекта.

Заявление по      образец

9

Издаване на разрешение за строеж от главен архитект на район за преустройство и реконструкция за обекти от четвърта и пета категория

 

1. Документ за собственост (документ, удостоверяващ качеството на възложител);
2. Виза за проектиране /цветно копие/
3. Копие от одобрения и съгласуван инвестиционен проект;
4. Оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, изготвена от съответното лице по чл.142, ал.6 от ЗУТ
5. Оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на ЗООС (когато се изисква ОВОС)
6. Положително становище на органите за пожарна и аварийна безопасност (когато строежът е първа или втора категория);
7. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.
8. Специалните разрешителни (изискуеми по специални закони);
9. Пълномощно (когато заявлението се подава от пълномощник);
10. Други

 

1 месец без комплексен доклад за оценка на съответствието и 7 дни за проекти с комплексен доклад

 

25 % от стойността услугата за издаване на разрешение за строеж за основно застрояване, пристрояване и надстрояване на жилищни и нежилищни сгради.

 

Заявление по образец

10

Презаверка на разрешения за строеж, издадени от Главния архитект на района

 

1. Документ за собственост (документ, удостоверяващ качеството на възложител);
2. Копие от разрешение за строеж и оригинала.
3. Документ , удостоверяващ етапа на извършеното строителство

 

14 дни

 

50 % от стойността на услугата за издаване на разрешение за строеж

 

Бланка обр. №9

11

ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ПРОМЯНА ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО В ОБХВАТА НА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ОТКЛОНЕНИЯ И ВПИСВАНЕТО МУ КЪМ ИЗДАДЕНОТО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ ОТ ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА РАЙОНА– за проекти, одобрени от него

 

1. Заявление по образец
2. Копие от документ за собственост
3. Разрешение за строеж
4. Проекти по всички части, показващи преработката
5. Нотариално заверено съгласие на заинтересованите лица
6. Декларация по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ

 

1 месец без комплексен доклад за оценка на съответствието и 7 дни за проекти с комплексен доклад

 

в зависимост от зоната

 

Молба свободен текст

12

——-

———

 

——-

 

——-

 

——-

13

——

 

——-

——

 

——

——-

14

ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ:

 

– искане по орбазец до органа , издал разрешението за поставяне

– копие от одобрена проектна документация, съдържаща и необходимите съгласувания със специалните контролни органи, становища за въвеждане в експлоатация от СКО

-копие от разрешението за поставяне

– сертификат за безопастност на конструкцията и становище от лицензиран инженер конструктор

– документ за собственост, договор със собственика на имота, съгласие от собствениците

– декларация от техническо лице

– снимков материал в подкрепа на декларацията по предходната точка

– договори за присъединяване със „ Софийска вода” АД и „ Електроразпределение – Столично” , ако обектът е захранен с вода и ел. ток

 

– за преместваеми обекти – павилион с типов дизайн – 100,00 лв.;

– за преместваеми обекти по индивидуален проект – 300,00 лв.;

 

Бланка обр. №12

15

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ТЕРИТОРИАЛНОТО И СЕЛИЩНОТО УСТРОЙСТВО

–          молба

–          нотариален акт

–          според случая

Срок 14 дни

 

– 5,00 лв.

 

Заявление по образец

16

ЗА ЗАВЕРЯВАНЕ НА ПРЕПИСИ ОТ ДОКУМЕНТИ И НА КОПИЯ ОТ ПЛАНОВЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯТА КЪМ ТЯХ

–          молба

–          нотариален акт

 

според случая

Срок 14 дни

 

– 10,00 лв.

Бланка обр. №27

17

Търсене на изгубени строителни книжа в техническия архив.

 

1. Молба в свободен текст;
2. Нотариален акт/копие/

 

Обикновена услуга за заверено копие „вярно с оригинала” – 10.00 лв.

Бланка обр. №27

 

 

Кадастър и регулация

 

Наименование на услугата

Необходими документи
за издаването й

Срок за предоставяне
на услугата

Цена
на услугата

Заявления, декларация и др.

1

Издаване на удостоверения:

 

1.1. За факти и обстоятелства по ЗУТ

 

 

 

 

 

 

 1.1 Заявление, документ за собственост; удостоверение за наследници- при наследствен имот, скица на имота

 

 

 

 

 

 обикновена: 14 дни

бърза услуга: 7 дни

експресна услуга: 3 ден

 

 

 

 

 

 

 20,00 лв.

30,00 лв.

40,00 лв.

 

 

 

 

 

 

 

Заявление по образец

 

 

 

 

2

За издаване на заверени копия от ПУП

 

 

Документ за собственост или друго вещно право върху недвижимия имот

обикновена: 14 дни

бърза услуга: 7 дни

експресна услуга: 3 ден

 

10,00 лв.

15,00 лв.

20 лв.

 

 

Заявление свободен текст

 

3

Издаване на разрешения за допускане на ИПР за имоти, които са в правомощията на главните архитекти на района, съгласно Заповед № РД-09-178/19.03.2012г. на

Кмета на Столична община

Заявление по образец

копие от документ за собственост

проект за предложение

актуална скица

 

обикновена: 14 дни

бърза услуга: 7 дни

експресна услуга: 3 ден

 

100,00 лв.

150,00 лв.

200 лв.

 

 

 Заявление по образец

4

Издаване на Заповеди за одобряване на ИПР и тяхното обявяване.

 

 

до 1 дка – 200,00лв.

до 10 дка – 250лв.

над 10 дка – 300лв

 

Заявление по образец

5

Преписки по чл. 190 до чл. 194 от ЗУТ, включващи изготвяне на:

 

Заявление подписано от всички собственици, документи за собственост, проекти съгласувани със всички експлоатационни предприятия, удостоверение от отдел „УОСЖ”

 

 

 

Заявление по образец

6

Издаване на Удостоверения по чл. 13, ал. 4,5,6 от ППЗСПЗЗ, Заповед по чл. 11, ал. 4 от ППЗСПЗЗ и скица придружаваща цитираните документи

-заявление в свободен текст, подписано от всички собственици на имота

-документ за собственост или друго вещно право върху недвижимия имот

-влязло в сила решение на “Общинска служба по земеделие” за признато право на собственост за въстановяване

-комбинирана скица от ГИС-София между стар кадастрален план и кадастрална карта с нанесени подземни проводи и съоражения

 

 

 

Заявление свободен текст

7

За заверка на копие от    документ

8.1 Формат А4 (едностранно)

 

 

8.2  Формат А4 (двустранно)

 

Обикновена : 7 раб. дни

Бърза услуга:3 раб. дни

Експресна :1 раб. дни.

 

Обикновена – 7 раб. дни

Бърза услуга- 3 раб. дни

Експресна – 1 раб. дни.

 0.50 лв.

0.75 лв

1.00 лв

 

1.00 лв.

1.50 лв

2.00 лв

Заявление свободен текст

 

8

За съгласуване или становище по ПУП

1.Заявление, молба

2.  Експертно становище от
Ландшафтен архитект за растителността
на терена

3. Геодезически заснета съществуващата растителност (за строителство – съгласуван проект по озеленяване).

30 дни

за Столична община –
безплатно
за физически лица – 50 лв.
за юридически лица – 80 лв.

Заявлене по образец

9

За съгласуване или становище

по мотивирано предложение

1.Заявление, молба

2. Мотивирано педложение

30 дни

за Столична община –
безплатно
за физически лица – 20 лв.
за юридически лица – 30 лв.

Заявлене по образец

 

Екология и инфраструктура

Наименование на услугата

Необходими документи
за издаването й

Срок за предоставяне
на услугата

Цена
на услугата

Заявления, декларация и др.

1

Оценка на дървесна и храстова
растителност

1. Молба свободен текст или образец
2. Документ за собственост на терена.
3. Писменото съгласие на всички собственици.

30 дни

до 5 бр.дървета – 30 лв.
до10 бр.дървета – 50 лв.
над 10 бр.дълвета – 100 лв.

Заявление по образец

2

Издаване разрешение за кастрене и премахване на растителност в частни имоти, и
при ново строителство

1. Молба свободен текст или образец
2. Документ за собственост на терена.
3. Писменото съгласие на всички собственици.
4. Геодезически заснета съществуваща растителност /за строителството  съгласуван проект по озеленяване/

30 дни

30 лв.

Свободен

текст

3

Измерване, кубиране и маркиране маркиране с общинска  марка  на

дървесина добита  извън  горския

фонд № -08

1. Разрешение за сеч на растителност

10 дни

5 лв. /куб. м., но не по-малко от 10 лв.

Свободен

текст

4

Издаване на транспортен билет за транспортиране на придобитата дървесина

1. Разрешение за сеч на растителност.
2. Предварително маркирана и измерена
дървесина
3. Лични данни на превозвача.
4. Направление на товара.
5. Номер  и вид на транспортното средство.

10 дни

4 лв. / брой, но не по-малко от 10 лв.

Свободен

текст

5

Регистрация на пчелни

 семейства

1. Молба свободен текст
2. Данни  на собственика  име, адрес
3. Регистрационен № на пчелина
4. Адрес на пчелина
5. брой на отглежданите пчелни
семейства
6. брой новозакупени семейства
7. брой продадени пчелни семейства
8. Брой новосъздадени пчелни семейства
9. Брой зазимени пчелни семейства

30 дни

безплатно

Свободен

текст

6

 Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти с доклад за оценка за съответствие, или чрез експертен съвет, за благоустройствени обекти, инженерна инфраструктура и съоръжения на техническата инфраструктура

 

1. Заявление по образец;
2. Документ за собственост или други вещни права;
3. Виза за проектиране/само за трафопост/;
4. Проекти по всички части /З бр / окомплектовани и съгласувани с ДАГ, контролните органи и експлоатационните предприятия на подземната инфраструктура и градски електротранспорт;
5. Документ за платена такса.


– 14 дни по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ
– 30 дни по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ

Определя се от служител от отдел ИУТ, съгласно Приложение № 9 на НАМДТСО

Заявление УТ04

7

Издаване на разрешение за строеж за благоустройствени обекти, инженерна инфраструктура

 

1. Заявление по образец;
2. Документ за собственост или други вещни права
3. Одобрен инвестиционен проект:
4. Документ за платена такса.

– 7 дни по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ
– 30 дни по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ

Определя се от служител от отдел ИУТ, съгласно Приложение № 9 на НАМДТСО

Заявление УТ08

8

Заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка

 

1. Заявление по образец
2. Разрешение за строеж
3. ПБЗ-съгласуван с КАТ и СО-отдел“ОБД“;
4. Разрешение за извозване на земни маси.
5. Документ за платена такса.

– 7 дни по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ
– 30 дни по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ

Определя се от служител от отдел ИУТ, съгласно Приложение № 9 на НАМДТСО

Заявление УТ14

9

Издаване на разрешение за строеж за благоустройствени обекти, инженерна инфраструктура

 

1. Заявление по образец;
2. Документ за собственост или други вещни права
3. Одобрен инвестиционен проект:
4. Документ за платена такса.

– 7 дни по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ
– 30 дни по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ

Определя се от служител от отдел ИУТ, съгласно Приложение № 9 на НАМДТСО

Заявление УТ08

10

Представяне и вписване в регистър на технически паспорт на строеж /за инженерна инфраструктура/

 

1. Заявление свободен текст;
2. Технически паспорт на хартиен /2 бр./ и магнитен носител;
3. Документ за платена такса.

3 дни 

 10.00 лв.

Заявление УТ026

11

Учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот за издаване на разрешения за строеж за проводи на инженерната инфраструктура

 

1. Заявление свободен текст;
2. Документи за собственост;
3. Проектна документация

едномесечен, след влизане в сила на оценката

 

Свободен

текст

12

Издаване на разрешение за ползване на общински терени по време на строителство

 

1. Заявление по образец;
2. ПБЗ-ситуация на строителна площадка, съгласувана с КАТ и СО -Сектор“ОБД“.
3. Документ за платена такса.

7 дни

Цена – 1.00 лв за кв. м. на ден;Таксата се заплаща предварително в пълен размер за целия срок за ползване на терена, преди заверката на протокола за строитслна линия и ниво. Срокът за ползване се определя с плана за безопасност и здраве.

Заявление УТ029

13

Съгласуване на идеен инвести-ционен проект за благоустройствени обекти, инженерна инфраструктура и съоръжения на техническата инфра-структура

 

1. Заявление по образец;
2. Документ за собственост или др. вещни права; 3. Актуална скица
3. Актуална скица
4. Виза за проектиране;
5. Идеен инвестиционен проект, съгласно изискванията на Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти – З бр. оригинали окомплектовани и съгласувани с контролните органи и експлоатационните предприятия на подземната инфраструктура и градски електротранспорт.

– 7 дни по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ
– 30 дни по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ

Определя се от служител от отдел ИУТ, съгласно Приложение № 9 на НАМДТСО

Заявление УТ04

 

 

Контрол по строителството

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Откриване на стр. площадка и определяне на стр. линия и ниво на строежите и съставяне на Протокол обр.2 и 2а (чл.159 от ЗУТ)

1. Документ за собственост

2. Влязло в сила разрешение за строеж

3. Разрешение за извозване на земни маси; стр. отпадъци и др.

4. Договор за стр. надзор и лиценз

5. Удостоверение от камарата на строителите в РБ на строителя

 

Обикновена – 7 дни

Бърза – 3 дни

Експресна – 1 ден

 

10.00 лв.

15.00 лв.

20.00 лв.

 

Заявление по образец

 

2.

Издаване на удостоверение за груб строеж (чл.181, ал.2 от ЗУТ)

1. Документ за собственост

2. Влязло в сила разрешение за строеж

3. Заверен Акт обр.14

4. Акт обр.2 с нанесени коти

 

30 дни

 

750.00 лв.

 

Заявление по образец

 

3.

Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строежите

1. Документ за собственост

2. Влязла в сила разрешение за строеж

 

30 дни

 

30.00 лв.

Заявление

свободен текст

 

4.

Издаване на Констативен протокол за възникнали аварийни ситуации, касаещи ремонти в частни имоти

 

1. Документ за собственост

 

30 дни

 

40.00 лв.

 

Заявление

свободен текст

 

 

5.

Изготвяне на становище, служебна бележка или друг документ по искане на физически или юридически лица

 

 

1. Документ за собственост

 

 

30 дни

 

30 лв.

 

Заявление

свободен текст

 

 

6.

Издаване на Разрешение за ползване на общински площи за строителни обекти 

(чл.157, ал.5 от ЗУТ)

1. Влязло в сила разрешение за строеж

2. План за безопасност и здраве

3. Окомерна скица

 

Съгласно искането на заявителя

 

ІІ-ра зона

1.20лв. за

кв.м./ден

 

Заявление

свободен текст