СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

УСЛУГИ ЗА ГРАЖДАНИ

     срок за изпълнение на услугата
/в дни/
  такса за изпълнение на услугата
/лева/
   
наименование
на услугата
документи,
необходими за извършване на услугата
изтегли документидокумент от
изпълнение на услугата
обикновенабързаекспреснаобикновенабързаекспреснаПриложение по
НОАМТЦУПСО
            
1Издаване на
настанителна заповед
Документ за платена такса заповед   10,00  пр. 5, т.2
2Извършване на проверка
и заверка на молба-
декларация за признаване
на собственост по
обстоятелствена
проверка на
имоти
1. Заявление по образец
2. Молби-декларации – 4 бр.
3. Копие от документи идентифициращи
имота /стари нотариални актове,
делбени протоколи, скици,
удостоверения за идентичност на
имота и др.
4. Удостоверение за наследници
5. Строителни книжа
6Документ за платена такса
изтегли ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦзаверка на молбата-
декларация
7 дни и
30 дни
допълнително
  20,00  пр. 5, т. 15
3Издаване на заверено копие
от договор за покупко-продажба
на жилища
1. Заявление по образец
2. Удостоверение за наследници /ако
е необходимо/
3. Пълномощно /ако е необходимо/
изтегли ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦзаверено копие74210,0015,0020,00пр. 5, т. 16
4Издаване на заверено копие от акт
за общинска собственост и
други документи
1. Заявление по образец
2. Документ, доказващ отношение към
исканата справка
3. Документ за платена такса
изтегли ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦзаверено копие7427,511,2515,00пр. 5, т. 17
5Заверка на копие от документ
формат А 4
1. Заявление по образец
2. Документ за платена такса
изтегли ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦзаверено копие7420,500,751,00пр. 5, т.21
6Двустранно заверено копие
от документ формат А 4
1. Заявление по образец
2. Документ за платена такса
изтегли ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦдвустранно заверено
копие
7421,001,502,00пр. 5, т.22
7Копие на документ
формат А4
1. Заявление по образец
2. Документ за платена такса
изтегли ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦкопие от документ7420,090,140,18пр. 14,т. 1
8Двустранно  копие
от документ формат А 4
1. Заявление по образец
2. Документ за платена такса
изтегли ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦдвустранно
копие от документ
7420,150,230,30пр. 14, т. 2
9Удостоверение за
идентичност на адрес
1. Заявление по образец
2. Документ за собственост
3. Документ за платена такса
изтегли ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦудостоверение7423,505,257,00пр. 5, т. 1а
10Издаване на удостоверения
свързани с недвижими имоти
за съдилища, нотариуси, област
София, СОАПИ, общински фирми,
юридически и физически лица
1. Заявление по образец
2. Документ, доказващ отношение към
исканата справка
3. Скица на имота
4. Документ за платена такса
изтегли ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦудостоверение74215,0022,5030,00пр. 11, т. 2
11Удостоверение, че имотът е  отписан от
актовите книги за общинска
собственост на районната
администрация
1. Заявление по образец
2. Заповед за отписване
3. Документ, доказващ
отношение към исканата справка
4. Документ за платена такса
изтегли ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦудостоверение74215,0022,5030,00пр. 5, т. 25
12Извършване на писмени справки
и издаване на удостоверения
относно реституционни
претенции
1. Заявление по образец
2. Документ, доказващ
отношение към исканата справка
3. Документ за платена такса
изтегли ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦсправка
удостоверение
74 20,0030,00 пр. 5, т. 26
13Извършване на писмени справки
относно разпределение на идеални части от общите
части на сгради в режим на
етажна собственост
/само по ценообразуване/
1. Заявление по образец
2. Документ, доказващ
отношение към исканата справка
3. Документ за платена такса
изтегли ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦсправка74215,0022,5030,00пр. 11, т. 6
14Извършване на писмени справки
относно  собствеността и издаване
на удостоверения за технически
характеристики на жилищни,
нежилищни имоти и терени и
техните граници
1. Заявление по образец
2. Документ, доказващ
отношение към исканата справка
3. Документ за платена такса
изтегли ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦсправка
удостоверение
74215,0022,530,00пр. 11, т. 7
15Извършване на писмени
справки по досиетата на актове
за общинска собственост
1. Заявление по образец
2. Документ за платена такса
изтегли ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦсправка74215,0022,530,00пр. 11, т. 8
16Извършване на писмени
справки за извършени сделки
с имоти общинска собственост
1. Заявление по образец
2. Документ, доказващ
отношение към исканата справка
3. Документ за платена такса
изтегли ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦсправка74215,0022,5030,00пр. 11, т. 9
17Консултиране, изготвяне на
становища и издаване на
служебни бележки, удостоверения
или др. документи по искания на
фирми, адвокати, брокери
и професионално
заинтересовани лица
1. Заявление по образец
2. Документ за платена такса
изтегли ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦспоред исканата
услуга
74250,0075,00100,00пр. 11, т. 21
18Процедура по първоначално
картотекиране за
настаняване в
общинско жилище
1. Заявление по образец
2. Декларация за семейно и
имотно състояние по образец
3. Удостоверение от Адресна
служба на СДВР
4. Копие от договор за свободен
наем/ако живее при такива
условия/
5. Удостоверение от Службата по
вписванията за извършени сделки с
имоти в София, при необходимост и
от други населени места
/по месторождение/
6. Удостоверение за декларирани
данни от Общински приходи
7. Служебна бележка за
годишен доход, при наличие на
други доходи – копие от
подадената данъчна декларация
8. Копие от решение на ТЕЛК
/ако има/
9. Документ за застрахователна
стойност на МПС от лицензиран
оценител /ако има/
10. Документ за платена такса
изтегли ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦрешение на
комисията по
чл. 10 от
НРУУРОЖТСО
60  20.00  пр. 13, т. 4
191. Продажба на общински
жилища на настанени в тях
по административен ред
2. Продажбата на общински
жилища на лихвоспестители
се извършва от Столична
община
1. Заявление по образец
2. Декларация за семейно и
имотно състояние по образец
3. Копие от настанителна заповед
изтегли ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦзаповед
договор
       
20Продажба на ателиета и
гаражи на настанени в тях
граждани по административен
ред. Продажбата се извършва
от Столична община /СО/
1. Заявление по образец
2. Копие от настанителна заповед
изтегли ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ преписката се
изпраща в СО
       
21Окомплектоване на заявления
за продажба, замяна, прекратяване
на съсобственост, делба,
учредяване на ограничени
вещни права върху
имоти
общинска собственост
1. Заявление по образец
2. Документ за собственост
3. Скица на имота
4. Удостоверение за наследници
/ако е необходимо/
5. Пълномощно
/ако е необходимо/
изтегли ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ    30  пр. 11, т. 24,
т. 25, т. 26
22 Заверяване и вписване в информационен масив на ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РАБОТНО ВРЕМЕ  на стационарни търговски обекти1. Заявление за работно време по образец (в два екземпляра), подадено от собственика на фирмата или упълномощено пред  нотариус лице; търговецът може да приложи:
2.  Актуално удостоверение за вписване в Т.Р.  към АВ или удостоверение за АС
3. Удостоверение за регистрация,  съгласно  чл.12, ал.9 от Закона за храните (за обекти предлагащи хранителни стоки и заведения за хранене и развлечения)
4. Удостоверение за вписване в регистър по Закона за занаятите и майсторско свидетелство – за обекти в които се упражняват занаяти от юридически лица.
5. Карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ, удостоверение за вписване в регистър по Закона за занаятите и майсторско свидетелство – за обекти, в които се упражняват занаяти от физически лица.
6. Свидетелство за фискално устройство
7. Разрешение за въвеждане в експлоатация на обекта
8. Протокол от РИОКОЗ или лицензирана лаборатория за съответствие на шума (задължителен при удължено работно време след 22.00 ч.)
-за търговски обект, находящ се в жилищна сграда с режим на етажна собственост се изисква съгласие на  50% + 1 от собствениците, включително съгласието на всички непосредствени съседи
изтегли ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦЗаверено ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РАБОТНО ВРЕМЕ, вписано (съгласно чл.5., ал.2)  в информационен масив “Търговски обекти”7 дни в случаите по чл. 5, ал. 3/ НРУИТДТСО
30 дни  – чл. 5, ал. 1 /НРУИТДТСО
  няма  образец по чл.4 от НРУИТДТСО
23Издаване  и вписване в информационен масив на РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЯСТО ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПОДВИЖНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ПРЕД СТАЦИОНАРЕН ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ (маси, столове за консумация на открито, хладилни витрини, щендери, стелажи), върху терени общинска собственост1. Копие от Заявление за работно време за обекта пред който ще се разположат съоръженията;
2. Заверена индивидуална схема указваща заеманата площ, пространствено разположение, отстояние от други сгради и от      регулационни имотни граници. Етапите на заверяване на схемата за календарната година са както следва:
– изготвяне на схема от лицензиран архитект
– заверяване на схема в Дирекция Транспортна инфраструктура на адрес ул. “Будапеща” №17 (приемно време: понеделник, сряда и петък)
– заверяване на схема от гл. архитект на СО- район “Изгрев”
– представяне на заверената схема в отдел УСТД
Заверената схема важи за една календарна година
изтегли ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЯСТО ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПОДВИЖНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ПРЕД СТАЦИОНАРЕН ТЪРГОВСКИ ОБЕКТзаявленията се представят до 15-то число на предходния месец в СО – район “Изгрев”  Приложение 1/ НОАМТЦУПСО
за маси, столове за консумация на открито
19,38 лв./ кв. м./ на месец
0,77 лв. кв. м. на ден
-за хладилни витрини, щендери, стелажи
38.00 лв./ кв. м./ на месец
1.50 лв. кв. м. на ден
  Образец по чл.28г/ НРУИТДТСО
24Издаване и вписване в информационен масив на РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЯСТО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВИЯ НА ОТКРИТО върху терени общинска собственост1. Заявление по образец, подадено от собственика на фирмата или упълномощено  лице
2. За ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ и ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
– Актуално удостоверение за вписване в Т.Р
– Други документи, на които лицето извършващо търговската дейност се позовава
3. За ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ:
– Анкетна карта за регистрация, заверена от компетентния орган за съответната година
– Регистрационна карта на земеделски производител, заверена за съответната година
– Други документи, на които лицето извършващо търговската дейност се позовава
изтегли ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦРАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЯСТО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВИЯ НА ОТКРИТОзаявленията се представят до 15-то число на предходния месец в СО – район “Изгрев”  Приложение 1/ НОАМТЦУПСО
за търговия на открито
38.00 лв./ кв. м./ на месец
1.50 лв. кв. м. на ден
  Образец по чл.24/ НРУИТДТСО
25Издаване и вписване в информационен масив  на РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЯСТО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВИЯ НА ОТКРИТО при провеждане на обществени, спортни и други мероприятия с общоградски характер  върху терени общинска собственост1. Заявление по образец, подадено от собственика на фирмата или упълномощено  лице
2. За ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ и ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
– Актуално удостоверение за вписване в Т.Р
– Други документи, на които лицето извършващо търговската дейност се позовава
– в разрешението задължително се вписва определен в рамките на съответния район маршрут, съобразен с изискванията за безопасност на движението и утвърден от главния архитект на района
изтегли ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦРАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЯСТО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВИЯ НА ОТКРИТО
чл.27/ НРУИТДТСО
   Приложение 1/ НОАМТЦУПСО
за търговия на открито
3,80 лв./ кв. м./ на ден
  Образец по чл.24/ НРУИТДТСО
26Издаване и впсване в информационен масив на ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РАБОТНО ВРЕМЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ОТКРИТО В ИМОТ ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ1. Заявление по образец, подадено от собственика на фирмата или упълномощено  лице
2. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър/ за земеделски производители анкетна карта за регистрация заверена компетентния орган
3. ЕИК/ за земеделски производители регистрационна карта, заверена за съответната година
4. Нотариално заверено пълномощно на пълномощника ако има такъв
5. Други документи, на които лицето извършващо търговската дейност се позовава
изтегли ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦЗаверено ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РАБОТНО ВРЕМЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ОТКРИТО В ИМОТ ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТЗаверено ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РАБОТНО ВРЕМЕ, вписано (съгласно чл.5., ал.2)  в информационен масив “Търговски обекти”     образец по чл.31 от НРУИТДТСО
27Издаване на дубликат на документ от архива на отдел УСТД   10,00 лв      

АДМИНИСТРАТИВНО-ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ: ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ

наименование
на услугата
документи,
необходими за извършване на услугата
срок за изпълнение на услугата
/в дни/
такса за изпълнение на услугата
/лева/
обикновенабързаекспреснаобикновенабързаекспресна
123456789
12076-Издаване на удостоверение за раждане /дубликат / 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Лична карта /пълномощно/
3. Документ за платена такса
7315.007.5010.00
22037-Издаване на удостоверение за сключен граждански брак  дубликат 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Лична карта /пълномощно/
3. Документ за платена такса
7315.007.5010.00
32034- Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път  1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Лична карта /пълномощно/
3. Документ за платена такса
7315.007.5010.00
42038-Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за
гражданско състояние –  Свободен текст
1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец – свободен текст
2. Лична карта /пълномощно/
3. Документ за платена такса
7313.505.257.00
52016- Издаване на удостоверение за наследници1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Лична карта /пълномощно/
3. Документ за платена такса
7315.007.5010.00
62109- Издаване на удостоверение за семейно положение1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Лична карта /пълномощно/
3. Документ за платена такса
7315.007.5010.00
72075- Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Лична карта /пълномощно/
3. Документ за платена такса
7315.007.5010.00
82036- Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки 7315.007.5010.00
92057- Издаване на удостоверение за родените от майката деца1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Лична карта /пълномощно/
3. Документ за платена такса
7313.505.257.00
102017 – Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Лична карта /пълномощно/
3. Документ за платена такса
7315.007.5010.00
112073-Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец – свободен текст
2. Декларация за съгласие за вписване на лични данни по образец
3. Лична карта /пълномощно/
4. Документ за платена такса
7313.505.257.00
122092- Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Декларация за съгласие за вписване на лични данни по образец
3. Лична карта /пълномощно/
4. Документ за платена такса
7313.505.257.00
132108- Издаване на удостоверение за правно ограничение1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Лична карта /пълномощно/
3. Документ за платена такса
7313.505.007.00
142053- Припознаване на дете1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец –  свободен текст
2. Декларация за припознаване по образец или нотариално заверени декларации
3. Лични карти на родителите
7  3.50  
152110- Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина1. Документ, подлежащ на заверка
2. Лична карта /пълномощно/
3. Документ за платена такса
7315.007.5010.00
162020- Заверка на копие от ЛРК или страница от семейния регистър на населението1. Лична карта /пълномощно/
2. Документ за платена такса
7312.503.755.00
172132- Промяна в актовете за гражданско състояние1. Заявление свободен текст
2. Съдебно решение или друг документ, удостоверяващ промяната.
7  3.50  
182033-Възстановяване или промяна на име по чл. 19А от ЗГР1. Заявление по образец с нотариална заверка на подписа
2. Лична карта
30     
192138- Издаване на  удосто-верения за вписване в регистъра на населението на ФЛ. 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Лична карта /пълномощно/
3. Документ за платена такса
14  3.50  
202040- Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи1. Заявление свободен текст
2. Брачен договор /оригинал/
3. Документ за платена такса
7  20.00  
212000- Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние.1. Заявление 
2. Лична карта
3. Документ за платена такса
7315.007.5010.00
222079-Издаване на удостоверение за постоянен адрес –Нов 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Заявление за постоянен адрес по образец
3. Лична карта /изрично пълномощно/
4. Документ за собственост. /За несобственици се представя и писмено съгласие на собственика чрез декларация по чл. 92, ал. 3 от ЗГР /по образец/, подадена лично пред длъжностното лице или с нотариална заверка на подписа/
5. Удостоверителни документи за гражданско състояние
6. Документ за платена такса.
7312.503.755.00
232107-Издаване на удостоверение за настоящ адрес – Нов 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Заявление за настоящ адрес по образец
3. Лична карта /изрично пълномощно/
4. Документ за собственост. /За несобственици се представя и писмено съгласие на собственика чрез декларация по чл. 92, ал. 3 от ЗГР /по образец/, подадена лично пред длъжностното лице или с нотариална заверка на подписа/
5. Удостоверителни документи за гражданско състояние
6. Документ за платена такса.
7312.503.755.00
242056- Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Лична карта /пълномощно/
3. Документ за платена такса
733.505.25 7.00
252104-  Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Лична карта /пълномощно/
3. Документ за платена такса
71 3.507.00 
261997 – Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече
регистриран настоящ адрес
1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Лична карта /пълномощно/
3. Документ за платена такса
1  2.50  
272128 – Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече
регистриран постоянен адрес 
1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Лична карта /пълномощно/
3. Документ за платена такса
71 3.507.00 
282017-Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Лична карта /пълномощно/
3. Документ за платена такса
7315.007.5010.00
292073- Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Декларация за съгласие за вписване на лични данни по образец
3. Лична карта /пълномощно/
4. Документ за платена такса
7313.505.257.00
302036- Издаване на удостоверение за родствени връзки 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Лична карта /пълномощно/
3. Документ за платена такса
7315.007.5010.00
311306- Заверка на декларация за издръжка1. Заявление1  10.00  
321305- Окомплектоване и изпращане в Министерството на правосъдието молби за установяване на БГ гражданство1. Молба30  10.00  
Наименование на услугатаНеобходими документи
за издаването й
Срок за предоставяне
на услугата
Цена
на услугата
Заявления, декларация и др.
1Издаване на виза в условията на чл. 140, ал. 1 от ЗУТ, която представлява копие (извадка) от действащ подробен устройствен план.  1. Заявление по образец
2. Копие от документ за собственост
3. Скица от действащия регулационен план /цветно копие на хартия/
4. Мотивирано предложение /ако е необходимо/
Обикновена услуга: 14 дни– На основание чл. 140, ал. 1 от ЗУТ: –
– Обикновена услуга – 40.00 лв
– На основание чл. 140, ал. 3 от ЗУТ: –
– Обикновена услуга – 150.00 лв
Бланка обр. №3 
2Издаване на скица с указан начин на поставяне на обект в условията на чл.56, ал.5 и чл.57, ал.3 от ЗУТ.  1. Заявление по образец
2. Копие от документ за собственост
3. Нотариално заверено съгласие от съсобствениците /ако има такива/
4. Скица от действащия регулационен план
5. Мотивирано предложение  
Обикновена услуга: 30 дниОбикновена услуга – 40.00 лвБланка обр. №10
3Одобряване на проекти и издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и на рекламни елементи съгласно чл. 56 и 57 от ЗУТ:  1. Заявление по образец
2. Копие от документ за собственост
3. Нотариално заверено съгласие от съсобствениците /ако има такива/
4. Виза за проектиране, скица с указан начин на поставяне или схема за поставяне, в зависимост от вида на обекта и собствеността на имота, върху който се поставя.
5. Проектна документация, комплектована съгласно изискванията на Наредбата по чл.56, ал.2 от ЗУТ.  
. Обикновена услуга: 30 дни– (изм. с Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009) за преместваеми обекти – сергия или маса – 25.00 лв
– (изм. с Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009) за преместваеми обекти с типов проект – 50.00 лв
– (изм. с Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009) за преместваеми обекти с индивидуален проект – 8,00 лв./кв. м., но не по-малко от 50,00 лв.;
– (изм. с Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009) за преместваеми обекти – автомивки и автосервизи – 10,00 лв./кв. м., но не по-малко от 100,00 лв.;
– (изм. с Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009) за рекламни елементи с индивидуален проект – 300.00 лв
– (изм. с Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009) за фирмена информационно-указателна табела – 50.00 лв
– (изм. с Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009) за временни информационни елементи – 50.00 лв
– (нов с Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009) за фирмен надпис отделно от инвестиционния проект – 50.00 лв
– (нов с Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009) за фирмен тотем – 200.00 лв
– (нов с Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009) за презаверяване на разрешение за поставяне на рекламен елемент – 80 на сто от таксата за издаване на разрешение за поставяне.  
Бланка обр. №10
                            4 Издаване на разрешение от Главен архитект на Столична община/ район/ за поставяне на преместваеми обекти и на рекламни елементи, съгласно чл. 56 и 57 от ЗУТ  За имоти, които не са собственост на държавата или общината
1. Заявление по образец;
2. Документ за собственост (друго вещно право)
3. Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е издаден на наследодател на заявителя);
4. Нотариално заверено пълномощно;
5. Съгласие от собствениците с нотариално заверени подписи;
6. Скица на имота по действащия план за регулация (кадастрален план, в случаите когато преместваем обект или рекламен елемент се поставя в границите на поземлен имот или УПИ);
7. Одобрена скица с указан начин за поставяне
8. Одобрени архитектурни и инженерни проекти (при индивидуални проекти) и/или проекти за външни връзки (при типови общински или корпоративни проекти) 3 броя, комплектовани съгласно изискванията на ЗУТ, КАБ, КИИП.
За имоти – собственост на държавата или общината
1. Заявление по образец;
2. Резултат от проведена състезателна процедура, който регламентира правата на искателя за разполагане на ПО или РЕ върху общински имот.
3. Одобрена схема за преместваемите обекти (съоръжението) в имота, в случаите когато същите са поставени върху имоти, собственост на държавата или общината.
4. Одобрени типови или индивидуални проекти и извършени съгласувателни процедури с компетентни органи, в зависимост от конкретния случай / НИНКН, експлоатационни предприятия и др./.  
 Обикновена услуга: 30 дни
Бърза услуга: 14 дни
– за преместваеми обекти –
– сергия или маса /само в границите на пазари/ – 25.00 лв
– с типов проект – 50.00 лв
– с индивидуален проект – 8 лв на кв.м., но не по-малко от 50 лв;
– за автомивки и автосервизи – 10 лв. на кв.м., но не по-малко от 100 лв.;
– За рекламни и информационни елементи –
– за рекламен елемент с едностранна рекламна площ до 4 кв. м. – 200.00 лв
– за рекламен елемент с типов проект – 100.00 лв
– за рекламен елемент с индивидуален проект – 300.00 лв
– за фирмен тотем – 200.00 лв
– за фирмена информационно-указателна табела – 50.00 лв
– за фирмен информационен елемент – 50.00 лв
– за фирмен надпис отделно от инвестиционния проект – 50.00 лв
– Разрешенията за поставяне на елементи на градско обзавеждане, паметни плочи, знаци и монументално-декоративни елементи са освободени от такси. –
– Презаверяване на разрешение за поставяне на рекламен елемент – 80 на сто от таксата за издаване на разрешение за поставяне.
Бланка обр. № 11  
5Одобряване на инвестиционни проекти от Главния архитект на района за ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ за обекти от четвърта и пета категория  1. Заявление по образец
2. Копие от документ за собственост
3. Инвестиционен проект по всички проектни части и съответните документи по т. 3  
1 месец без комплексен доклад за оценка на съответствието и 7 дни за проекти с комплексен доклад  – за жилищни сгради – 0.20 лв. кв. м. РЗП със сутерен
– за нежилищни сгради – 0.40 лв. кв. м. РЗП със сутерен
– за идейни проекти – 30 % от цената на съответната услуга
– за оценка на съответствие от РЕСУТ – 30 % от цената на съответната услуга  
    Заявление по образец
6Одобряване на инвестиционни проекти от Главния архитект на района (НОВО СТРОИТЕЛСТВО) – обекти от четвърта и пета категория  1. Заявление по образец
2. Копие от документ за собственост
3. Виза
4. Инвестиционен проект по всички проектни части и съответните документи по т. 3  
1 месец без комплексен доклад за оценка на съответствието и 7 дни за проекти с комплексен доклад  – за жилищни сгради – 0.20 лв. кв. м. РЗП със сутерен
– за нежилищни сгради – 0.40 лв. кв. м. РЗП със сутерен
– за идейни проекти – 30 % от цената на съответната услуга
– за оценка на съответствие от РЕСУТ – 30 % от цената на съответната услуга  
    Заявление по       образец 4
7  За преработка по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ  1. Заявление по образец
2. Копие от документ за собственост
3. Виза
4. Инвестиционен проект по всички проектни части и съответните документи по т. 3
5. Декларации по чл.154, ал.5 от ЗУТ  
1 месец без комплексен доклад за оценка на съответствието и 7 дни за проекти с комплексен доклад  50 % от цените на услугите за одобряване на инвестиционни проекти от Главния архитект на района включително и за ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ  Бланка обр. № 5
8Издаване на разрешение за строеж от главен архитект на района за основно застрояване, пристрояване и надстрояване на жилищни и нежилищни сгради за обекти от четвърта и пета категория  1. Документ за собственост (документ, удостоверяващ качеството на възложител);
2. Виза за проектиране
3. Копие от одобрения и съгласуван инвестиционен проект;
4. Оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, изготвена от съответното лице по чл.142, ал.6 от ЗУТ
5. Оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на ЗООС (когато се изисква ОВОС)
6. Положително становище на органите за пожарна и аварийна безопасност (когато строежът е първа или втора категория или не е придружен от оценка по т. 4);
7. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
8. Специалните разрешителни (изискуеми по специални закони);
9. Пълномощно (когато заявлението се подава от пълномощник);
10. Други
1 месец без комплексен доклад за оценка на съответствието и 7 дни за проекти с комплексен доклад  – сгради – I зона – 14.00 лв. на кв.м. РЗП
– сгради – II зона – 12.00 лв. на кв.м. РЗП
– сгради – III зона – 10.00 лв. на кв.м. РЗП
– сгради – IV зона – 8.00 лв. на кв.м. РЗП
– сгради – V зона – 6.00 лв. на кв.м. РЗП
– сгради – в строителни граници – 5.00 лв. на кв.м. РЗП
– сгради – извън строителни граници – 3.00 лв. на кв.м. РЗП
– сгради – вилна зона – 5.00 лв. на кв.м. РЗП
– за индивидуално жилищно застрояване до 300 кв. м. РЗП и за жилищни сгради, изграждани чрез ЖСК – 50 % от стойностите изброени по-горе
– за преустройство и реконструкция, както и за строеж на второстепенни постройки върху терени за жилищно строителство – 25 % от стойностите изброени по-горе
– за линейни инфраструктурни обекти – 0.3 % от стойността на обекта.
Заявление по      образец
9Издаване на разрешение за строеж от главен архитект на район за преустройство и реконструкция за обекти от четвърта и пета категория  1. Документ за собственост (документ, удостоверяващ качеството на възложител);
2. Виза за проектиране /цветно копие/
3. Копие от одобрения и съгласуван инвестиционен проект;
4. Оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, изготвена от съответното лице по чл.142, ал.6 от ЗУТ
5. Оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на ЗООС (когато се изисква ОВОС)
6. Положително становище на органите за пожарна и аварийна безопасност (когато строежът е първа или втора категория);
7. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.
8. Специалните разрешителни (изискуеми по специални закони);
9. Пълномощно (когато заявлението се подава от пълномощник);
10. Други  
1 месец без комплексен доклад за оценка на съответствието и 7 дни за проекти с комплексен доклад  25 % от стойността услугата за издаване на разрешение за строеж за основно застрояване, пристрояване и надстрояване на жилищни и нежилищни сгради.  Заявление по образец
10Презаверка на разрешения за строеж, издадени от Главния архитект на района  1. Документ за собственост (документ, удостоверяващ качеството на възложител);
2. Копие от разрешение за строеж и оригинала.
3. Документ , удостоверяващ етапа на извършеното строителство  
14 дни  50 % от стойността на услугата за издаване на разрешение за строеж  Бланка обр. №9
11ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ПРОМЯНА ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО В ОБХВАТА НА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ОТКЛОНЕНИЯ И ВПИСВАНЕТО МУ КЪМ ИЗДАДЕНОТО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ ОТ ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА РАЙОНА– за проекти, одобрени от него  1. Заявление по образец
2. Копие от документ за собственост
3. Разрешение за строеж
4. Проекти по всички части, показващи преработката
5. Нотариално заверено съгласие на заинтересованите лица
6. Декларация по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ  
1 месец без комплексен доклад за оценка на съответствието и 7 дни за проекти с комплексен доклад  в зависимост от зоната  Молба свободен текст
12——-———  ——-  ——-  ——-
13——  ——-——  ————-
14ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ:  – искане по орбазец до органа , издал разрешението за поставяне – копие от одобрена проектна документация, съдържаща и необходимите съгласувания със специалните контролни органи, становища за въвеждане в експлоатация от СКО -копие от разрешението за поставяне – сертификат за безопастност на конструкцията и становище от лицензиран инженер конструктор – документ за собственост, договор със собственика на имота, съгласие от собствениците – декларация от техническо лице – снимков материал в подкрепа на декларацията по предходната точка – договори за присъединяване със „ Софийска вода” АД и „ Електроразпределение – Столично” , ако обектът е захранен с вода и ел. ток – за преместваеми обекти – павилион с типов дизайн – 100,00 лв.; – за преместваеми обекти по индивидуален проект – 300,00 лв.;  Бланка обр. №12
15ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ТЕРИТОРИАЛНОТО И СЕЛИЩНОТО УСТРОЙСТВО–          молба –          нотариален акт –          според случаяСрок 14 дни  – 5,00 лв.  Заявление по образец
16ЗА ЗАВЕРЯВАНЕ НА ПРЕПИСИ ОТ ДОКУМЕНТИ И НА КОПИЯ ОТ ПЛАНОВЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯТА КЪМ ТЯХ–          молба –          нотариален акт   според случаяСрок 14 дни  – 10,00 лв.Бланка обр. №27
17Търсене на изгубени строителни книжа в техническия архив.  1. Молба в свободен текст;
2. Нотариален акт/копие/
 Обикновена услуга за заверено копие „вярно с оригинала” – 10.00 лв.Бланка обр. №27

Кадастър и регулация

Наименование на услугатаНеобходими документи
за издаването й
Срок за предоставяне
на услугата
Цена
на услугата
Заявления, декларация и др.
1Издаване на удостоверения:   1.1. За факти и обстоятелства по ЗУТ             1.1 Заявление, документ за собственост; удостоверение за наследници- при наследствен имот, скица на имота           обикновена: 14 дни бърза услуга: 7 дни експресна услуга: 3 ден             20,00 лв. 30,00 лв. 40,00 лв.              Заявление по образец        
2За издаване на заверени копия от ПУП    Документ за собственост или друго вещно право върху недвижимия имотобикновена: 14 дни бърза услуга: 7 дни експресна услуга: 3 ден  10,00 лв. 15,00 лв. 20 лв.    Заявление свободен текст  
3Издаване на разрешения за допускане на ИПР за имоти, които са в правомощията на главните архитекти на района, съгласно Заповед № РД-09-178/19.03.2012г. на Кмета на Столична общинаЗаявление по образец копие от документ за собственост проект за предложение актуална скица  обикновена: 14 дни бърза услуга: 7 дни експресна услуга: 3 ден  100,00 лв. 150,00 лв. 200 лв.     Заявление по образец
4Издаване на Заповеди за одобряване на ИПР и тяхното обявяване.  до 1 дка – 200,00лв. до 10 дка – 250лв. над 10 дка – 300лв  Заявление по образец
5Преписки по чл. 190 до чл. 194 от ЗУТ, включващи изготвяне на:  Заявление подписано от всички собственици, документи за собственост, проекти съгласувани със всички експлоатационни предприятия, удостоверение от отдел „УОСЖ”    Заявление по образец
6Издаване на Удостоверения по чл. 13, ал. 4,5,6 от ППЗСПЗЗ, Заповед по чл. 11, ал. 4 от ППЗСПЗЗ и скица придружаваща цитираните документи-заявление в свободен текст, подписано от всички собственици на имота -документ за собственост или друго вещно право върху недвижимия имот -влязло в сила решение на “Общинска служба по земеделие” за признато право на собственост за въстановяване -комбинирана скица от ГИС-София между стар кадастрален план и кадастрална карта с нанесени подземни проводи и съоражения    Заявление свободен текст
7За заверка на копие от    документ 8.1 Формат А4 (едностранно)     8.2  Формат А4 (двустранно) Обикновена : 7 раб. дни Бърза услуга:3 раб. дни Експресна :1 раб. дни.   Обикновена – 7 раб. дни Бърза услуга- 3 раб. дни Експресна – 1 раб. дни. 0.50 лв. 0.75 лв 1.00 лв   1.00 лв. 1.50 лв 2.00 лвЗаявление свободен текст
8За съгласуване или становище по ПУП1.Заявление, молба 2.  Експертно становище от
Ландшафтен архитект за растителността
на терена 3. Геодезически заснета съществуващата растителност (за строителство – съгласуван проект по озеленяване).
30 дниза Столична община –
безплатно
за физически лица – 50 лв.
за юридически лица – 80 лв.
Заявлене по образец
9За съгласуване или становище по мотивирано предложение1.Заявление, молба 2. Мотивирано педложение30 дниза Столична община –
безплатно
за физически лица – 20 лв.
за юридически лица – 30 лв.
Заявлене по образец
  Екология и инфраструктура
Наименование на услугатаНеобходими документи
за издаването й
Срок за предоставяне
на услугата
Цена
на услугата
Заявления, декларация и др.
1Оценка на дървесна и храстова
растителност
1. Молба свободен текст или образец
2. Документ за собственост на терена.
3. Писменото съгласие на всички собственици.
30 днидо 5 бр.дървета – 30 лв.
до10 бр.дървета – 50 лв.
над 10 бр.дълвета – 100 лв.
Заявление по образец
2Издаване разрешение за кастрене и премахване на растителност в частни имоти, и
при ново строителство
1. Молба свободен текст или образец
2. Документ за собственост на терена.
3. Писменото съгласие на всички собственици.
4. Геодезически заснета съществуваща растителност /за строителството  съгласуван проект по озеленяване/
30 дни30 лв.Свободен текст
3Измерване, кубиране и маркиране маркиране с общинска  марка  на дървесина добита  извън  горския фонд № -081. Разрешение за сеч на растителност10 дни5 лв. /куб. м., но не по-малко от 10 лв.Свободен текст
4Издаване на транспортен билет за транспортиране на придобитата дървесина1. Разрешение за сеч на растителност.
2. Предварително маркирана и измерена
дървесина
3. Лични данни на превозвача.
4. Направление на товара.
5. Номер  и вид на транспортното средство.
10 дни4 лв. / брой, но не по-малко от 10 лв.Свободен текст
5Регистрация на пчелни  семейства1. Молба свободен текст
2. Данни  на собственика  име, адрес
3. Регистрационен № на пчелина
4. Адрес на пчелина
5. брой на отглежданите пчелни
семейства
6. брой новозакупени семейства
7. брой продадени пчелни семейства
8. Брой новосъздадени пчелни семейства
9. Брой зазимени пчелни семейства
30 днибезплатноСвободен текст
6 Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти с доклад за оценка за съответствие, или чрез експертен съвет, за благоустройствени обекти, инженерна инфраструктура и съоръжения на техническата инфраструктура  1. Заявление по образец;
2. Документ за собственост или други вещни права;
3. Виза за проектиране/само за трафопост/;
4. Проекти по всички части /З бр / окомплектовани и съгласувани с ДАГ, контролните органи и експлоатационните предприятия на подземната инфраструктура и градски електротранспорт;
5. Документ за платена такса.

– 14 дни по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ
– 30 дни по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ
Определя се от служител от отдел ИУТ, съгласно Приложение № 9 на НАМДТСОЗаявление УТ04
7Издаване на разрешение за строеж за благоустройствени обекти, инженерна инфраструктура  1. Заявление по образец;
2. Документ за собственост или други вещни права
3. Одобрен инвестиционен проект:
4. Документ за платена такса.
– 7 дни по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ
– 30 дни по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ
Определя се от служител от отдел ИУТ, съгласно Приложение № 9 на НАМДТСОЗаявление УТ08
8Заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка  1. Заявление по образец
2. Разрешение за строеж
3. ПБЗ-съгласуван с КАТ и СО-отдел“ОБД“;
4. Разрешение за извозване на земни маси.
5. Документ за платена такса.
– 7 дни по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ
– 30 дни по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ
Определя се от служител от отдел ИУТ, съгласно Приложение № 9 на НАМДТСОЗаявление УТ14
9Издаване на разрешение за строеж за благоустройствени обекти, инженерна инфраструктура  1. Заявление по образец;
2. Документ за собственост или други вещни права
3. Одобрен инвестиционен проект:
4. Документ за платена такса.
– 7 дни по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ
– 30 дни по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ
Определя се от служител от отдел ИУТ, съгласно Приложение № 9 на НАМДТСОЗаявление УТ08
10Представяне и вписване в регистър на технически паспорт на строеж /за инженерна инфраструктура/  1. Заявление свободен текст;
2. Технически паспорт на хартиен /2 бр./ и магнитен носител;
3. Документ за платена такса.
3 дни  10.00 лв.Заявление УТ026
11Учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот за издаване на разрешения за строеж за проводи на инженерната инфраструктура  1. Заявление свободен текст;
2. Документи за собственост;
3. Проектна документация
едномесечен, след влизане в сила на оценката Свободен текст
12Издаване на разрешение за ползване на общински терени по време на строителство  1. Заявление по образец;
2. ПБЗ-ситуация на строителна площадка, съгласувана с КАТ и СО -Сектор“ОБД“.
3. Документ за платена такса.
7 дниЦена – 1.00 лв за кв. м. на ден;Таксата се заплаща предварително в пълен размер за целия срок за ползване на терена, преди заверката на протокола за строитслна линия и ниво. Срокът за ползване се определя с плана за безопасност и здраве.Заявление УТ029
13Съгласуване на идеен инвести-ционен проект за благоустройствени обекти, инженерна инфраструктура и съоръжения на техническата инфра-структура  1. Заявление по образец;
2. Документ за собственост или др. вещни права; 3. Актуална скица
3. Актуална скица
4. Виза за проектиране;
5. Идеен инвестиционен проект, съгласно изискванията на Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти – З бр. оригинали окомплектовани и съгласувани с контролните органи и експлоатационните предприятия на подземната инфраструктура и градски електротранспорт.
– 7 дни по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ
– 30 дни по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ
Определя се от служител от отдел ИУТ, съгласно Приложение № 9 на НАМДТСОЗаявление УТ04

Контрол по строителството

      
      1.  Откриване на стр. площадка и определяне на стр. линия и ниво на строежите и съставяне на Протокол обр.2 и 2а (чл.159 от ЗУТ)1. Документ за собственост 2. Влязло в сила разрешение за строеж 3. Разрешение за извозване на земни маси; стр. отпадъци и др. 4. Договор за стр. надзор и лиценз 5. Удостоверение от камарата на строителите в РБ на строителя  Обикновена – 7 дни Бърза – 3 дни Експресна – 1 ден  10.00 лв. 15.00 лв. 20.00 лв.  Заявление по образец
  2.Издаване на удостоверение за груб строеж (чл.181, ал.2 от ЗУТ)1. Документ за собственост 2. Влязло в сила разрешение за строеж 3. Заверен Акт обр.14 4. Акт обр.2 с нанесени коти  30 дни  750.00 лв.  Заявление по образец
  3.Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строежите1. Документ за собственост 2. Влязла в сила разрешение за строеж  30 дни  30.00 лв.Заявление свободен текст
  4.Издаване на Констативен протокол за възникнали аварийни ситуации, касаещи ремонти в частни имоти  1. Документ за собственост  30 дни  40.00 лв.  Заявление свободен текст
    5.Изготвяне на становище, служебна бележка или друг документ по искане на физически или юридически лица    1. Документ за собственост    30 дни  30 лв.  Заявление свободен текст
    6.Издаване на Разрешение за ползване на общински площи за строителни обекти  (чл.157, ал.5 от ЗУТ)1. Влязло в сила разрешение за строеж 2. План за безопасност и здраве 3. Окомерна скица  Съгласно искането на заявителя  ІІ-ра зона 1.20лв. за кв.м./ден  Заявление свободен текст